Genealogie van Adriaan VERDONCK
 
Bestand:
C:\PG30\NL\DATA\BERGBROO
Datum:
19 december 2016
Selectie:
'Personen in genealogie van Adriaan VERDONCK [36]'
Sortering:
Per tak

I
Adriaan VERDONCK, geboren circa 1667.
Kind:

II
Petrus Adriaan VERDONCK, geboren circa 1692 te Reusel, overleden op 29 augustus 1745 te Bergeijk, zoon van Adriaan VERDONCK (zie I).
Gehuwd voor de kerk op 23 februari 1716 te Bergeyk (getuige(n): Walterus Wouters en Lucia Marten Peters) met Margaretha Johanna GROENEN (Margareta Jores), gedoopt circa 1693 te Bergeijk, dochter van Jan Jansz GROENEN (Joris Groenen) en Petronella Jans KEUNEN (Petronella Jansen).

Dat Petrus een vader gehad moet hebben met de naam Adriaan Verdonck hebben wij afgeleid uit de in die tijd gebruikelijke naamgeving.

Uit dit huwelijk:
1.
Adrianus VERDONCK, gedoopt op 27 december 1716 te Bergeyk (getuige(n): Maria Groenen en Wilhelmus Verdonck).

Mogelijk was met de ondergenoemde Adriaan deze Adriaan bedoeld.
Het salaris van de schoolmeester te Velddriel hield ook nauw verband met de inkomsten van de kapel, welke in hoofdzaak uit pachten bestond. Toen Peter van Keij in 1749 zijn benoeming als schoolmeester te Hurwenen aanvaardde werd in Velddriel Hillebrand Jaats benoemd op een salaris van 50 gulden, maar als er aan de kapel buitengewone reparaties zouden moeten geschieden dan zou hij slechts ƒ 40,- beuren. Het volgend jaar reeds nam meester Jaats de benen en keerde niet meer in Velddriel terug. Adriaan Verdonck werd zijn opvolger. Hij genoot een salaris van ƒ 50,- per jaar en moest negen maanden, van 1 oktober tot 1 juli, school doen. Op 8 februari 1768 klaagde meester Verdonck bij de kapelmeesters dat de school veel te klein was voor de vele kinderen die bij hem de school bezochten. De aannemer J. van den Oever ontving van het kapelbestuur de opdracht om een bestek te maken van een schoollokaal in het koor van de kapel of van een vergroting van het bestaande schoollokaal. Uiteindelijk werd besloten een geheel nieuw lokaal te bouwen in het koor. Met de groei van de Velddrielsebevolking nam blijkbaar ook de belangstelling voor het onderwijs toe.

2.
Johanna VERDONCK, gedoopt op 4 augustus 1718 te Bergeyk (getuige(n): Laurentius en Petronella Groenen).
3.
Petronella VERDONCK, gedoopt op 29 mei 1721 te Bergeyk (getuige(n): Arnoldus Groenen en Maria Genen), overleden vóór 1822.
Gehuwd (1) circa 1746 met Wouter HERMANS.
Gehuwd (2) met Antoin van de VORST, landarbeider, overleden vóór 1822.
4.
Anna VERDONCK, gedoopt op 27 juli 1722 te Bergeyk (getuige(n): Wilhelmus Matheus, Joanna Raymaeckers).
5.
Elisabeth VERDONCK, gedoopt op 11 augustus 1725 te Bergeyk (getuige(n): Laurentius en Margarita Groenen), overleden op 24 mei 1799 aldaar.
Gehuwd voor de kerk op 14 januari 1753 aldaar (getuige(n): Arnoldus van Poppel en Adrianus Spooren) met Arnoldus van MOL (Arnoldi, Aart Hendrik Moll), geboren op 3 november 1727 te Bergeyk, overleden op 27 april 1804 aldaar, zoon van Hendricus van MOL en Johanna RADEMAECKERS.
Dit huwelijk is ingevoerd n.a.v. de volgende doop informatie:
Dopen Bergeyk 11-8-1763 van Laurentius van Mol door de ouders: Arnoldi van Mol en Elisabeth Verdonck. Getuigen: Laurentius Joannes Goossen en Petronella Groenen.
In Wa tak en Bk tak komt geen Elisabeth in aanmerking.
Groenen als getuige kan een tante zijn.
Er zijn ons 7 kinderen bekend geworden uit dit huwelijk. Naast de genoemde
Laurentius zijn dat ook: Martina, Petrus, Hendrik. Joanna. Helena en Franciscus.

6.
Johannes VERDONCK, gedoopt op 12 april 1730 te Bergeyk (getuige(n): Johannes Geenen en Petronella Keunen), overleden na 1822.

IIIa
Petrus (Peter) VERDONCK, landbouwer, gedoopt op 2 augustus 1732 te Bergeyk (getuige(n): Laurentius Groenen en Martina Johanna Spooren), begraven op 28 maart 1795 aldaar, zoon van Petrus Adriaan VERDONCK (zie II) en Margaretha Johanna GROENEN (Margareta Jores).
Gehuwd voor de kerk op 30 januari 1757 te Bergeyk (RK) (getuige(n): Henricus Karnauts en Jacobus Putmans) met Maria VERKOLKEN (Maria Engels en Maria Engel Verkolken), gedoopt (rk) op 30 mei 1726 te Bergeyk (getuige(n): Joannes Groenen en Petronella Schoonen), overleden op 23 maart 1767 aldaar, dochter van Lambertus VERKOLKEN (Lambertis Jansen Verkolcken) en Engelberta VERSPANNEN (Heijlken Simon).

Ontlastbrief voor Peter Verdonk van Bergeijk naar Eersel d.d.12-1-1751.
 
Franciscus Verkolken, de zwager van Petrus trouwt Wilhelmma Geneese.
Op 29 maart 1758 voltrok zich de boedelscheiding van Petrus zijn schoonouders.
Uit de opgemaakte akte, Rechterlijk archief(R.A.) Bergeyk nr. 42 folio 133, blijkt dat Petrus en zijn vrouw ging wonen op het "huys en aangelagh, groot ½ loopende gestaen en gelegen alhier tot Bergeyk op de Witreyt. Peeter en zijn vrouw namen tevens de verplichting opzich om voor moeder Engel Verspannen te zorgen.
 
Deze "(mantelzorg)" is alsvolgt vermeld:
De comparanten verklaren vervolgens, dat zij aan de voornoemde ".Peeter Verdonck cum uxore (met zijn huisvrouw) in vollen vrijen eygendom op te dragen en over te geven, alle hoeve en schaeve, meubileire ende andere goederen, actenb en crediten."
Waartegenover de voornoemde Peeter Verdonck en zijn huisvrouw ".bij deeze beloven en aannemenom de voornoemde Engel Verspannen, weduwe van Lammert Verkolcken, derzelfs moeder, gedurende haar leeven te zullen geeven behoorlijke huysvestinge, vries en ligt, kost en drank, zieck en gesonde, en verder te doen hetgeen goede en welgemeenende kinderen schuldig en verpligt sijn aan haare ouders te bewijsen."
 
De Witreyt is een gehucht dat valt onder Weebosch en gelegen is op circa 8 km. van Bergeyk. Het is een schitterende omgeving op geringe afstand van Postel, Eersel en Luyksgestel, plaatsen waar door de eeuwen heen heel wat Verdoncken woonachtig waren.
 
Uit rechterlijke archieven werd ook nog de onderstaande informatie verkregen.
R.A. 1801. Inventaris nrs. 68,69,70 folio 66 Petronella Verkolken, wonende te Eersel, transport aan Jacobus Geneese.
 
R.A. Bergeyk Inventaris nr. 165. Dochter Engel is overleden. De goederen worden getaxeerd. Een vijfde deel blijkt getaxeerd te zijn op f.19,--.
Het betreffen drie percelen weiland, een perceel akerland en een niet nader genoemd stuk land alsmede een huis, hof en aangelag op de Witreyt.
 
Schepenbank Bergeyk etc. akte d.d. 1-12-1806, Toegang 10203, Invnr.90, akte 67v. Verdeling van de goederen van Peter Verdonk en Maria Verkolken tussen de kinderen: Lambert, Willem wonende Dommelen, Franciscus wonende Luysgestel. A ls goederen zijn vermeld: Toponiem, Veld, Grooten Akker en de Luykenbogt
.

Als zoon Wilhelmus komt te overlijden worden zijn ouders genoemd Peter Verdonk en Maria Engels. Was vader hertrouwd of bediende moeder zich van twee namen?

Uit dit huwelijk:
1.
Petronella VERDONCK, gedoopt op 24 februari 1757 te Bergeyk (getuige(n): Franciscus Verkolcken en Wilhelmina Verdonck), begraven op 13 mei 1774 aldaar. Overlijden is genoemd in RA Bergeyk Inv nr. 165 in een akte gedateerd 30-5-1774.
2.
Engelberta VERDONCK, gedoopt op 19 maart 1759 te Bergeyk (getuige(n): Henricus Verdonck en Cornelia Joannes Verkolken), overleden op 13 mei 1774 te Bergeijk. In het begraafboek genoteerd als Engel Peter Verdonk.
Haar overlijden is genoemd in RA Inv nr. 165 Bergeyk in een akte gedateerd 30-5-1774.
Haar vader doet dan aangifte van het bezit. Hij wordt dan genoemd "vader en voogt van 4 onmondige kinderen.
Bezit, voor 1/5 portie, bestaat uit huis, hof en aangelag op te Witrut in Bergeyk.
Drie percelen weiland genaamd "Grootenbeemt", "Het Veldt" en "Het Beemte", een perceel "ackerlant genaemt den groten acker". Dan worden nog 3 lopen land genoemd doch zonder nadere plaats aanduiding. Het geheel voor 1/5 deel samen f.19,--.

3.

IVa
Lambertus VERDONCK, bouwman, gedoopt op 3 oktober 1762 te Bergeyk (getuige(n): Joannes Verkolken en Elisabeth Verdonck), overleden op 4 maart 1816 om 1100 uur aldaar. Aangevers: Arnoldus Groenen, 55 jaar, bouwman en buurman van de overledene; Jan Aarts, 51 jaar, bouwman en buurman van de overledene. Zoon van Petrus (Peter) VERDONCK (zie IIIa) en Maria VERKOLKEN (Maria Engels en Maria Engel Verkolken).
Ondertrouwd op 3 augustus 1799 te Bergeyk, gehuwd op 18 augustus 1799 aldaar, gehuwd voor de kerk op 18 augustus 1799 aldaar (getuige(n): Laurentius Janssens en Elisabeth Bluijs) met Johanna VERDONCK, landbouweres, gedoopt op 24 maart 1765 te Bergeyk (getuige(n): Josephus Verdonck en Petronella Swagers), overleden op 4 maart 1822 om 1100 uur aldaar, dochter van Johannes VERDONCK en Adriana SWAGERS (Swaagers).

Was woonachtig op de Witreyt te Bergeyk. Zijn weduwe verkoopt op 17-8-1819 aan Arnoldus en Peter Klessens een perceeltje weiland op de Witreyt, genaamd "Simonsbeemdeken", groot 18 roeden.

De twee zoons doen op 28-7-1822 aangifte voor de memorie van successie Inv. nr. Den Bosch 23-50.
Er is sprake van een huis, hof en aangelag op de Witreyt te Bergeyk. Er worden geen bedragen genoemd. ook niet van de 4 percelen akkerland en de 2 percelen weiland, respectievelijk groot: 12, 8, 21, 21, 21, en 21 roeden.
 
Johanna wordt in het testament van haar moeder genoemd. Zij prelageerd haar met een perceel akerland dat Den Brembos heet, en "..zulks alles uyt hoofde der getrouwen diensten aan de testatrice beweezen". Bij zijn overlijden woont Lambertus op de Witreyt te Bergeijk.

Zij trouwden ook voor de schepen van Bergeyk. Uit de opgemaakte akte blijkt dat ze beiden niet konden schrijven. Copie in bezit.
Johanna haar ouders zijn vermeld in de genealogie Retie waartoe zij dus ook behoort. Deze twee genealogieën vallen hier dus samen.

Uit dit huwelijk:
3.
Maria VERDONK, gedoopt op 7 februari 1804 te Bergeyk (getuige(n): Walterus en Maria Verdonck), overleden op 7 mei 1804 aldaar.

Va
Petrus Johannes VERDONK, arbieder, opperman en militair, gedoopt op 6 september 1799 te Bergeyk (getuige(n): Wilhelmus Verdonck en Adriana Swagers), overleden op 8 mei 1848 te 's-Hertogenbosch, zoon van Lambertus VERDONCK (zie IVa) en Johanna VERDONCK, landbouweres.
Gehuwd op 30 mei 1835 te 's-Hertogenbosch. Hun zoon Lambertus, geboren 4 maart 1835, werd door bij dit huwelijk gewettigd. Echtgenote is Henrica EVERS, dienstmeid, geboren op 18 juni 1810 te Vierlingsbeek, overleden op 6 mei 1882 te 's-Hertogenbosch, dochter van Joannes EVERS en Henrica HOPMANS.
Het gezin woonde in de Ortenstraat kloostergang Wijk B nr. 87. Petrus diende in de nationale militie. 9 jaar na beëindiging van zijn dienstplicht treedt hij vrijwillig in dienst als hospitaal-soldaat, dat was op 1 december 1832. Hij diende tot 16 juli 1839 bij de Kompagnie Hospitaal-Soldaten. Deze compagnie maakte deeluit van het mobiele leger in de jaren 1832,1833 en 1834, dat was tijdens de Belgische opstand.
Wij beschikken over de volgende gegevens van zijn signalement: lang één ellen, 6 palmen, 5 duimen en 21 strepen. (1.65 m), aangezigt ovaal; voorhoofd plat, oogen ligtbruin, neus breed, mond ordinair, kin langwerpig, haar ligtbruin, wenkbrauwen ligtbruin. Diende achtereenvolgens: Bergeyk, Luyksgestel (1 jaar), Lommel 1½ jaar, Waar bij Mechelen 1 jaar, Brussel 2 jaar.
Bron:Streekarchief Eindhoven AAE 1213.

Henrica haar ouders waren afkomstig uit Xanten in Duitsland.
In 1830 trad Pieter in militaire dienst te Den Bosch. In 1839 was hij hospitaalsoldaat.
Uit dit huwelijk:
3.
Maria Henrica VERDONCK, bij haar huwelijk dienstbode en als weduwe was zij broodbakster, geboren op 4 april 1838 te Eindhoven, overleden op 20 juni 1902 te 's-Hertogenbosch. Was medezuster van de Broederschap der Heilige Familie te 's-Hertogenbosch.
Gehuwd op 3 mei 1862 te 's-Hertogenbosch met Adrianus JANSEN, broodbakker, geboren op 26 november 1820 te Rosmalen, overleden op 30 april 1886 te 's-Hertogenbosch, zoon van Pieter Willem JANSEN en Adriana van der AALST.
Op 28-10-1859 schonk Maria het leven aan een buitenechtelijke dochter Maria Johanna Lamberdina. In de huwelijks akte staat hieromtrent geschreven:....hebbende de verloofden bij deze verklaard te erkennen en wettigen hun kind geboren alhier den acht en twintigste october achtienhonderd negenenvijftig ingeschreven in de geboorteregisters onder de voornaam Maria Johanna Lamberdina en als dochter van Maria Henrica Verdonk."
Uit dit huwelijk zijn negen kinderen geboren.

4.
Franciscus Henricus VERDONCK, geboren op 3 mei 1839 te Eindhoven, overleden op 22 juli 1843 te 's-Hertogenbosch.
5.
Johanna Catharina VERDONCK, Eerwaarde zuster te Brussel, geboren op 7 september 1841 te 's-Hertogenbosch, overleden op 14 oktober 1904 te Brussel.

Geprofest als eerwaarde zuster Anna van de H.Joseph in januari 1870 in het klooster van de H. Juliana van de Apostolinen.
Zie bericht van overlijden in Powerpoint / of Youtube, via mijn website:
http://verdonk.home.xs4all.nl/Bergeijk%20Fotopagina.htm
.
6.
Henrica Francisca VERDONCK, geboren op 27 maart 1844 te 's-Hertogenbosch, overleden op 22 november 1909 te Arnhem.
Gehuwd op 6 februari 1888 te 's-Hertogenbosch (getuige(n): Johannes Verdonk koekenbakker, Lambertus Verdonk brievenbesteller, Petrus Jansen broodbakker en Petrus Johannes Verdonk kleedermaker 24 jaar oud. De eerste twee broers en de andere twee neven van de bruid.) met Johannes HESSELMANS, geboren op 6 september 1815 te Arnhem, overleden voor 1909, zoon van Frederik HESSELMANS en Hermina ERENDS.
Johannes was weduwnaar van Engelina Johanna Berendsen.
7.
Gertrudis Henrica VERDONCK, eerwaarde zuster te Antwerpen, geboren op 18 oktober 1846 te 's-Hertogenbosch, overleden op 3 maart 1893 te Antwerpen.
Getrudis was ingetreden in het klooster van de H. Juliana bij de Apostolinen van het Allerheiligst Sacrament en droeg de naam van Zuster Gertruda van de H. Antonius.
Zie bericht van overlijden in Powerpoint / of Youtube, via mijn website:
http://verdonk.home.xs4all.nl/Bergeijk%20Fotopagina.htm
.

VIa
Lambertus Johannes VERDONK, eerst sigarenmaker maar van 1868 tot 1900 postbode, geboren op 4 maart 1835 te 's-Hertogenbosch, overleden op 24 juli 1902 aldaar, zoon van Petrus Johannes VERDONK (zie Va) en Henrica EVERS, dienstmeid.
Gehuwd op 18 mei 1861 te 's-Hertogenbosch met Maria Johanna Catharina van GOGH, geboren op 22 maart 1837 te 's-Hertogenbosch, overleden op 7 januari 1902 aldaar. Zie bericht van overlijden in Powerpoint / of Youtube, via mijn website:
http://verdonk.home.xs4all.nl/Bergeijk%20Fotopagina.htm
, dochter van Petrus van GOGH, wieldraaier, en Joanna Catharina van STIPHOUT.

Lamertus was een bekende persoonlijkheid in Den Bosch. Vermoedelijk werd er een poort naar hem vernoemd, "De Poort van Verdonck". De gemeentearchivaris hiernaar gevraagd, liet ons weten en wij citeren:
"De Poort van Verdonk is geen officiëlle naam geweest. Het is de populaire benaming voor een gedeelte van het Kruisbroedershof (Kruisbroederskerkhof), gelegen achter een klein poortje. Het Kruisbroedershof/Poort van Verdonk is omstreeks 1940/1941 gesloopt en het puin is door de Duitsers gebruikt voor het vliegveld Eindhoven. In 1909 kreeg het Kruisbroedershof zijn huidige naam; voor die tijd heette het Kruisbroederskerkhof.
Waarom het gedeelte van het Kruisbroedershof/Kruisbroederskerkhof de Poort van Verdonk genoemd werd, is ons nog niet duidelijk. Het enige, dat wij weten is, dat er in de negentigerjaren van de vorige eeuw op de Kuipertjeswal ( dus onmiddellijk grenzend aan de Poort van Verdonk) gewoond heeft een L.J. Verdonk, brievenbesteller." Voor foto's in
Poerpoint / of Youtube, via mijn website zie:
http://verdonk.home.xs4all.nl/Bergeijk%20Fotopagina.htm
.
Foto van dit echtpaar in PowerPoint presentatie. Tevens gezinsfoto.
Uit dit huwelijk:
1.
Henrica Petronella (Jet) VERDONK, geboren op 24 oktober 1861 te 's-Hertogenbosch. Jet werd geboren in het ouderlijkhuis, Weversplaats 220 in Den Bosch.
Tijdens haar huwelijk woonde ze ondermeer op de adressen Kanaalstraat 186 en Noordwal 186 in Den Bosch.
In Utrecht woonde ze in de Hagelstraat.
Overleden op 14 maart 1943 te Utrecht. Op het bidprentje lezen wij:
"Zij was een Godvrezende vrouw en moeder over wie met lof mag gesproken worden; een moeder die voor haar gezin voorbeeldig gezorgd en gearbeid heeft en haar brood niet heet gegeten in ledigheid; een vrouw die zich onberispelijk heeft gedragen.
Lieve kinderen mijn liefde sterft niet. In den hemel zal ik U liefhebben zooals ik U bemind heb op aarde".
Begraven op 17 maart 1943 te Utrecht. Begraven op de Roomskatholieke begraafplaats.
Gehuwd op 8 januari 1889 te 's-Hertogenbosch met Johannes Henricus HEESTERS, timmerman, geboren op 12 oktober 1856 te 's-Hertogenbosch, overleden op 16 januari 1936 te Utrecht, zoon van Wilhelmus HEESTERS en Wilhelmina van den WOLLENBERG.
Zie bericht van overlijden in Powerpoint / of Youtube, via mijn website:
http://verdonk.home.xs4all.nl/Bergeijk%20Fotopagina.htm
.

Foto van dit echtpaar in PowerPoint presentatie. Tevens familie foto
 
Uit dit huwelijk zijn minimaal tien kinderen geboren waarvan er 6, mogelijk 7, zeer jong zijn overleden.

3.
Sophia Adriana VERDONK, geboren op 21 augustus 1864 te 's-Hertogenbosch, overleden op 19 augustus 1953 te Den Dungen. Overleden in het Antonius gesticht. Zie bericht van overlijden in Powerpoint / of Youtube, via mijn website:
http://verdonk.home.xs4all.nl/Bergeijk%20Fotopagina.htm
, begraven op 21 augustus 1953 te 's-Hertogenbosch. Begraven op het R.K. kerkhof te Orthen.
Sophia bleef ongehuwd.
6.
Geertruida Dorothea VERDONK, geboren op 3 februari 1871 te 's-Hertogenbosch, overleden op 16 april 1873 aldaar.
7.
Catharina Henrica VERDONK, geboren op 25 januari 1874 te 's-Hertogenbosch, overleden op 22 december 1944 aldaar. Met haar man om het leven gekomen bij de inslag van een V 1 bom. Zie ook:
bericht van overlijden in Powerpoint / of Youtube, via mijn website:
http://verdonk.home.xs4all.nl/Bergeijk%20Fotopagina.htm
.
Gehuwd op 25 september 1902 te 's-Hertogenbosch met Henricus Josephus Maria de GROOT, kantoorbediende/letterzetter, geboren op 30 april 1879 te 's-Hertogenbosch, overleden op 22 december 1944 aldaar.

Foto van dit echtpaar in PowerPoint presentatie.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren.

8.
NN VERDONK, geboren op 4 oktober 1877 te 's-Hertogenbosch. Levenloos geboren kind.

VIIa
Petrus Johannes VERDONK, kleermaker, geboren op 3 mei 1863 te 's-Hertogenbosch, overleden op 16 januari 1921 aldaar. Zie bericht van overlijden in Powerpoint / of Youtube, via mijn website:
http://verdonk.home.xs4all.nl/Bergeijk%20Fotopagina.htm
, zoon van Lambertus Johannes VERDONK (zie VIa) en Maria Johanna Catharina van GOGH.
Gehuwd op 16 februari 1887 te 's-Hertogenbosch met Lamberdina FIZAAN, naaister, geboren op 13 december 1862 te 's-Hertogenbosch, overleden op 22 juli 1920 aldaar, dochter van Hendricus FIZAAN en Elisabeth SPRANGEMEIJER.
Foto van dit echtpaar in PowerPoint presentatie.
Uit dit huwelijk:
2.
Maria Henrica VERDONK, geboren op 22 februari 1889 te 's-Hertogenbosch, overleden op 20 oktober 1890 aldaar.
3.
Henriëtte Francisca Elisabeth VERDONK, geboren op 12 juni 1890 te 's-Hertogenbosch, overleden op 20 november 1919 te Boxtel.
Gehuwd op 29 juni 1918 te 's-Hertogenbosch met Gerardus Cornelis Josephus van ROOY, geboren op 26 juni 1891 te Boxtel, zoon van Arnoldus van ROOY, bakker, en Paulina Maria van DOMMELEN.
4.
Maria Henrica Antonetta VERDONK, geboren op 26 oktober 1891 te 's-Hertogenbosch, overleden op 28 september 1976 aldaar.
Gehuwd op 14 september 1920 aldaar met Theodorus Cornelis Johannes Ignatius van RAVENSTEIN, klerk, geboren circa 1890, zoon van Theodorus Arnoldus van RAVENSTEIN en Johanna Petronella de RUYTER.
5.
Henricus Petrus Maria VERDONK, geboren op 2 november 1893 te 's-Hertogenbosch, overleden op 13 december 1894 aldaar.
6.
Adrianus Josephus Henricus VERDONK, onderwijzer later hoofd van de St.Norbertschool te Berlicum, geboren op 30 april 1895 te 's-Hertogenbosch, overleden op 10 oktober 1969 te Berlicum.
Gehuwd op 15 augustus 1921 te Nijmegen met Johanna Francisca DAMEN, onderwijzeres, geboren op 7 januari 1891 te 's-Hertogenbosch, overleden op 18 april 1979 te Berlicum, dochter van Lambert DAMEN en Maria Francisca van DUREN.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren.
7.
Henrica Wilhelmina Maria VERDONK, geboren op 8 september 1896 te 's-Hertogenbosch, overleden op 26 juni 1897 aldaar.
9.
Josephina Francisca Bernardina VERDONK, kantoorbediende, geboren op 1 december 1899 te 's-Hertogenbosch, overleden op 22 december 1944 aldaar. Door het oorlogsgeweld om het leven gekomen.
Gehuwd op 3 mei 1929 te 's-Hertogenbosch met Johannes Christianus Hubertus Albertus PETERS, handelsreiziger, geboren op 14 november 1889 te Veghel, overleden op 22 december 1944 te 's-Hertogenbosch. Om het leven gekomen bij het oorlogsgeweld. Zoon van Albertus Nicolaas PETERS, kantoorbediende, en Maria van der WEYDEN.

VIIIa
Lambertus Antonius VERDONK, kleermaker, geboren op 12 december 1887 te 's-Hertogenbosch, overleden op 14 september 1965 te Eindhoven, begraven op 17 september 1965 te Veghel, zoon van Petrus Johannes VERDONK (zie VIIa) en Lamberdina FIZAAN, naaister.
Gehuwd (1) op 18 januari 1912 te 's-Hertogenbosch met Christina Maria KOUWENBERG, geboren op 18 januari 1885 te Berghem, overleden op 16 november 1943 te Veghel, dochter van Peter KOUWENBERG, koopman, en Cornelia van RAAY.
Gehuwd (2) in 1946 te Eindhoven met Wilhelmina VERHOEVEN, geboren op 9 december 1899 te Leende. Vermoedelijk overleden na 14-9-1965. Dochter van Johannes VERHOEVEN, landbouwer, en Johanna Maria van LAARHOVEN.
Het gezin verhuisde in 1915 van Den Bosch naar Zutphen. In 1919 vestigden zij zich in Veghel waar ze op vijf adressen woonachtig waren. Het laatste adres in Veghel was Molenstraat 42. Lambertus woonde in zijn tweede huwelijk te Eindhoven, laatstelijk op het adres Aalsterweg 44.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Cornelia Petronella Maria (Corry) VERDONK, geboren op 8 september 1912 te 's-Hertogenbosch, overleden op 2 augustus 1988 te Veghel, begraven op 5 augustus 1988 aldaar.
Gehuwd op 12 februari 1942 te 's-Hertogenbosch met Hein Theodorus Maria (Hein) PETERSE, steenhouwer, geboren op 1 januari 1910, overleden op 11 oktober 1983 te Veghel, begraven op 15 oktober 1983 aldaar.

Zie bericht van overlijden in Powerpoint / of Youtube, via mijn website:
http://verdonk.home.xs4all.nl/Bergeijk%20Fotopagina.htm
.
3.
Henriëtte Johanna Antonia Maria (Jet) VERDONK, geboren in 1922 te Veghel.
Gehuwd in 1946 met Henricus P. J. (Henk) van WEERT.

IXa
Lambertus Petrus Bernardus Maria (Bertie) VERDONK, kleermaker, koopman, hulp controleur Raad van Arbeid en kantoorbediende, geboren op 25 mei 1914 te 's-Hertogenbosch, overleden op 1 december 1980 te Eindhoven, begraven te Veldhoven, zoon van Lambertus Antonius VERDONK (zie VIIIa) en Christina Maria KOUWENBERG.
Gehuwd (1) in 1948 te Rotterdam, gescheiden in 1966 aldaar van Elisabeth (Bep) van VLIET, geboren in 1921 te Overschie.
Gehuwd (2) in 1968 te Eindhoven met Maria Jacoba (Ria) van den NIEUWENHOF, geboren in 1946 te Eindhoven, dochter van Nicolaas van den NIEUWENHOF en Martha van AST.

Lambertus woonde achtereenvolgens in de volgende plaatsen: Zutphen, Veghel, op 7 adressen, Reek, Esch, Milligen, Rotterdam drie adressen, Eersel, Bergeyk 7 adressen en tenslotte St. Severinuslaan 18 te Veldhoven. Mogelijk mee veroorzaakt omdat hij, naast de genoemde beroepen ook nog enigetijd militair was.

Uit het tweede huwelijk:
1.
Christina Martha Wilhelmina Maria Lamberta VERDONK, geboren in 1968 te Veldhoven.
2.
Silvia Cornelia Henriëtte VERDONK, geboren in 1970 te Eindhoven.

VIIIb
Antonius Johannes Henricus VERDONK, kleermaker, geboren op 25 juni 1898 te 's-Hertogenbosch, overleden op 5 juni 1950 aldaar, zoon van Petrus Johannes VERDONK (zie VIIa) en Lamberdina FIZAAN, naaister.
Gehuwd op 24 april 1925 te 's-Hertogenbosch met Maria Catharina Alouisa (Marie) KONINGSTEIN, geboren op 19 februari 1901 te 's-Hertogenbosch, overleden op 4 mei 1953 aldaar, dochter van Wilhelmus KONINGSTEIN en Anna Maria de VLAM.
Woonden in 1947 op het adres Pelssingel 51's-Hertogenbosch.
Van dit echtpaar bestaat er via Maria Catharina Alouisa Koningstein een
verwantschapslijn met Karel de Grote. Zie voor meer informatie het gestelde
op de website op de pagina van deze Bergeyk 1 genealogie.

Uit dit huwelijk:
2.
Theresia Anna Cornelia Martina (Trees) VERDONK, geboren in 1927 te 's-Hertogenbosch.
Gehuwd in 1954 aldaar met Augustinus Christianus DONA, inspecteur wegenwacht, geboren in 1929 te Cromvoirt, zoon van Henricus DONA en Christina Petronella van der MEULEN.
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen geboren.
6.
Maria Anna Theresia (Riet) VERDONK, geboren in 1942 te 's-Hertogenbosch.
Gehuwd in 1966 aldaar met Gerardus Petrus HEESAKKERS, geboren in 1939 te 's-Hertogenbosch, zoon van Leonardus HEESAKKERS en Adriana van de WETERING.
Uit dit huwelijk zijn te Den Bosch drie kinderen geboren.

IXb
Petrus Gerardus Antonius (Pieter) VERDONK, handelscorrespondent, geboren op 25 april 1926 te 's-Hertogenbosch, overleden op 16 oktober 2008 te Vlijmen. Uit het berichten van overlijden namen wij over:
"Als een herfstblad in de wind op weg naar een nieuwe bestemming, heeft onze allerliefste man, vader, schoonvader en opa Pieter Verdonk op 16 oktober 2008 het leven verlaten. Wij zijn dankbaar zo lang door zijn liefde omringd te zijn geweest."
, gecremeerd op 21 oktober 2008 te Vlijmen, zoon van Antonius Johannes Henricus VERDONK (zie VIIIb) en Maria Catharina Alouisa (Marie) KONINGSTEIN.
Gehuwd in 1956 te Boxtel met Anna Catharina Alphons Maria (Anneke) van der HEIJDEN, geboren in 1926 te Boxtel, dochter van Wilhelmus Mathias Josephus van der HEIJDEN en Johanna Maria Cornelia van de SANDE.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Johanna Helma (Marijke) VERDONK, geboren in 1957 te Vlijmen.
Samenwonend 1994 te Amsterdam met Johannes Anthonius Maria (Hans) van RIJN, geboren in 1949 te 's-Gravenhage, zoon van Theodorus Sebastianus (Theo) van RIJN en Constancia (Stans) VIS.
Zijn veel van in het buitenland met het zeiljacht "De Alk".
3.
Johanna Wilma Maria (Anita) VERDONK, geboren in 1961 te Vlijmen.
Gehuwd in 1988 te Meerssen met Joseph Maria Gerardus (Jos) LANDWIER, pedagogisch medewerker, geboren in 1949 te Maastricht, zoon van Leo LANDWIER en Maria Hubertina Petronella VERHAGEN.
Uit dit huwelijk zijn te Bunde twee kinderen geboren,
 
.

Xa
Guido Willem Antoon VERDONK, medewerker "Kleine aarde" te Boxtel, een biologischcentrum. Geboren in 1959 te Vlijmen, zoon van Petrus Gerardus Antonius (Pieter) VERDONK (zie IXb) en Anna Catharina Alphons Maria (Anneke) van der HEIJDEN.
In september 1991 samenwonend te Boxtel. Gehuwd met Astrid van MECHELEN, geboren in 1959 te Gouda, dochter van Cornelis Bernardus Johannes van MECHELEN en Neeltje Sijgje SCHOUTEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Luna Vera VERDONK, geboren in 1991 te 's-Hertogenbosch.
2.
Milo Dajo VERDONK, geboren in 1993 te 's-Hertogenbosch.

IXc
Wilhelmus Joachim Antonius VERDONK, technisch ambtenaar, geboren in 1931 te 's-Hertogenbosch, zoon van Antonius Johannes Henricus VERDONK (zie VIIIb) en Maria Catharina Alouisa (Marie) KONINGSTEIN.
Gehuwd in 1957 te Vught met Henrica Johanna Cornelia van POORTEN, geboren in 1932 te Vught, dochter van Theodorus Henricus Franciscus van POORTEN en Catharina TEULINGS.
Uit dit huwelijk:
2.
Catharina Maria Henrica (Christel) VERDONK, geboren in 1960 te 's-Hertogenbosch.
Gehuwd in 1982 te Eindhoven met Franciscus (Frank) KRUIZINGA, geboren in 1955 te Eindhoven, zoon van Anne KRUIZINGA en Cornelia van BREUGEL.
Uit dit huwelijk te Son en Breugel geboren op 16-11-1990 Sanna Kruizinga.

Xb
Antonius Wilhelmus Theodorus Johannes (Anton) VERDONK, controler, geboren in 1959 te 's-Hertogenbosch, zoon van Wilhelmus Joachim Antonius VERDONK (zie IXc) en Henrica Johanna Cornelia van POORTEN.
Gehuwd in 1988 te Haarlem met Carolina Johanna Wilhelmina (Carla) METSELAAR, onderwijskundige, geboren in 1959 te Haarlem, dochter van Marinus Johannes METSELAAR en Amalia Theodora RADEMAKER.
Uit dit huwelijk:
1.
Carolina Almalia (Carleen) VERDONK, geboren in 1989 te Haarlem.
2.
Arlette Henrica VERDONK, geboren in 1991 te Haarlem.

IXd
Adrianus Antonius Johannes (Ad) VERDONK, verkoper, geboren in 1933 te 's-Hertogenbosch, zoon van Antonius Johannes Henricus VERDONK (zie VIIIb) en Maria Catharina Alouisa (Marie) KONINGSTEIN.
Gehuwd in 1961 te Vught met Josepha Johanna van den ELSEN, geboren in 1941 te Vught, dochter van Jacobus van den ELSEN en Johanna Wilhelmina van den BIGGELAAR.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacobus Adrianus Antonius (Jeroen) VERDONK, geboren in 1962 te Vught.
Gehuwd in 1992 te Maastricht met Anna Edith YOUNG, geboren in 1969 te Saigon.
2.
Saskia Maria Anna VERDONK, geboren in 1964 te Vught.

IXe
Lambertus Emmanuel Christianus (Bert) VERDONK, geboren op 25 december 1934 te 's-Hertogenbosch, overleden op 27 april 2011 aldaar, begraven op 2 mei 2011 aldaar, zoon van Antonius Johannes Henricus VERDONK (zie VIIIb) en Maria Catharina Alouisa (Marie) KONINGSTEIN.
Gehuwd in 1960 te Vught met Willy Petronella Maria Joanna Antonia van DUN, geboren in 1935 te Vught, dochter van Antonius Hubertus Martinus Maria Deodatus van DUN en Joanna LOUWERS.

Willy haar vader, roepnaam Antoon, is geboren 5-1-1896 en op 25-6-1998 te Sint Micheilsgesteld overleden. Hij was toen ruim 102 jaar oud.

Uit dit huwelijk:
1.
Anna Maria Catharina Frederica Johanna (Mieke) VERDONK, geboren in 1961 te 's-Hertogenbosch.
Gehuwd in 1984 aldaar, gehuwd voor de kerk in 1984 te Bokhoven met Cornelius Laurentius (Cor) COORT, buschauffeur, geboren in 1962 te 's-Hertogenbosch, zoon van Daniël COORT en Johanna van WEERT.
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren, Kim en Sanne.
2.
Petronella Francina Geraldina (Patricia) VERDONK, geboren in 1967 te 's-Hertogenbosch.
Gehuwd in 1989 aldaar, gehuwd voor de kerk in 1989 aldaar met Erik Hendrikus Gregorius (Erik) COORT, technisch adviseur, geboren in 1966 te 's-Hertogenbosch, zoon van Bernardus Gerardus COORT en Johanna Wilhelmina SCHUT.
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren, Wesley en Jimmy.

VIIb
Franciscus Johannes VERDONK, timmerman, geboren op 14 oktober 1866 te 's-Hertogenbosch, overleden op 27 februari 1933 te Batenburg, zoon van Lambertus Johannes VERDONK (zie VIa) en Maria Johanna Catharina van GOGH.
Gehuwd op 4 november 1898 te 's-Hertogenbosch met Johanna JANSSEN, bij haar huwelijk was zij dienstbode, geboren op 28 maart 1869 te Lith, overleden op 26 juni 1953 aldaar, dochter van Jan JANSSEN, landbouwer, en Sophia van KOOLWIJK.
Foto van het gezin zie: in Powerpoint / of Youtube, via mijn website:
http://verdonk.home.xs4all.nl/Bergeijk%20Fotopagina.htm
.

Foto van dit echtpaar in PowerPoint presentatie. Tevens gezinsfoto. Zie http://verdonk.home.xs4all.nl/Bergeijk%20Fotopagina.htm
.
Uit dit huwelijk:
3.
Johannes Petrus VERDONK, Pater "Gregorius" te Lissabon, geboren op 10 februari 1904 te Batenburg, overleden op 10 januari 1980 te Lissabon.

Jo volgde de lagere school in Batenburg en in de zomer van 1916 ging hij met zijn vader kijken naar het klein-seminarie in Grave. Er waren 2 seminaries in Grave, beiden in dezelfde straat. De ene was van de paters van de Heilige Familie en de andere van de Congregatie van de Paters der HH Harten. Hij koos daarbij voor de laatste, maar omdat deze opleiding voor dit jaar vol was heeft hij een zevende jaar op de lagere school gevolgd. Op 10 september 1917 trad hij in op het klein seminarie van de HH. Harten in Grave. Eind juli 1924 had hij het klein-seminarie af en in september datzelfde jaar zou het noviciaat beginnen op het groot seminarie in Valkenburg. Op 25 september 1925 legde hij de tijdelijke geloften af (armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid). Na de geloften volgden twee jaar studie filosofie en vier jaar theologie. Op 25 juli 1930 deed hij zijn eeuwige geloften en werd tot priester gewijd waarop zijn vierde jaar theologie volgde. Hij kreeg de naam pater "Gregorius".
Op 3 augustus 1930 zong hij zijn eerste plechtige mis in zijn geboorteplaats Batenburg.
 
In 1970 werd hij benoemd tot Officier in de orde van Oranje Nassau.
Meer over Johannes Petrus Verdonk is vermeld op bladzijde 50 van de Bergeijk-tak in ons boek "Genealogie van degeslachten Verdon(c)k." Tevens is over hem uitgebreid geschreven in het hoofdstuk Lief en Leed (I), bladzijde 10 van genoemd boek.
Foto opgenomen in Power Point presentatie, Tevens foto met vader en met het ouderlijk gezin alsmede bericht van priester wijding en jubilea. Zie voor deze foto's: http://verdonk.home.xs4all.nl/Bergeijk%20Fotopagina.htm
.
5.
Sophia Maria VERDONK, Slotzuster te Valkenburg, geboren op 5 februari 1911 te Batenburg, overleden op 29 september 1982 te Valkenburg.

Na thuis in de huishouding behulpzaam te zijn geweest trad zij op 22-jarige leeftijd op 5 mei 1932 als lekenzuster in de priorij 'Manna Absconditum' te Breda van de Benedictinessen van het Heilig Sacrament.
 
Ingetreden in het klooster van de Benedictinessen van het Heilig Hart te Breda.
 
Op 16 maart 1933 ontving zij met het ordekleed de naam van zuster Maria Joanna van Jezus. Zij legde haar tijdelijke geloften af op 9 april 1934 en haar eeuwige geloften op 13 april 1937 en werd o.a. opgeleid in de kleermakerij, schoenmakerij en broodbakkerij.
 
In 1942 zijn twaalf zusters Benedictinessen begonnen met een nieuwe stichting in Valkenburg. Dit was in een fraaie villa aan de St. Pieterstraat die werd ingericht als klooster. Fien Verdonk is daar in 1946 naar toe gezonden en heeft meegeholpen met het opknappen van de zware oorlogsschade aan het huis. Ze heeft daar toen veel stucadoors- en schilderwerk gedaan. Van 1957 tot 1965 was zij vooral werkzaam op het naaiatelier en, nadat dit was opgeheven in 1965 in de hostiebakkerij als zeefster. Zij zorgde ook voor het uitvoeren van kleine reparaties in het klooster.
Foto's opgenomen in PowerPoint presentatie.

6.
Josef Adrianus Maria VERDONK, geboren op 24 maart 1913 te Batenburg, overleden op 7 juli 1935 te Nijmegen.
Josef bleef ongehuwd.

VIIIc
Lambertus Wilhelmus Maria (Lambert) VERDONK, timmerman, geboren op 2 oktober 1899 te 's-Hertogenbosch, overleden op 19 oktober 1989 te Eindhoven, zoon van Franciscus Johannes VERDONK (zie VIIb) en Johanna JANSSEN, bij haar huwelijk was zij dienstbode.
Gehuwd (1) op 21 februari 1924 te Tiel met Catharina Geertruida BOOMAN, geboren op 30 januari 1897 te Lith, overleden op 8 januari 1933 te Eindhoven, dochter van Adrianus BOOMAN en Geertruida LOMME.
Gehuwd (2) in 1933 te Boven-Leeuwen (Gld) met Henrica Alberta (Riek) PETERS, geboren in 1912 te Boven-Leeuwen (Gld).

Zie bericht van overlijden in Powerpoint / of Youtube, via mijn website:
http://verdonk.home.xs4all.nl/Bergeijk%20Fotopagina.htm
Lambertus was met zijn gezin woonachtig op de volgende adressen te Eindhoven: 1924 Waalstraat 28; 1928 Boschdijk 337E en 1938 Boschdijk 1079
.
Uit het eerste huwelijk:
1.
NN VERDONK, geboren in 1924 te Eindhoven. Betreft een levenloos geboren kind.
4.
Geertruida Johanna Nicolasina (Truus) VERDONK, geboren in 1927 te Eindhoven.
Gehuwd in 1956 aldaar met Johannes Marinus Adrianus (Jo) van der NAT, geboren in 1929 te Asten, zoon van Adriaan van der NAT en Wilhelmina Johanna van STRIEN.
Uit dit huwelijk zijn te Eindhoven drie kinderen geboren.
7.
Gregorius Petrus Maria VERDONK, geboren op 7 december 1932 te Eindhoven, overleden op 14 januari 1933 aldaar.
Uit het tweede huwelijk:
8.
Hendrika Paulina Catharina (Riek) VERDONK, lerares, geboren in 1935 te Eindhoven.
Gehuwd in 1963 aldaar, gehuwd voor de kerk in 1963 aldaar met Remo Alovius De SPIRT, firmant van een vloerenbedrijf, geboren in 1936 te Zierikzee, zoon van Iginio De SPIRT en Johanna Maria SCHILLEMANS.
Riek is vriendin van onze stichting. Lid nr. 3870791-Be.
Uit dit huwelijk zijn te Zierikzee drie kinderen geboren.
9.
Catharina Paulina Maria (Toos) VERDONK, naaister, geboren in 1937 te Eindhoven.
Gehuwd in 1969 aldaar met Hugo Eugene Richard MACKNACK, geboren in 1926 te Paramaribo, zoon van Salomon Alexander MACKNACK en Elisabeth VELDE.
Uit dit huwelijk zijn te Eindhoven drie kinderen geboren.
13.
Sophia Maria (Fien) VERDONK, geboren in 1941 te Eindhoven.
14.
Elisabeth Johanna Maria (Els) VERDONK, seretaresse, geboren in 1948 te Eindhoven.
Gehuwd in 1971 aldaar met Johannes Franciscus Constand Maria (Hans) CLAASSEN, electro-technisch tekenaar, geboren in 1946 te Leende, zoon van Franciscus CLAASSEN en Petronella van WULFEN.
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren.

IXf
Franciscus Adrianus Maria (Frans) VERDONK mr, bedrijfsjurist bij Philips, geboren op 7 september 1925 te Eindhoven, overleden op 3 april 2012 aldaar, begraven op 11 april 2012 aldaar, zoon van Lambertus Wilhelmus Maria (Lambert) VERDONK (zie VIIIc) en Catharina Geertruida BOOMAN.
Gehuwd in 1952 te Eindhoven met Johanna Theresia Maria Friedberta (Anny) van AGT, geboren in 1924 te Eindhoven, dochter van Petrus van AGT en Joanna van LEEUWARDEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Gregorius Josephus Jacintha Maria (Grego) VERDONK, geboren in 1953 te Geldrop.
Gregorius is geboren met een hersenbloeding en is verstandelijk gehandicapt. Hij woont op het internaat Eckartdal te Eindhoven.
2.
Peter Lambert Frans Maria VERDONK, natuurkundig ingenieur en octrooigemachtigde, geboren in 1956 te Geldrop.
Gehuwd met Wilma.
Peter woont en werkt in Palo Alto in Californië. Hij is ongehuwd.
3.
Karin Jeane Friedberta Maria (Karianne) VERDONK, verpleegkundige en reflex zone therapeute, geboren in 1960 te Geldrop.
Samenwonend sept. 1983. Er zijn twee kinderen geboren: Miriam Anna en Ruben Frans. Partner is Frederik David (Free) JOHANNES, leraar basisschool, geboren in 1959 te Apeldoorn, zoon van Johannes Hompes JOHANNES en Patricia BEINSICK.
4.
Maria Louisa Josephina Bernadette (Marie‑Louise) VERDONK, lerares Franse taal en letterkundige, geboren in 1962 te Geldrop.
Samenwonend circa.1990 met Johannes C.L.M (Hans) van de BERK, huisarts.
5.
Anita Brigitta Assunta Maria VERDONK, bouwkundig ingenieur, geboren in 1964 te Geldrop.
Samenwonend sinds 1990 met Josephus Johannes Hubertus RENKENS, electrotechnisch ingenieur, geboren in 1959 te Heerlen, zoon van Johannes Hubertus RENKENS en Maria Josephina Gerarda HOCHSTENBACH.
6.
Frank Vincent Silvester Maria VERDONK, werktuigbouwkundig ingenieur, doch in 1996 werkzaam als verpleegkundige te Den Bosch. Hij is ongehuwd. Geboren in 1964 te Geldrop.
Gehuwd met Tan‑Feng.

IXg
Adrianus Geertrudis Johannes (Adriaan) VERDONK, bouwkundig opzichter, geboren op 20 oktober 1926 te Eindhoven, overleden op 13 juni 2013 aldaar, zoon van Lambertus Wilhelmus Maria (Lambert) VERDONK (zie VIIIc) en Catharina Geertruida BOOMAN.
Gehuwd in 1951 te Best met Rutgera Maria (Gerda) BRESSERS, geboren in 1927 te Best, dochter van Marinus BRESSERS en Elisabeth KLUIJTMANS.
Uit dit huwelijk:
1.
Catharina Elisabeth Maria (Esther) VERDONK, grafisch ontwerper, geboren in 1952 te Eindhoven.
2.
Elisabeth Sophia Maria (Myrthe) VERDONK, beeldend kunstenaar, geboren in 1953 te Eindhoven, buurtschap Acht.
Myrthe studeerde textiel werkvormen in Tilburg en monumentale vormgeving/schilderkunst aan de kunstacademie in Breda.
Sinds 1982 werkt ze in Amsterdam, waar ze een atelier heeft in een voormalige verffabriek. In 1993 maakte ze kennis met het boeddhisme wat onder andere leidde tot een studiereis naar India en Nepal. Voor haar werk vindt ze zowel in de oosterse levensbeschouwing als in de moderne westerse schilderkunst aanknopingspunten. Voor een nadere kennismaking gaat u naar haarwebsite www.myrtheverdonk.com
.
3.
Henrica Rutgera Maria (Henriëtte) VERDONK, boekrestaurator en beeldend kunstenaar, geboren in 1955 te Eindhoven.
4.
Johanna Maria Adriana (Anne) VERDONK, programma directrice Worldwide Farmers Exchange, geboren in 1957 te Eindhoven.
Gehuwd in 1995 te Turner (USA) met Richard Owen WHITAKER, geboren in 1954 te Virginia USA, zoon van Jack Owen WHITAKER en Iris MELTON.
5.
Lidwina Catharina Maria (Lidwien) VERDONK, tuinarchitect, geboren in 1961 te Eindhoven.
6.
Maria Bernadette Cecelia (Maria) VERDONK, huisvrouw, geboren in 1962 te Son.
Gehuwd in 1992 te Eindhoven met Egbert NAUTA, geboren in 1962 te Eindhoven, zoon van Tjitze NAUTA en Geesje van ROSSUM.

IXh
Johannes Josephus Maria (Hans) VERDONK, aannemer, geboren in 1930 te Eindhoven, zoon van Lambertus Wilhelmus Maria (Lambert) VERDONK (zie VIIIc) en Catharina Geertruida BOOMAN.
Gehuwd (1) in 1952 te Taihape (Nieuw Zeeland) met Maria SLAATS, geboren in 1927 te (Nederland).
Gehuwd (2) met Maureen DIXON, geboren in 1930 te (Nieuw Zeeland).
Uit het eerste huwelijk:
1.
Antonius VERDONK, geboren in 1954 te Taihape (Nieuw Zeeland).
2.
Rosita VERDONK, geboren in 1955 te Taihape (Nieuw Zeeland).
3.
Henrica VERDONK, geboren in 1957 te Taihape (Nieuw Zeeland).
4.
Marianne VERDONK, geboren in 1958 te Taihape (Nieuw Zeeland).
5.
Johannes VERDONK, geboren in 1961 te Taihape (Nieuw Zeeland).
Uit het tweede huwelijk:
6.
Catharina VERDONK, geboren in 1962 te (Nieuw Zeeland).
7.
André VERDONK, geboren in 1963 te (Nieuw Zeeland).
8.
Heidi VERDONK, geboren in 1969 te Nieuw Zeeland.
Gehuwd 1991 met Allen.

IXi
Lambertus Gregorius Everardus (Lambert) VERDONK, aannemer, geboren in 1931 te Eindhoven, zoon van Lambertus Wilhelmus Maria (Lambert) VERDONK (zie VIIIc) en Catharina Geertruida BOOMAN.
Gehuwd in 1953 te Eindhoven, gehuwd voor de kerk in 1953 aldaar met Cornelia Helena Antonia Rosa (Corrie) van AMSTERDAM, geboren in 1934 te 's-Gravenhage, dochter van Johannes van AMSTERDAM en Josina Geertruida Catharina Maria van der DOEF.

Was vriend van de Stichting Genealogisch Onderzoek Verdon(c)k onder het nr. 3581288-Be.
Lambert vertrok met zijn vrouw op 10 december 1953 met het SS Zuiderkruis naar Nieuw Zeeland.

Uit dit huwelijk zijn de vier hierna vermelde kinderen in te Nieuw Zeeland geboren, waaruit kleinkinderen zijn geboren.
Uit dit huwelijk:
1.
Catharina VERDONK, geboren op 28 augustus 1954 te Tauranga. Dit kind is levenloos geboren. Overleden op 28 augustus 1954 te Tauranga.
2.
Josina Adriana Maria (Jose) VERDONK, geboren in 1955 te Wanganul.
Gehuwd in 1977 te Takapuna met Brent Warren HEWIT, geboren in 1956 te Auckland.
Uit dit huwelijk zijn te Kawaka drie kinderen geboren.
1. Shayne Buck Hewitt die trouwde met Hope Toni Thomas. Uit dit huwelijk zijn geboren: Lochlan Gregorius James Hewitt en Oliver William Edward Hewitt.
2. Marita Josina Hewitt, beeldend kunstenares+schilder en andere vormen.
Haar dochter is Ebony Nova Hewitt Bartley van wie de vader is Cameron Bartley.
3. Trudi Madelon Hewitt.


Xc
Lambertus Johannes Maria (Bert) VERDONK, geboren in 1957 te Wanganul, zoon van Lambertus Gregorius Everardus (Lambert) VERDONK (zie IXi) en Cornelia Helena Antonia Rosa (Corrie) van AMSTERDAM.
Gehuwd (1) in 1983 te Takapuna, gescheiden 2004 van Marjory Anna GRINDER, geboren in 1964.
Gehuwd (2) in 2004 te Bali, Indonesië met Christine Lynne QUINE, geboren in 1953 te Wellington.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Tania Anne VERDONK, geboren op 20 december 1981 te Auckland, overleden op 7 september 2011 te Ahuroa.
Gehuwd met Ben TORKINGTON.
2.
Catrina Josina VERDONK, geboren in 1984 te Auckland.
4.
Jennie Elizabeth VERDONK, geboren in 1989.
Gehuwd in 2015 te Pukawa, Lake Taupo met Cory Joseph ARGYLE.
Uit dit huwelijk is Lachlan Cory Argyle geboren in 2016 te Masterton.

XI
Samuel Lambertus (Sam) VERDONK, geboren in 1987, zoon van Lambertus Johannes Maria (Bert) VERDONK (zie Xc) en Marjory Anna GRINDER.
Samenwonend (1) circa 2005, gescheiden ja van Ambah RIDLAND.
Gehuwd (2) in 2014 te Warkworth met Roxanne Michelle TROTTER, geboren in 1986 te Warkworth.
Uit de eerste relatie:
1.
Troy Samual Lambertus VERDONK, geboren in 2005.

Xd
Eric Franciscus Maria VERDONK, botenbouwer, gespecialiseerd in carbon fibre, roei skiffs en tradotionele houten constructie, geboren in 1959 te Taihape(Nieuw Zeeland), zoon van Lambertus Gregorius Everardus (Lambert) VERDONK (zie IXi) en Cornelia Helena Antonia Rosa (Corrie) van AMSTERDAM.
Gehuwd in 1991 te Takapuna met Mandy Elisabeth ATTCHISON, lerares aan de primary school te Auckland. Geboren in 1962.
Eric won tijdens de Olympische-spelen van 1988 een bronzen medaille met de roeiwedstrijden skiff. In Nieuw Zeeland was hij zeven achtereenvolgende jaren een-mans skiff kampioen. Geheel in zijn stijl roeide hij zijn bruid op de trouwdag naar de plaats van de receptie.
Hij roeit nu (2016) al jaren in Masters competitie en brengt nog altijd medailles naar huis
Zie ook blz. 38 van Lief en Leed (2).

Uit dit huwelijk:
1.
Sieska Heidi VERDONK, geboren in 1995 te Auckland.
2.
Hugo Victor VERDONK, geboren in 1999 te Auckland.

IXj
Albertus Gregorius Maria (Albert) VERDONK, calculator, geboren in 1938 te Eindhoven, zoon van Lambertus Wilhelmus Maria (Lambert) VERDONK (zie VIIIc) en Henrica Alberta (Riek) PETERS.
Gehuwd in 1962 te Eindhoven met Maria Anna Margaretha Wilhelmina (Riet) van LEEST, geboren in 1939 te Eindhoven, dochter van Gerardus Arnoldus van LEEST, banketbakker, en Lucia Maria SCHELLENS.
Uit dit huwelijk:
2.
Monique Johanna Maria VERDONK, grafisch medewerker, geboren in 1966 te Eindhoven.
Gehuwd in 1996 aldaar met Dennis Maria van BEERS, technisch adviseur, geboren in 1964 te Eindhoven, zoon van Wilhelmus J.A.M.B. van BEERS en Andrea Maria GODSCHALK.

Xe
Gerardus Johannes Maria (Geert Jan) VERDONK, projectleider, geboren in 1963 te Eindhoven, zoon van Albertus Gregorius Maria (Albert) VERDONK (zie IXj) en Maria Anna Margaretha Wilhelmina (Riet) van LEEST.
Gehuwd in 1994 te Eindhoven met Karen STERRINGA, geboren in 1963 te Eindhoven, dochter van Tjesse STERRINGA en Tjitske STERRINGA.
Wij zijn in het bezit van kranten berichten waaruit blijkt dat hij deelnam aan Railly rijden. Althans wij vermoeden dat het om deze Geert Jan gaat.
Uit dit huwelijk:
1.
Thijs Matheus Marinus VERDONK, geboren in 1995 te Eindhoven.
2.
Joris VERDONK.

IXk
Josephus Joannes Maria (Jos) VERDONK, leraar, geboren in 1938 te Eindhoven, zoon van Lambertus Wilhelmus Maria (Lambert) VERDONK (zie VIIIc) en Henrica Alberta (Riek) PETERS.
Gehuwd in 1964 te Eindhoven met Maria Johanna Helena Antonia (Jo) MEELEN, geboren in 1939 te Eindhoven, dochter van Petrus Antonius MEELEN en Henrica Antonia WEYTENS.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrika Johanna Maria VERDONK, geboren in 1965 te Eindhoven.
2.
Petrus Josephus Albertus VERDONK, geboren in 1969 te Eindhoven.
3.
Robertus Lambert Maria VERDONK, geboren in 1969 te Eindhoven.

IXl
Paulus Henricus Damianus (Paul) VERDONK, geboren in 1940 te Eindhoven, zoon van Lambertus Wilhelmus Maria (Lambert) VERDONK (zie VIIIc) en Henrica Alberta (Riek) PETERS.
Gehuwd in 1965 te Eindhoven met Maria Petronella Gerarda (Mieke) MEELEN, geboren in 1943 te Eindhoven, dochter van Petrus Antonius Constant Cornelis MEELEN en Henrica Antonia WEYTENS.
Uit dit huwelijk:
1.
Henrica Maria (Heidi) VERDONK, geboren in 1967 te Eindhoven.
Gehuwd in 1991 te Veldhoven met Ludovicus Johannes Octave Maria (Louis) HENZEN, geboren in 1964 te Veldhoven, zoon van Octave Maria HENZEN en Maria Louise Johanna Theresia van OS.
2.
Astrid Johanna Maria VERDONK, geboren in 1969 te Eindhoven.
In 1996 nog ongehuwd.

VIIId
Everardus Sophia (Nard) VERDONK, timmerman, aannemer en later bouwkundig opzichter, geboren op 15 december 1900 te Bergharen, overleden op 28 augustus 1980 te Beneden Leeuwen, zoon van Franciscus Johannes VERDONK (zie VIIb) en Johanna JANSSEN, bij haar huwelijk was zij dienstbode.
Gehuwd (1) op 12 mei 1926 te Grave met Allegonda Petronella Antonia (Ali) van den BROEK, geboren op 22 oktober 1903 te Herpen, overleden op 11 juni 1971 te Eindhoven, dochter van Theodorus van den BROEK en Helena FRANSSEN.
Gehuwd (2) op 6 juli 1973 te Batenburg met Johanna Cornelia BONGERS, geboren op 3 juni 1900 te Batenburg, overleden op 13 mei 1980 te Nijmegen.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Helena Johanna Maria (Lenie) VERDONK, geboren op 7 februari 1927 te Tiel, overleden op 3 september 2011 te Maasbracht, begraven op 8 september 2011 te Roermond.
Gehuwd op 28 juni 1971 te Posterholt met Jacob (Jac) DERKS, getouwsteller, geboren op 28 december 1923 te Labbeck (Dld), overleden op 12 augustus 2009 te Roermond, zoon van Gerardus (Gert) DERKS en Theodora (Dora) THEKAT.
Jacob was bij zijn huwelijk weduwnaar en bezat toen drie zoons Ger, Cor en Frans.
2.
Johanna Antonia Sophia (Joop) VERDONK, maatschappelijk werkster, geboren op 15 maart 1928 te Eindhoven, overleden op 20 januari 2012 te Helmond, begraven op 27 januari 2012 te Someren.
Gehuwd op 26 juni 1958 te Eindhoven, gehuwd voor de kerk op 28 augustus 1958 aldaar met Hermanus Lambertus Gerardus (Herman) van OJEN, gemeenteambtenaar, geboren op 27 november 1933 te Asten, overleden op 6 juni 1972 te Someren, zoon van Cornelis Marinus van OJEN en Rosina Maria COLEE.
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen geboren: Coen, Vincent, Oscar, Quirien en Herman.
4.
Theodora Theresia Maria (Thea) VERDONK, kraamverzorgster, geboren op 5 maart 1934 te Eindhoven, overleden op 17 maart 2000 te Someren.
Gehuwd op 4 oktober 1963 te Eindhoven, gehuwd voor de kerk op 4 juli 1964 aldaar met Tossain (Tos) OLMANST, elektrotechnicus, geboren op 29 november 1933 te Eindhoven, overleden op 21 maart 2006 aldaar.
Uit dit huwelijk zijn te Hengelo drie kinderen geboren: Frans, Rosemarie en Chantal.
5.
Levenloos geboren VERDONK, geboren in 1938 te Eindhoven.
6.
Levenloos geboren kind VERDONK, geboren in 1940 te Eindhoven.
7.
Levenloos geboren kind VERDONK, geboren in 1940 te Eindhoven.
8.
Maria Josephina Theresia Helena (Ria) VERDONK, maatschappelijkwerkster, geboren in 1943 te Eindhoven.
Gehuwd in 1970 te Schinveld, gehuwd voor de kerk in 1970 te Eindhoven met Arnold Joseph DOHMEN, administrateur, geboren in 1937 te Schinveld, zoon van Heinrich (Hendrik) DOHMEN en Anna Barbara (Anna) "DOHMEN".
Uit dit huwelijk zijn te Geleen twee kinderen geboren, Michiel en Annemarie die gehuwd is met Vermeulen.

IXm
Franciscus Thedorus Gregorius (Frans) VERDONK, bouwkundig tekenaar, geboren in 1930 te Eindhoven, zoon van Everardus Sophia (Nard) VERDONK (zie VIIId) en Allegonda Petronella Antonia (Ali) van den BROEK.
Gehuwd in 1956 te Eindhoven met Maria Louisa (Mia) SANDERS, geboren in 1931 te Horst, dochter van Pieter Jan SANDERS en Anna Margaretha VERVOORT.
Uit dit huwelijk:
2.
Elisabeth Anna Josephina (Liesbeth) VERDONK, beeldend kunstenares, geboren in 1961 te Meerveldhoven.
Samenwonend sinds 1986 te Utrecht met Theo L van SOEST, fysicus, geboren in 1958 te Venlo, zoon van G.A.H. van SOEST, koopman, en E.M. van den BERG.
Uit deze relatie is in 1991 een dochter Anna van Soest geboren.

Xf
Johannes Everardus Michaël (Hans) VERDONK, cultuur technisch ambtenaar, geboren in 1958 te Meerveldhoven, zoon van Franciscus Thedorus Gregorius (Frans) VERDONK (zie IXm) en Maria Louisa (Mia) SANDERS.
Gehuwd in 1988 te Bergeyk met Maria Joanna Cornelia (Mariëlle) BRAKEN, secretaresse, geboren in 1963 te Bergeyk, dochter van Laurentius BRAKEN, timmerman, en Franciska BERENDSEN.
De opa van Hans zijn vrouw, van moeder zijde, Hendrik Berendsen heeft sinds 1939 een boerenbedrijf op de kleine Witrijt te Bergeyk. Dat is de omgeving waar eerder Verdonken dit beroep beoefenden.
Uit dit huwelijk:
1.
Frans VERDONK, geboren in 1989 te Bergeyk.
2.
Laura VERDONK, geboren in 1990 te Bergeyk.
3.
Vera VERDONK, geboren in 1995 te Veldhoven.

Xg
Petrus Hermanus (Peter) VERDONK, leraar verpleegkundige, geboren in 1963 te Eindhoven, zoon van Franciscus Thedorus Gregorius (Frans) VERDONK (zie IXm) en Maria Louisa (Mia) SANDERS.
Gehuwd in 1989 te Beek en Donk, gescheiden 2010 van Wilhelmina Johanna Andrea Maria (Willy) van der PUTTEN, verpleegkundige, geboren in 1965 te Drunen, dochter van Adrianus van der PUTTEN, bouwkundig medewerker, en E.M. van den BERG.
Uit dit huwelijk:
1.
Marlou Aike Maria (Marlou) VERDONK, geboren in 1992 te Heeze.
2.
Cas Adrianus Franciscus (Cas) VERDONK, geboren in 1997 te Beek en Donk.

Xh
Thomas Arnold (Thomas) VERDONK, computer technicus, geboren in 1967 te Eindhoven, zoon van Franciscus Thedorus Gregorius (Frans) VERDONK (zie IXm) en Maria Louisa (Mia) SANDERS.
Gehuwd in 2008 te Eindhoven met Karla Amanda Mejia (Karlsa) RIVERA, geboren in 1983 te San Luis (Honduras), dochter van Oswaldo Mejia ORELLANA en Ercilia RIVERA.
Uit dit huwelijk:
1.
Thijs Eduardo (Thijs) VERDONK, geboren in 2010 te Geldrop.

VIIIe
Franciscus Adrianus Maria VERDONK, timmerman, geboren op 15 december 1908 te Batenburg, overleden op 14 november 1976 te Megen, zoon van Franciscus Johannes VERDONK (zie VIIb) en Johanna JANSSEN, bij haar huwelijk was zij dienstbode.
Gehuwd op 5 augustus 1936 te Appeltern met Wilhelmina Josephina van der WIJST, geboren op 20 maart 1910 te Appeltern, overleden op 7 februari 1982 te Oss, begraven te Megen, dochter van Johannes V.D.WIJST en Hendrika Maria van PRUISEN.
Uit dit huwelijk:
2.
Hendrika Johanna Maria VERDONK, geboren op 19 juli 1939 te Appeltern, overleden op 8 augustus 1939 aldaar.
3.
Hendrika Johanna Maria VERDONK, geboren op 8 april 1941 te Appeltern, overleden op 4 juni 1941 aldaar.
4.
Johannes Hendrik Johanna VERDONK, verpleger, geboren in 1942 te Appeltern.
Gehuwd in 1973 te Vigo (Spanje) met Dorinda DOMINGUEZ, geboren in 1938 te Ventin (Spanje), dochter van Juan José DOMINGUEZ en Maria Digna HERMUDA‑OTERO.
5.
Johanna Maria VERDONK, geboren op 3 oktober 1944 te Appeltern, overleden op 7 november 1958 te 's-Hertogenbosch.
6.
Sophia Johanna Maria (Fie) VERDONK, geboren in 1945 te Oss.
Gehuwd in 1964 te Megen, gehuwd voor de kerk in 1964 aldaar met Johannes Wilhelmus BLOEMERS, elektromonteur, geboren in 1941 te Oss, zoon van Gijsbertus Marinus BLOEMERS en Petronella Everdina SCHOONENBERG.
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren.
7.
Hendrika Maria Jozephina (Henny) VERDONK, geboren op 13 november 1947 te Megen, overleden op 27 november 1987 te Wamel.
Gehuwd in 1969 te Megen, gehuwd voor de kerk in 1970 aldaar met Gijsbertus Jan‑Hendrik MARTENS, bankwerker, geboren in 1947 te Wamel, zoon van Martinus MARTENS en Johanna DILLISSEN.
Gijsbertus woont sedert juli 1996 te Nijmegen.
Uit dit huwelijk zijn te Wamel twee kinderen geboren.

IXn
Franciscus Johannes Jozef (Frans) VERDONK, timmerman, geboren op 8 maart 1938 te Appeltern, overleden op 19 december 2012 te Megen, begraven op 22 december 2012 aldaar, zoon van Franciscus Adrianus Maria VERDONK (zie VIIIe) en Wilhelmina Josephina van der WIJST.
Gehuwd in 1972 te Megen met Ilda Maria Correia VIEIRA, geboren in 1940 te Mertola (Portugal), dochter van Edmondo Josù VIEIRA en Matthilda Correia ALEXO.
Uit dit huwelijk:
1.
Mathilda Johanna Wilhelmina VERDONK, geboren in 1972 te Megen.
Gehuwd (1) in 1990 aldaar, gescheiden in 2008 te Maastricht van Etienne Jacobus Maria GUBBELS, slager, geboren in 1967 te Heerlen, zoon van Johannes Gerardus Hendrikus (Jan) GUBBELS en Gerardina Maria Ghislaine (Gerda) MAESSEN.
Gehuwd (2) met Kai RAMAKERS.
Uit dit huwelijk zijn geboren:
Lisa Maria Ghislaine Gubbels 6-12-1996 te Brunssum en
Kira Johanna Gubbels op 8-2-1999 te Sittard
.
2.
F.J.E. (Frank) VERDONK.
Gehuwd met A. BOOMSMA, dochter van Joeke BOOMSMA en Anneke FOKKEMA.

IXo
Wilhelmus Joseph VERDONK, timmerman, geboren in 1950 te Megen, zoon van Franciscus Adrianus Maria VERDONK (zie VIIIe) en Wilhelmina Josephina van der WIJST.
Gehuwd in 1974 te Maria Heide met Petronella van GOOR, geboren in 1954 te Band (NOP), dochter van Johannes van GOOR en Henrica Johanna Maria van DOOREN.
Uit dit huwelijk:
1.
Rilane Henrica Johanna Maria VERDONK, geboren in 1975 te Macharen.
2.
William Wilhelmus Franciscus VERDONK, geboren in 1976 te Marcharen.
3.
Marisa Petronella Wilhelmina VERDONK, geboren in 1983 te Marcharen.

IXp
Joseph Adrianus Maria (Jozef) VERDONK, timmerman, geboren in 1951 te Megen, zoon van Franciscus Adrianus Maria VERDONK (zie VIIIe) en Wilhelmina Josephina van der WIJST.
Gehuwd in 1976 te Heesch, gehuwd voor de kerk in 1976 aldaar met Antonia Johanna Hendrika (Tonny) van den BOOGAARD, geboren in 1958 te Heesch, dochter van Wilhelmus van den BOOGAARD en Jacoba Anna van den BERG.
Uit dit huwelijk:
1.
Jurgen Franciscus Josephus VERDONK, geboren in 1980 te Megen.
2.
Stein VERDONK, geboren in 1983 te Megen.
3.
Freek Antonius Johannes VERDONK, geboren in 1989 te Megen.

VIIc
Adrianus Franciscus VERDONK, goudsmid maar ook enkele jaren tapper en café eigenaar aan de Vuchterdijk. In 1906 neemt hij een in 1866 gevestigde fabriek van goud- en zilverwerken over. Geboren op 19 september 1868 te 's-Hertogenbosch, overleden op 25 maart 1945 aldaar, zoon van Lambertus Johannes VERDONK (zie VIa) en Maria Johanna Catharina van GOGH.
Gehuwd op 1 juni 1895 te 's-Hertogenbosch met Maria Jacoba van de VEN, geboren op 24 februari 1869 te 's-Hertogenbosch, overleden op 17 juni 1937 aldaar, dochter van Franciscus van de VEN, tuinier, en Wilhelmina PEIJNENBURG.
Uit dit huwelijk:
2.
Franciscus Cornelis Theodorus VERDONK, geboren op 19 februari 1901 te 's-Hertogenbosch, overleden op 4 november 1901 aldaar.
3.
Wilhelmina Maria Jacoba Cornelia VERDONK, geboren op 28 december 1902 te 's-Hertogenbosch. Geboren op de Vuchterdijk wijk H nr. 48. Overleden op 20 januari 1999 te 's-Hertogenbosch, gecremeerd op 25 januari 1999 te Vlijmen. Gecremeerd in het crematorium Maaslanden, Abt van Engelenlaan 1 te Vlijmen.
Wilhelmina bleef ongehuwd. In 1947 woonde ze bij haar broer Arnoldus aan de Orthenseweg 23 te 's-Hertogenbosch.
5.
Maria Petronella Bernardina VERDONK, geboren op 16 juni 1908 te 's-Hertogenbosch. Geboren aan de Vuchterdijk wijk J nr. 83. Overleden op 15 januari 1926 te 's-Hertogenbosch. Tijdens het schaatsen door het ijs gezakt en daarbij om het leven gekomen.
Details over dit ongeval zijn via een link te lezen op de pagina Bergeyk 1 van onze website
.
6.
Catharina Henrica Geertruida VERDONK, geboren op 21 november 1909 te 's-Hertogenbosch. Geboren aan de Vuchterdijk nr 90. Overleden op 17 december 1910 te 's-Hertogenbosch.

VIIIf
Lambertus Franciscus Adrianus (Bér) VERDONK, goudsmit, firmant van "A.Verdonk en Zn.", geboren op 8 mei 1897 te 's-Hertogenbosch. Geboren op het adres Vuchterdijk wijk 1 nr 109a. Overleden op 17 augustus 1976 te 's-Hertogenbosch, zoon van Adrianus Franciscus VERDONK (zie VIIc) en Maria Jacoba van de VEN.
Gehuwd op 10 september 1923 te 's-Hertogenbosch met Henrica Leonarda Theodora DUYS, boekhoudster bij de "Singer", geboren op 22 mei 1899 te 's-Hertogenbosch, overleden op 29 september 1984 aldaar. Zie bericht van overlijden in Powerpoint / of Youtube, via mijn website:
http://verdonk.home.xs4all.nl/Bergeijk%20Fotopagina.htm
, dochter van Jacobus DUYS, smid, en Adriana van den BROEK.
Was meer dan 50 jaar actief als zanger in het "Koninklijk 's-Hertogenbosch Mannenkoor". Wij lezen in zijn doodsprentje.
"We durven hem gerust een levenskunstenaar te noemen. Wij en de vele vrienden, die hij had, zullen zijn blijheid en vooral zijn humor erg missen. Tijdens zijn korte ziekbed bleef hij opgewekt en was voor ons een troost. Zelfs toen nog zong hij zijn geliefde lied: "Mens durf te leven". God heeft hem gegeven wat hij voor anderen gedaan heeft. Want bij de christen horen ook de blijdschap en vrijgevigheid..."
.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Lamberta Wilhelmina (Riet) VERDONK, geboren op 16 mei 1926 te 's-Hertogenbosch, overleden op 3 april 2005 te Geldrop, begraven op 8 april 2005 aldaar.
Gehuwd in 1956 te 's-Hertogenbosch met Antonius Jacobus BAKERMANS, eigenaar drukkerij "Geldria" te Geldrop, geboren te Geldrop, zoon van Marinus BAKERMANS en Arnoldina Goverdina van der SANDEN.
2.
Jacobus Franciscus Lambertus (Jaques) VERDONK, geboren op 2 juni 1928 te 's-Hertogenbosch, overleden op 31 mei 1948 aldaar. Overleden aan t.b.c.
6.
Adriana Maria Jeanetta (Jeanneke) VERDONK, geboren in 1938 te 's-Hertogenbosch.
Gehuwd in 1962 aldaar met Johannes TERVOORT, voorlichter provinciehuis te Den Bosch, geboren in 1932 te 's-Hertogenbosch.
Uit dit huwelijk zijn te Den Bosch drie kinderen geboren.

IXq
Adrianus Johannes Wilhelmus (Ad) VERDONK, electromonteur, geboren op 5 april 1930 te 's-Hertogenbosch, overleden op 13 juni 2009 aldaar. Zie bericht van overlijden in Powerpoint / of Youtube, via mijn website:
http://verdonk.home.xs4all.nl/Bergeijk%20Fotopagina.htm.
Tevens zijn foto in klederdracht.
Gecremeerd op 19 juni 2009 te Vlijmen, zoon van Lambertus Franciscus Adrianus (Bér) VERDONK (zie VIIIf) en Henrica Leonarda Theodora DUYS, boekhoudster bij de "Singer".
Gehuwd in 1962 te 's-Hertogenbosch met Maria Alberta Josepha (Riet) PIJNENBORG, geboren in 1938 te 's-Hertogenbosch, dochter van Johannes Cornelia PIJNENBORG en Alberta Catharina SWANENBERG.

Ad is vriend van de sgov en maakte een aantal jaren deel uit van het bestuur. Vriendennummer 0410677-Be. Ad tekende diverse illustraties voor het "Verdonken-boek". Ook tekende hij de verschillende wapens Verdon(c)k die zijn afgebeeld in ons Jubileumboekje van 1987. Een foto van Ad komt voor op blz. 79 van de Bergeyk-tak. Tevens is een foto opgenomen in de PowerPoint presentatie.

Uit dit huwelijk:

Xi
Jacobus Johannes Josephus Maria (Jack) VERDONK, geboren in 1964 te 's-Hertogenbosch, zoon van Adrianus Johannes Wilhelmus (Ad) VERDONK (zie IXq) en Maria Alberta Josepha (Riet) PIJNENBORG.
Gehuwd in 1990 te Vught, gehuwd voor de kerk in 1990 te 's-Hertogenbosch met Josephina Matthea Geertruda Maria (Jolanda) de POORTER, geboren in 1964 te Vught, dochter van Leonardus Franciscus Petrus Maria de POORTER en Maria Magdalena Johanna HENDRIKS.
Verloofd 18-1-1986 te 's-Hertogenbosch.
Uit dit huwelijk:
1.
Bjorn Jacobus (Bjorn) VERDONK, geboren in 1998 te 's-Hertogenbosch. Geboren in het Groot Ziekengasthuis.

Xj
Hieronymus Martinus Johannes Adrianus Lambertus (Jeroen) VERDONK, geboren in 1966 te 's-Hertogenbosch, zoon van Adrianus Johannes Wilhelmus (Ad) VERDONK (zie IXq) en Maria Alberta Josepha (Riet) PIJNENBORG.
Gehuwd in 1999 te Breda met Charlotte Maria Lizette JACOBUS, geboren in 1969 te Curacao (Ned. Antillen), dochter van Gloria Francisca JACOBUS.
Uit dit huwelijk:
1.
Tanika Thalita Candice (Tanika) VERDONK, geboren in 1990 te Breda.
Tanika kreeg bij de geboorte de geslachtsnaam Jacobus. Tanika is door Hiernymus M.J.A.L. Verdonk erkend. De akte van erkenning is genummerd 0222 en gedateerd 30-5-2002.
2.
Laura VERDONK, geboren in 2001 te 's-Hertogenbosch.
3.
Lisa VERDONK, geboren in 2002 te Helmond.
4.
Rosalie (Rosa) VERDONK, geboren in 2004 te Helmond.

IXr
Lambertus Adrianus Arnoldus (Bert) VERDONK, goudsmid, ondernemer en stichter van de firma "Verdo", geboren in 1934 te 's-Hertogenbosch, zoon van Lambertus Franciscus Adrianus (Bér) VERDONK (zie VIIIf) en Henrica Leonarda Theodora DUYS, boekhoudster bij de "Singer".
Gehuwd in 1959 te 's-Hertogenbosch met Maria Anna (Ria) AKKERMANS, geboren op 20 maart 1935 te Amersfoort, overleden op 6 januari 2009 te 's-Hertogenbosch. Onderstaande informatie namen wij over vann het bidprentje
 
Vol bewondering voor haar vertrouwen en stijdlust.
Gewoon een lief mens, wat zullen we haar missen.
 
Ria werd geboren als jongste dochter in een gezin met vier kinderen. Als baby verhuisde het gezin Akkermans naar de Maastrichtseweg in Den Bosch. Hier groeide Ria op. Na de mulo ging ze aan het werk als kleermaakste en later op kantoor bij de Provinciale Griffie.
Tijdens het ziekbed van haar vader nam Ria een groot deel van de verzorging op zich. Hierbij kreeg zij hulp van Bert die zij inmiddels had leren kennen in het Bossche centrum.
 
Kot na het overlijden van haar vader trouwden Ria en Bert en in 1962 werd zoon Ronald geboren. In 1965 volgde nog een dochter, Elvira.
Zij verhuisden naar Orthen en er brak een gelukkige tijd aan. Bert en Ria startten een eigen bedrijf waar door beiden zeer veel energie ingestopt werd. Mede door Ria's nauwkeurigheid en administratieve kwaliteiten wisten zij het bedrijf uit te bouwen tot wat het nu geworden is.
 
Gelukkig was er naast al dat werk ook nog tijd voor hobby's. In Orthen werd een tennisclub opgericht en Ria stortte zich op de tennissport. Met veel plezier speelde zij jaren competitie en sleepte op menig toernooi de prijzen weg. Haar hele gezin ging tennissen en toen ze zelf niet meer kon spelen, beleefde ze nog veel plezier aan het kijken naar wedstrijden van haar kleinkinderen: Luuk en Jaap.
 
Onvergetelijk zijn ook de reisjes met de familie en met vele goede vrienden naar het Sauerland, of de reizen met Bert naar Budapest waar zij samen genoten van de zigeunermuziek.
 
Voorjaar 2000 bleek dat Ria ernstig ziek was. Zware operaties en chemotherapie volgden. Met kracht en vechtlust onderging Ria de vele ziekenhuisbehandelingen. Berusting is er nu zij haar ongelijke strijd gestreden heeft. Eindelijk heeft zij de rust gevonden waar zij de laatste weken zo naar verlangde. Te midden van haar geliefden overleed zij op
6 januari 2009.
Wij willen iedereen bedanken voor de vele steun en belangstelling tijdens Ria's ziekte en bij haar overlijden.
Familie Verdonk
, begraven op 10 januari 2009 te 's-Hertogenbosch. Begraven op de begraafplaats Orthen te 's-Hertogenbosch. Dochter van Rochus AKKERMANS, marechaussee, en Hedwig ALTMEYER.

Zie bericht van overlijden in Powerpoint / of Youtube, via mijn website:
http://verdonk.home.xs4all.nl/Bergeijk%20Fotopagina.htm
.
Uit dit huwelijk:
2.
Elvira Johanna Maria VERDONK, geboren in 1965 te 's-Hertogenbosch.
Gehuwd met Rob.

Xk
Rochus Lambertus Adriana Maria (Ronald) VERDONK, goudsmid, geboren in 1962 te 's-Hertogenbosch, zoon van Lambertus Adrianus Arnoldus (Bert) VERDONK (zie IXr) en Maria Anna (Ria) AKKERMANS.
Gehuwd in 1990 te 's-Hertogenbosch met Ardina Maria Diliana Leanarda (Ineke) van HOOF, geboren in 1961 te Erp, dochter van Wilhelmus Petrus van HOOF, landbouwer, en Nicolasina Maria LINDERS.
Met vader eigenaar van Juweliersbedrijf "Verdo" te 's-Hertogenbosch.
Uit dit huwelijk:
1.
Luk VERDONK, geboren in 1991 te 's-Hertogenbosch.
2.
Jaap VERDONK, geboren in 1993 te 's-Hertogenbosch.

IXs
Henricus Lambertus Adrianus Arnoldus (Harry) VERDONK, tuinder, ondernemer, geboren op 14 november 1936 te 's-Hertogenbosch, overleden op 9 september 2015, zoon van Lambertus Franciscus Adrianus (Bér) VERDONK (zie VIIIf) en Henrica Leonarda Theodora DUYS, boekhoudster bij de "Singer".
Gehuwd op 23 november 1963 te Breda met Gerritje Gertruda (Gerry) van de HEUVEL, geboren op 20 december 1937 te Tiel, overleden op 21 oktober 1980 te Haarsteeg, dochter van Josephus van de HEUVEL, kleermaker, en Gertruda Johanna MERKS.
Uit dit huwelijk:
2.
Margaretha Geertruda Jahanna Josepha VERDONK, geboren in 1967 te Haarsteeg.
3.
Josephus Hendrikus Johannes (Joep) VERDONK, geboren in 1968 te Haarsteeg.
Gehuwd in 1999 aldaar met Jeanette de WAAL, geboren in 1969 te 's-Hertogenbosch, dochter van Dirk Jan de WAAL en Francisca Gijsberdina Cristiana Josepha TIMMERMANS.

Xl
Lambertus Maria Josephus (Bert) VERDONK, tuinder, geboren in 1966 te Haarsteeg, zoon van Henricus Lambertus Adrianus Arnoldus (Harry) VERDONK (zie IXs) en Gerritje Gertruda (Gerry) van de HEUVEL.
Gehuwd in 1994 te Vlijmen met Petronella Regina Johanna HOOGHIENSTRA, geboren in 1968 te 's-Hertogenbosch, dochter van Siebele Jozef HOOGHIENSTRA en Johanna LUYS.
Uit dit huwelijk:
1.
Leanna Leonarda Johanna VERDONK, geboren in 1995 te Nieuwkuyk.

IXt
Johannes Josephus Maria (Hans) VERDONK, goudsmid, directeur juwelierszaak "A.Verdonk en zonen". Geboren op 5 maart 1940 te 's-Hertogenbosch, overleden op 30 oktober 2000 aldaar, begraven op 3 november 2000 aldaar. De begrafenis vond plaats na een uitvaartdienst in de Kathedrale Basiliek van St. Jan aan de Parade te 's-Hertogenbosch.
Begraven op de begraafplaats Groenendaal
, zoon van Lambertus Franciscus Adrianus (Bér) VERDONK (zie VIIIf) en Henrica Leonarda Theodora DUYS, boekhoudster bij de "Singer".
Ondertrouwd in 1964 te 's-Hertogenbosch met Gijsberdina Theodora Johanna Maria (Ineke) KRAMER, geboren in 1939 te 's-Hertogenbosch, dochter van Fidelis Herman Maria KRAMER en Petronella GLOUDEMANS.
Hans was hoofdrolspeler in een de Bossche speelfilm "Kek, des nou Den Bosch". Meer hierover op blz. 55 en 56 van het hoofdstuk "lief en Leed" (2).
Hij was ruim 10 jaar vorzitter en mede oprichter van de "Kring vrienden van 's-Hertogenbosc"
Hij is jaren actief geweest bij de Stichting Oeteldonkse kletsavonden. Het Brabants Dagblad schreef begin november 2000 over hem onder de kop: "Stadspromotor pur sang".
"Hans Verdonk was 'het doen' aangeboren. Waar hij opdook, gebeurde wat. Verdonk en Den Bosch vormden een twee-eenheid totdat een slopende ziekte de ondernemer-stadspromotor uit het openbare leven verdreef.

Uit dit huwelijk:

Xm
Marcus Lambertus Fidelus Maria (Marc) VERDONK, zelfstandig ondernemer, geboren in 1967 te 's-Hertogenbosch, zoon van Johannes Josephus Maria (Hans) VERDONK (zie IXt) en Gijsberdina Theodora Johanna Maria (Ineke) KRAMER.
Gehuwd in 1999 te 's-Hertogenbosch met Maria Elisabeth Johanna (Lilianne) van ROOIJ, officemanager, geboren in 1968 te 's-Hertogenbosch, dochter van Johannes Michael Anthonius van ROOIJ en Maria‑Louise Adriana van de BROEK.
Eigenaar van de onderneming MARC VERDONK, een groothandel/agentuur in de juwelierbrache.
Uit dit huwelijk:
1.
Isabelle Hanneke Elise (Isabelle) VERDONK, geboren in 2003 te 's-Hertogenbosch.
2.
Fleur Ineke Louise VERDONK, geboren in 2006 te 's-Hertogenbosch.

Xn
Bastiaan Antonius Johannes Maria (Bas) VERDONK, geboren in 1969 te 's-Hertogenbosch, zoon van Johannes Josephus Maria (Hans) VERDONK (zie IXt) en Gijsberdina Theodora Johanna Maria (Ineke) KRAMER.
Samenwonend ja, gescheiden ja van Denice METZ.
Bas is eigenaar van een juwelierszaak, zie de website www.verdonk-juweliers.nl.
Uit deze relatie:
1.
Amber VERDONK.
2.
Iris VERDONK.

VIIIg
Franciscus Adrianus Theodorus (Frans) VERDONK, goudsmid en medefirmant van "A.Verdonk en Zn.", geboren op 21 september 1904 te 's-Hertogenbosch, overleden op 18 november 1969 aldaar, zoon van Adrianus Franciscus VERDONK (zie VIIc) en Maria Jacoba van de VEN.
Gehuwd op 23 november 1931 te 's-Hertogenbosch met Jeanette Maria Catharina WILMSEN, geboren op 11 februari 1906 te 's-Hertogenbosch, overleden op 1 april 1984 aldaar, dochter van Frederik Willem Hendrik WILMSEN en Anna Catharina DIRCKX.
Frans zijn grote hobby was muziek. Van zijn viool was hij onafscheidelijk en met veel overgave zong hij in het kerkkoor.
Woonde bij overlijden, Fortstraat 4 te Vught.

Uit dit huwelijk:
3.
Catharina Maria Antoinette VERDONK, geboren in 1938 te 's-Hertogenbosch.
Gehuwd in 1961 aldaar met Ben van HEMERT, timmerman.
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren.
4.
Jacoba Wilhelmina Mathea VERDONK, geboren in 1947 te Vught.
Gehuwd in 1968 te 's-Hertogenbosch met Paul SCHOUTEN, technisch tekenaar.
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren, waaronder een tweeling.

IXu
Adrianus Frederikus Lambertus Aloysius VERDONK, leraar Duits en Nederlands, directeur Mavo te Nijmegen, geboren op 22 november 1932 te Vught, overleden op 19 december 2000 te Wijchen, zoon van Franciscus Adrianus Theodorus (Frans) VERDONK (zie VIIIg) en Jeanette Maria Catharina WILMSEN.
Gehuwd in 1958 te Oss met Olga DECKERS, geboren in 1935 te Tjimahi, dochter van Derk DECKERS en Frederika Christina BARTELINK.
Uit dit huwelijk:

Xo
Franciscus Aloysius VERDONK, werkzaam in transportbedrijf, geboren in 1959 te Eemnes, zoon van Adrianus Frederikus Lambertus Aloysius VERDONK (zie IXu) en Olga DECKERS.
Gehuwd in 1982 te Wychen met Adriana Petronella Maria (Jeannette) ARIëNS, geboren in 1960 te Nijmegen, dochter van Mathieu Petrus ARIëNS en Petronella Maria VOETS.
Uit dit huwelijk:
1.
Noud VERDONK, geboren in 1989 te Nijmegen.

Xp
Stevanus Tarciscius Maria VERDONK, werkzaam in facilitair bedrijf van het Radboutziekenhuis, geboren in 1962 te Oss, zoon van Adrianus Frederikus Lambertus Aloysius VERDONK (zie IXu) en Olga DECKERS.
Gehuwd in 1994 te Wychen met Anna Elisabeth Lucia Theresia van GEMERT, geboren in 1965 te Nijmegen, dochter van Henricus Leonardus Thomas van GEMERT en Allegonda Frederika Theresia van de BOSCH.
Uit dit huwelijk:
1.
Job Floris Thomas VERDONK, geboren in 1996 te Nijmegen.

IXv
Fredericus Theodorus Johanna Maria (Frits) VERDONK Ir. Computerdeskundige, geboren in 1936 te 's-Hertogenbosch, zoon van Franciscus Adrianus Theodorus (Frans) VERDONK (zie VIIIg) en Jeanette Maria Catharina WILMSEN.
Gehuwd in 1964 te 's-Hertogenbosch met Johanna Helena Josephina (Ankie) COBBEN, geboren in 1941 te 's-Hertogenbosch, dochter van Johannes H COBBEN en Elizabeth M ENGELBERT.
Vriend van de sgov. Vriendennummer 1770981-Be.
Werkzaam als manager in halfgeleider ontwikkeling voor IBM, wonende te Burlington, staat Vermont (USA)
.
Uit een door ons aangetroffen advertentie blijkt dat zij op 18-3-1962 te Den Bosch zijn verloofd.
Uit dit huwelijk:
1.
Thorkel Franciscus Johannes (Thor) VERDONK, geboren in 1968 te Burlington, Vermont (USA).

Xq
Olaf Hubertus Johannes VERDONK, geboren in 1971 te Burlington, Vermont (USA), zoon van Fredericus Theodorus Johanna Maria (Frits) VERDONK Ir. (zie IXv) en Johanna Helena Josephina (Ankie) COBBEN.
Gehuwd in 2001 te Richmond, Vermont (USA) met Rebecca (Becky) WIGGLESWORTH, geboren in 1968 te Boston (USA).
Uit dit huwelijk:
1.
Finn Griswold VERDONK, geboren in 2004 te Jericho, Vermont (USA).

VIIIh
Arnoldus Petrus Nicolaas Adrianus VERDONK, adminitrateur, geboren op 27 april 1915 te 's-Hertogenbosch, overleden op 23 november 1989 te Nijmegen, gecremeerd op 29 november 1989 te Vlijmen, zoon van Adrianus Franciscus VERDONK (zie VIIc) en Maria Jacoba van de VEN.
Gehuwd op 28 december 1943 te 's-Hertogenbosch met Francisca Adriana Maria ROBBEN, geboren op 27 mei 1917 te Drunen, overleden op 7 augustus 2000 te 's-Hertogenbosch, dochter van Marinus ROBBEN en Francisca van RIEL.
Uit dit huwelijk:
2.
Francisca J.J.W. Francis VERDONK, beeldend en conceptueel kunstenaar, geboren in 1945 te 's-Hertogenbosch.
Voor meer informatie zie: www.francisverdonk.nl.
3.
Jacoba Francisca Johanna Maria (Jacqueline) VERDONK, verpleegkundige, huisarts achterwacht en freelance fotograaf, geboren in 1947 te 's-Hertogenbosch.
Gehuwd in 1970 te Veldhoven met Lambertus Theodorus Johannes (Bert) van VELDHOVEN, huisarts te Cuijk, geboren in 1945 te 's-Hertogenbosch, zoon van Lambertus Adrianus Maria van VELDHOVEN en Carolina Alberdina Johanna Maria van den BERG.
Jacoba is vriendin van onze organisatie. Ingeschreven onder nr. 0750478-Be.
Uit dit huwelijk zijn te Nijmegen drie kinderen geboren.
4.
Arnolda Henriëtte Lambertha Maria (Arna) VERDONK, bij haar huwelijk kantoorbediende, geboren op 3 februari 1952 te 's-Hertogenbosch, overleden op 6 november 1996 aldaar, begraven op 12 november 1996 aldaar. Begraven op de begraafplaats Groenendaal, na een uitvaartdienst in de San Salvatorkerk aan het Schaarhuisplein in Den Bosch.
Gehuwd (1) in 1974 te Millingen aan de Rijn, gescheiden in 1981 te Arnhem van Hendrik Jan van den BERG, orgelbouwer, geboren in 1949 te Eindhoven, zoon van Willem van den BERG en Hendrika Johanna VISSCHER.
Gehuwd (2) in 1988 te Wychen met Theodorus Petrus Maria DUFFHUES, geboren in 1956 te Wychen, zoon van Theodorus Petrus Johannes Maria DUFFHUES en Theodora Antonia Maria Peters SENGERS.
Arnolda was vriendin van onze organisatie, vriendennummer 4161192.
Zij woonde laatstelijk De Baken 31, 5231 HT 's-Hertogenbosch.

5.
Marie Jeannette VERDONK, geboren in 1955 te 's-Hertogenbosch. Levenloos geboren.
6.
Marie Jeannette Wilhelmina (Marie‑Jeannette) VERDONK, documentaliste, geboren in 1957 te 's-Hertogenbosch.
Gehuwd in 1989 te Amsterdam met Tjepko Wytze (Wytze) van der RAAY, geboren in 1954 te Schoonebeek, zoon van Johannes Franciscus van der RAAY en Nelly BAKKER.
Maria is vriendin van onze organisatie en ingeschreven onder het nr. 0790478-Be.

IXw
Adrianus Marinus (Ad) VERDONK, computer programmeur, geboren in 1944 te 's-Hertogenbosch, zoon van Arnoldus Petrus Nicolaas Adrianus VERDONK (zie VIIIh) en Francisca Adriana Maria ROBBEN.
Gehuwd in 1970 te Hengelo met Femie Geertruida HELLEMONS, geboren in 1946 te Hengelo, dochter van Hendrikus Marinus HELLEMONS en Femia Geertruida KÜPPERS.
Uit dit huwelijk:
1.
Adriana (Diana) VERDONK, geboren in 1973 te Zutphen.
2.

Xr
Ruben VERDONK Ing. Maintenance engineer bij de Kon. luchtmacht, geboren in 1975 te Zutphen, zoon van Adrianus Marinus (Ad) VERDONK (zie IXw) en Femie Geertruida HELLEMONS.
Gehuwd in 2003 te Bergen op Zoom met Esmiralda Theodora Elisabeth (Esther) van DIEPEN Bec. Financieel medewerker, geboren in 1970 te Goirle, dochter van Wolfgang Elisabeth van DIEPEN en Theodora van der AA.
Uit dit huwelijk:
1.
Cathelijne Femie Theodora VERDONK, geboren in 2003 te Roosendaal.
2.
Isabelle Adriana Elisabeth (Isabelle) VERDONK, geboren in 2006 te Bergen op Zoom.

VIId
Henricus Petrus VERDONK, beeldhouwer, later beambte gemeente en kantoorbediende, geboren op 28 mei 1879 te 's-Hertogenbosch, overleden op 30 juni 1949 aldaar. Is bij een ongeval om het leven gekomen. Begraven op 4 juli 1949 te 's-Hertogenbosch, zoon van Lambertus Johannes VERDONK (zie VIa) en Maria Johanna Catharina van GOGH.
Gehuwd op 21 augustus 1911 te 's-Hertogenbosch met Wilhelmina Maria Henrica van HAREN, geboren op 22 januari 1887 te 's-Hertogenbosch, overleden op 12 juli 1959 aldaar.
Zie bericht van overlijden in Powerpoint / of Youtube, via mijn website:
http://verdonk.home.xs4all.nl/Bergeijk%20Fotopagina.htm
, dochter van Hendrikus van HAREN, kastelein, en Catharina van BAAL.

Een foto van het gezin is afgedrukt op blz. 57 van de Bergeyk tak. Het adres bij overlijden was Orthenseweg 18 in Den Bosch.
zie ook: Powerpoint / of Youtube, via mijn website:
http://verdonk.home.xs4all.nl/Bergeijk%20Fotopagina.htm
.

Twee foto's van dit echtpaar in PowerPoint presentatie
.
Uit dit huwelijk:
1.
Catharina Henrica Maria VERDONK, kantoorbediende, geboren in 1912 te 's-Hertogenbosch.
Gehuwd in 1945 aldaar met Hendrikus Bernardus KEMPERMAN, timmerman en uitvoerder, geboren op 23 april 1911 te Ooyen, overleden op 22 juli 1963 te 's-Hertogenbosch, zoon van Bernard Johannes KEMPERMAN, majoor der Rijksveldwacht, en Maria Christina DERKOER.
Uit het huw. zijn 4 kinderen geboren.
2.
Maria Antonia Petronella (Mies) VERDONK, kantoorbediende, procuratiehoudster, geboren op 24 juni 1913 te 's-Hertogenbosch, overleden op 21 april 1998 aldaar, begraven op 25 april 1998 aldaar. Begraven op het rk kerkhof te Orthen, bijgezet in het graf van haar broer.
De overlijdens advertentie werd geplaatst door haar eveneens ongehuwde drie zusters: Jet, Wil en Ceciel Verdonk. Zij plaatsten onderstaande regels over de advertentie:
Overgave
 
Heer,
wij geloven dat U de Heer bent
van leven en dood
Die gedachte geeft ons hoop.
Maar als we iemand
die ons dierbaar is, verliezen
hebben we geen antwoord.
Laat ons, Heer,
ons leven
in Uw handen leggen
en leer ons telkens weer
"Uw wil geschiede" zeggen.

3.
Lambertus Petrus Wilhelmus VERDONK, geboren op 2 november 1914 te 's-Hertogenbosch, overleden op 14 december 1916 aldaar.
4.
Josephina Francisca Maria VERDONK, commies bij de Raad van Arbeid, geboren op 13 juli 1916 te 's-Hertogenbosch, overleden op 29 maart 1988 te Haarlem.
Gehuwd op 29 augustus 1950 te 's-Hertogenbosch met Egbert van LIEMPT, commies bij de Raad van Arbeid, geboren op 5 februari 1921 te Oudheusden, overleden op 10 november 1990, zoon van Franciscus Adrianus van LIEMPT, burgemeester van Elshout, en Theodora Francisca VERWIEL.
Uit het huwelijk zijn vier kinderen geboren.
5.
Henrica Adriana Josephina (Jet) VERDONK, geboren op 30 maart 1918 te 's-Hertogenbosch, overleden op 3 mei 2013 te Nuland.
8.
Johanna Adriana Josephina VERDONK, geboren op 18 juli 1923 te 's-Hertogenbosch, overleden op 9 april 2001 te Loosdrecht.
Gehuwd op 18 november 1948 te 's-Hertogenbosch met Arie GOOSSENS, nos technicus, geboren op 8 juli 1917 te 's-Hertogenbosch, overleden 1983. Overleden op 65 jarige leeftijd aan hartinfarct. Zoon van Josephus Johannes Maria GOOSSENS, goudsmit, en Catharina van OORD.
9.
Wilhelmina Catharina Henrica (Wil) VERDONK, kantoorbediende, geboren op 22 april 1925 te 's-Hertogenbosch, overleden op 19 mei 2008 aldaar. Boven de advertentie in de krant warmee dit overlijden werd bekend gesteld is vermeld:
Heer,
bidden lukt niet altijd
hoe goed ik het ook bedoel
maar als het lukt
dan sluit de cirkel
en voel ik diep van binnen
de heelheid die er is
tussen U en ons.
Begraven op 23 mei 2008 te 's-Hertogenbosch.
11.
Josephus Petrus Henricus (Jos) VERDONK, hovenier, geboren op 20 april 1930 te 's-Hertogenbosch, overleden op 23 juni 1982 aldaar, begraven op 26 juni 1982 te 's-Hertogenbosch (Orthen).
Josephus bleef ongehuwd.
12.
Cecilia Henrica Lamberdina (Ceciel) VERDONK, kantoorbediende, geboren op 22 oktober 1931 te 's-Hertogenbosch, overleden op 2 februari 2005 aldaar.

VIIIi
Petrus Bernardus Maria VERDONK, electromonteur, geboren op 8 mei 1920 te 's-Hertogenbosch, overleden op 26 juli 2007 aldaar, zoon van Henricus Petrus VERDONK (zie VIId) en Wilhelmina Maria Henrica van HAREN.
Gehuwd in 1948 te 's-Hertogenbosch, gehuwd voor de kerk in 1949 aldaar met Maria Wilhelmina Helaria (Riet) van VEGGEL, winkelbediende, geboren in 1922 te 's-Hertogenbosch, dochter van Christinaus Theodorus Johannes van VEGGEL, leraar goudsmeden, en Jacoba Johanna Wilhelmina van DELFT.

Piet was in de beginjaren van onze stichting bestuurslid. Hij tekende de "De Poort Verdonk". Vriendennummer 0470777-Be.
Foto van Piet en de tekening van de Poort Verdonk zijn opgenomen in een PowerPoint presentatie.
Zie ook bericht van overlijden in Powerpoint / of Youtube, via mijn website: http://verdonk.home.xs4all.nl/Bergeijk%20Fotopagina.htm
.
Uit dit huwelijk:
3.
Jacoba Wilhelmina Catharina Henrica (Jacqueline) VERDONK, dokterassistente, geboren in 1955 te 's-Hertogenbosch.
Gehuwd (1) in 1974 aldaar, gescheiden in 1980 aldaar van Joannes Lambertus Maria SLEDSEN, gereedshapmaker, geboren in 1950 te 's-Hertogenbosch, zoon van Marinus Leonardus Maria SLEDSEN en Antoinette Wilhelmina Maria ANTONISSE.
Gehuwd (2) met Huub.
4.
Maria Gerardina Johanna (Marjo) VERDONK, winkelbediende, geboren in 1959 te 's-Hertogenbosch.
Gehuwd in 1981 aldaar met Tjeu Matheus KIVITS, geboren in 1960 te Engelen, zoon van Hendrikus Ida KIVITS en Petronella Johanna MEYS.
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen geboren: Michael; Peter relatie met Meggie; Wendy relatie met Stephan en Nick.

IXx
Henricus Christianus Lambertus Johannes (Harry) VERDONK, constructielasser, geboren in 1950 te 's-Hertogenbosch, zoon van Petrus Bernardus Maria VERDONK (zie VIIIi) en Maria Wilhelmina Helaria (Riet) van VEGGEL, winkelbediende.
Gehuwd (1) in 1968 te 's-Hertogenbosch, gehuwd voor de kerk in 1969 aldaar, gescheiden 1978 aldaar van Ida Cornelia van der PUT, geboren in 1949 te 's-Hertogenbosch, dochter van Johannes Hendrikus van der PUT, loodgieter, en Adriana HARTOGS.
Gehuwd (2) in 1985 te Waalwijk, gescheiden in 1994 te 's-Hertogenbosch van Cornelia Helena van der SCHEER, geboren in 1947 te Wateringen, dochter van Nicolaas Cornelis van der SCHEER en Digna Josephina BOUTS.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Sylvia Adriana Maria VERDONK, geboren in 1969 te 's-Hertogenbosch, gedoopt in 1969 aldaar.
Gehuwd met Adri de ROOIJ.
Na scheiding van haar ouders is door haar naamsverandering aangevraagd.
2.
Christiana Jacoba Federica VERDONK, geboren in 1970 te 's-Hertogenbosch, gedoopt in 1970 aldaar.
Gehuwd met Carlo BROUWERS, overleden op 24 november 2001 te 's-Hertogenbosch, gecremeerd op 29 november 2001 te Vlijmen.
Blijkens het overlijdens bericht van Carlo Brouwers zijn uit dit huwelijke geboren: Michelle, Gino en Romy. Michelle is vóór haar vader overleden.
3.
Patrick Adrianus Bertinus VERDONK, geboren in 1975 te 's-Hertogenbosch, gedoopt in 1975 aldaar.
In 1996 nog ongehuwd.

IXy
Fredericus Adrianus Johannes (Fred) VERDONK, onderhoudsmonteur, geboren in 1953 te 's-Hertogenbosch, zoon van Petrus Bernardus Maria VERDONK (zie VIIIi) en Maria Wilhelmina Helaria (Riet) van VEGGEL, winkelbediende.
Gehuwd in 1976 te Waalwijk met Adriana Antoinette Maria (Sjannie) ROMBOUTS, Bij haar huwelijk winkelbediende, geboren in 1955 te Waalwijk, dochter van Martinus Antonius ROMBOUTS, model-ontwerper, en Adriana Arnolda Geertruida HOOYMAYERS.
Uit dit huwelijk:
1.
Susanna Adriana Johanna VERDONK, geboren in 1978 te Waalwijk.
Gehuwd met Peter.
Uit dit huwelijk zijn geboren: Nick en Amy.
2.
Monique Frederika Henrica VERDONK, geboren in 1980 te Waalwijk.
Gehuwd met Stefan.
Uit dit huwelijk zijn geboren: Manon en Cindy.

VIIIj
Lambertus Adrianus Jacobus VERDONK, leraar schilderen, geboren op 27 januari 1922 te 's-Hertogenbosch, overleden op 17 januari 2000 aldaar, zoon van Henricus Petrus VERDONK (zie VIId) en Wilhelmina Maria Henrica van HAREN.
Gehuwd in 1955 te 's-Hertogenbosch, gehuwd voor de kerk in 1955 aldaar met Johanna Gosina Maria Theresia (Ans) HUISKAMP, gezinsverzorgster, geboren in 1929 te 's-Hertogenbosch, dochter van Carolus Michaël HUISKAMP en Helena Maria SCHOONWATER.
Uit dit huwelijk:
2.
Helena Maria Carolina Johanna (Heleen) VERDONK, geboren in 1957 te 's-Hertogenbosch.
Gehuwd in 1981 te Vught, gehuwd voor de kerk in 1981 te `s-Hertogenbosch met Petrus Henricus Martinus Maria (Peter) THIJSSEN, geboren in 1958 te Vught, zoon van Jan Albert Martin Marie THIJSSEN en Helena Anna Theresia SIEBERS.
Uit dit huwelijk zijn te Den Bosch vier kinderen geboren.
3.
Wilhelmina Johanna Adriana Maria (Wilma) VERDONK, geboren in 1959 te 's-Hertogenbosch.
Gehuwd in 1986 aldaar, gehuwd voor de kerk in 1986 aldaar met Gerardus Johannes Maria (Ger‑Jan) SMITS, geboren in 1961 te Lith, zoon van Wilhelmus Johannes Maria SMITS en Theodora Maria de WERD.
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren.

4.
Lambertus Henricus Martinus Maria (Bart) VERDONK, geboren in 1961 te 's-Hertogenbosch.
Gehuwd in 1993 te Vught, gehuwd voor de kerk in 1993 te 's-Hertogenbosch met Johanna Christina Elisabeth (Hanneke) LUXEMBURG, geboren in 1963 te 's-Hertogenbosch, dochter van Willem LUXEMBURG en Elisabeth Gerarda Anna de BRUIJN.

IXz
Henricus Lambertus Cecilia Maria (Henri) VERDONK, administratief medewerker, geboren in 1956 te 's-Hertogenbosch, zoon van Lambertus Adrianus Jacobus VERDONK (zie VIIIj) en Johanna Gosina Maria Theresia (Ans) HUISKAMP, gezinsverzorgster.
Gehuwd in 1979 te 's-Hertogenbosch, gehuwd voor de kerk in 1979 aldaar met Maria Josefina Lucia (Marie‑José) WOUTERS, arts, geboren in 1956 te Amsterdam, dochter van Aloysius Cornelius Maria WOUTERS, ondernemer, en Theresia Maria Johanna THOMASSEN, analyste.
Uit dit huwelijk:
1.
Tess VERDONK, geboren in 1986 te Amsterdam.
2.
Niek VERDONK, geboren in 1988 te Amsterdam.
3.
Marieke VERDONK, geboren in 1990 te Amsterdam.

VIIIk
Henricus Maria Joseph (Harry) VERDONK, administrateur, geboren op 28 februari 1927 te 's-Hertogenbosch, overleden op 15 oktober 1999 te Berlicum, begraven op 19 oktober 1999 aldaar. Begraven op het parochiekerkhof. Zoon van Henricus Petrus VERDONK (zie VIId) en Wilhelmina Maria Henrica van HAREN.
Gehuwd in 1957 te 's-Hertogenbosch, gehuwd voor de kerk in 1957 aldaar met Luce (Luus) van WOENSEL, kleuteronderwijzeres, geboren in 1933 te 's-Hertogenbosch, dochter van Lambertus van WOENSEL, architect, en Maria Adriana van DIESSEN.
Drager van de Eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau.
Uit dit huwelijk:

IXaa
Ludovicus Johannes Gerardus Maria (Loek) VERDONK, geboren in 1963 te 's-Hertogenbosch, zoon van Henricus Maria Joseph (Harry) VERDONK (zie VIIIk) en Luce (Luus) van WOENSEL, kleuteronderwijzeres.
Gehuwd in 1987 te Rosmalen met Elisabeth Adriana (Els) SCHELLEKENS, analyste, geboren in 1964 te Rosmalen, dochter van Wilhelmus Adrianus SCHELLEKENS en Theadora Johanna van de AKER.
Uit dit huwelijk:
1.
Ilse Lucia Theodora (Ilse) VERDONK, geboren in 1993 te Heeswijk-Dinther.
2.
Dirk Wilhelmus Henricus VERDONK, geboren in 1994 te Heeswijk-Dinther.

VIb
Johannes Henricus VERDONK, sigarenmaker en in 1885 koekenbakker, geboren op 18 juli 1836 te 's-Hertogenbosch, overleden op 9 november 1903 aldaar, zoon van Petrus Johannes VERDONK (zie Va) en Henrica EVERS, dienstmeid.
Gehuwd (1) op 26 mei 1860 te 's-Hertogenbosch met Francisca Maria KONINGS, geboren op 25 februari 1838 te 's-Hertogenbosch, overleden op 17 maart 1886 aldaar, dochter van Wilhelmus Joannes Martinus KONINGS en Maria van KESSEL.
Gehuwd (2) op 7 april 1894 te 's-Hertogenbosch met Aldegundis van de VELDEN, ventster, geboren op 28 maart 1833 te 's-Hertogenbosch, overleden op 29 november 1910 aldaar, dochter van Johannes Henricus van de VELDEN en Aldegundis PLANKS.
Aldegundis was weduwe van Ludovicus Klaesen.
Uit het eerste huwelijk:
3.
Maria Adriana Josephina VERDONK, geboren op 27 oktober 1865 te 's-Hertogenbosch. Geboren in de Hoge Nieuwstraat wijk C 140. Overleden op 3 november 1865 te 's-Hertogenbosch.
5.
Henrica Adriana VERDONK, geboren op 22 april 1870 te 's-Hertogenbosch, overleden op 21 maart 1941 te Schiedam.
Gehuwd met Hendrikus Wilhelmus BOONE, geboren op 11 december 1866 om 0300 uur te 's-Hertogenbosch. Werd als buitenechtelijk kind geboren en ingeschreven als Hendrikus Wilhelmus Reuk.
Bij het huwelijk van zijn moeder, Hendrina Reuk op 8-5-1869, akte 67, te 's-Hertogenbosch, met Cornelis Boone, geboren te Middelburg 25-4-1843 als zoon van Paulus Boone en Jacoba van Sluis, werd Hendrikus Wilhelmus Boone erkend en gewettigd als hun kind. Deze erkenning is in de huwelijks akte opgenomen. Als gevolg hiervan veranderde de naam van Reuk en Boone.
Overleden op 27 mei 1934 te Rotterdam, zoon van Cornelis BOONE, tuinier, en Hendrina REUK, arbeidster.

Uit het huwelijk zijn twee kinderen geboren. Ze waren beiden muzikaal zeer begaafd.
In Rotterdam woonden zij, vanaf 1915, ondermeer Noordplein 20a en van november 1940 woonde Henrica als weduwe te Schiedam, Nieuwe haven 225.

8.
Augusta Johanna Josephina VERDONK, geboren op 12 maart 1878 te 's-Hertogenbosch, overleden op 1 juli 1878 aldaar.

VIIe
Petrus Lambertus Henricus VERDONK, goudsmid/edelsmid, geboren op 27 maart 1862 te 's-Hertogenbosch, overleden op 9 november 1944 te Vught, zoon van Johannes Henricus VERDONK (zie VIb) en Francisca Maria KONINGS.
Gehuwd op 8 juli 1885 te 's-Hertogenbosch met Petronella van ROOY, dienstbode, geboren op 8 augustus 1858 te Cromvoirt, overleden op 9 november 1944 te Vught, dochter van Martinus van ROOY en Theodora van OS.
Over Petrus is gepubliceerd in het hoofdstuk "Uit de Kunst" bladzijden 15 t/m 18. Zie ook het gestelde op de bladzijden 34 t/m 37, met foto's, van de Bergeyk I tak.
Uit dit huwelijk:
1.
Theodora Martina Bertha Maria VERDONK, geboren op 3 april 1886 te Eindhoven, overleden op 4 juni 1891 te Woensel.
2.
Johannes Franciscus Maria Josephus VERDONK, beeldhouwer, geboren op 19 maart 1887 te Eindhoven, overleden op 20 juli 1962 te Haarlem, begraven op 24 juli 1962 te Bloemendaal. Begraven op het St. Adalbertuskerkhof.
Gehuwd op 30 juni 1926 te Haarlem met Johanna WILLEBRANDS, geboren op 7 augustus 1891 te Haarlem. Geboren Heiligeland 48 te Haarlem. Overleden op 29 oktober 1926 te Haarlem, dochter van Willem Johannes WILLEBRANDS, koopman, en Joukje VELTMAN.
Meer informatie over zijn persoon en zijn werken. Zie de bladzijden 57, 58 en 59 van de Bergeyk tak. Zij woonden te Haarlem Vlietsorgstraat 13.
In zijn overlijdens bericht lezen wij:
"Begiftigd met het erekruis Pro Ecclesia et Pontifice..."
Zie bericht van overlijden in Powerpoint / of Youtube, via mijn website:
http://verdonk.home.xs4all.nl/Bergeijk%20Fotopagina.htm
Maar ook kranten berichten op de kunstenaars pagina van mijn website:
http://verdonk.home.xs4all.nl. Kies achtereenvolgens voor: Naar de stambomen; Bergeijk genealogie aldaar voor de pagina kunstenaars.

Uit dit huw. zijn geen kinderen geboren.
3.
Francisca Henrica Antonia VERDONK, geboren op 26 januari 1889 te Woensel, overleden op 21 september 1975 te Vught.
Gehuwd op 5 april 1920 te 's-Hertogenbosch met Antonius Johannes VAES, kleermaker, geboren op 25 februari 1890 te 's-Hertogenbosch, overleden op 9 april 1968 te Vught, zoon van Johannes VAES, klermaker, en Cornelia Johanna GROL.
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen geboren.
4.
Martinus Lambertus Henricus Antonius VERDONK, geboren op 8 juli 1890 te Woensel, overleden op 23 april 1891 aldaar.
5.
Theodora Lamberdina Martina Maria VERDONK, geboren op 24 maart 1892 te Woensel, overleden op 17 december 1894 aldaar.
6.
Henrica Lamberdina Maria VERDONK, geboren op 8 juni 1893 te Woensel, overleden op 17 december 1894 aldaar.
7.
Adrianus Maria Theodorus (Ad) VERDONK, kunstschilder, geboren op 17 december 1894 te Eindhoven (Woensel), overleden op 20 september 1977 te Woerden. Overleden in het Hofpoortziekenhuis.
Gehuwd (1) op 18 juni 1918 te 's-Hertogenbosch, gescheiden op 12 mei 1944 aldaar. Vonnis Arr. rechtbank te Groningen. Echtgenote is Maria SIO, kapster, geboren op 30 januari 1886 te Teteringen, overleden op 9 september 1946 te Groningen, dochter van Vincentius Henricus SIO en Adriana Lucia BOSTERS.
Gehuwd (2) op 6 juni 1944 te Groningen met Louisa Catharina (Wies) HART, geboren op 18 mei 1906 te Tietjerksteradeel (Suameer), overleden op 11 september 1970 te Amsterdam, dochter van Franciscus Johannes HART en Engelina Margaretha BOLLWEG.
Een foto van één van zijn schilderijen is afgebeeld op bladzijde 60 van de Bergeyk-tak.
In 1930 stond hij ingeschreven in het bevolkingsregister van Utrecht. Zijn beroep was toen, reclametekenaar.
Op 21 jarige leeftijd reed hij op 2-5-1916 op zijn fiets over de weg van Loon op Zand naar Moergestel terhoogte van Kerlthoven en werd hij gecontroleerd door veldwachter Willem Hoppenbrouwer waarbij deze bleek dat Adrianus zijn weggeld over het jaar 1916-1917 niet had betaald. Hij kon zijn rijkaart althans niet tonen. Gevolg een veroordeling tot een geldboete van f.1,- subsidiair 2 dagen hechtenis.
Dit alles is telezen in Inventarisnummer 505 Rol 5815 van de Arrondissementsrechtbank te Breda Parketnummer 5356. Rechtbankzitting op 11-9-1916.

Wij ontvingen in januari 2010 een e-mail bericht met de volgende informatie.
Ik heb 3 portretten van Ad verdonk. In de oorlog was ik als kind van 3 ondergedoken bij Harry en Siets Hart (zuster/broer van Wies (Louisa)) ? en als ik het vroeger goed begrepen heb zaten Ad en Wies daar het laatste half jaar van de oorlog op de bovenverdieping (in het hotel in Paterswolde). Ze pasten vaak een beetje op mij.
Mijn vader (door de SD vermoord) is na de oorlog van een foto door Ad geschilderd en mijn zusje in ik als resp. 13 en 12 jarige meisjes in 1954.
Met vriendelijke groet,
Janna Schreuder
Normandie, Frankrijk
.
8.
Theodorus Lambertus Henricus VERDONK, frater, geboren op 28 april 1896 te Woensel, overleden op 14 mei 1984 te Tilburg.
Als frater Theodulphus op 19 juli 1914 ingetreden bij de fraters te Tilburg. Geprofest 3-4-1918.
Zie voor meer informatie het gestelde op bladzijde 61 van de Bergeyk-tak.
"In de kapel van 1886 van het fraterhuis te Tilburg werden rond 1930 kerkbanken geplaatst, buitengewoon doelmatig en van een zeldzaam technisch knapheid. Ze werden ontworpen en uitgevoerd door Frater Theodulfus Verdonk, van een bekende kerksieraden-kunstenaars familie"
Bron: De Fraters van Tilburg van 1844-1944. Deel II. Tilburg 1951 door Fr.M. Tharcisio Horsten.

9.
Wilhelmus Henricus Maria VERDONK, coupeur, geboren op 1 september 1897 te Woensel, overleden op 9 november 1944 te Vught. Met ouders om het leven gekomen tijdens een bombardement.
Wilhelmus bleef ongehuwd.
10.
Theodora Antonia Maria VERDONK, geboren op 17 juni 1899 te Woensel, overleden op 11 november 1899 aldaar.
11.
Maria Antonia Petronella VERDONK, geboren op 11 april 1902 te Woensel, overleden op 23 april 1946 te Vught.
Gehuwd op 13 juni 1926 te 's-Hertogenbosch met Mattheus Wilhelmus Hendrikus Jordanus MALLANT, Bij huwelijk koopman, later directeur groothandelsbedrijf. Geboren op 28 december 1895 te Heusden, overleden op 24 april 1948 te Vught, zoon van Pieter Adriaan MALLANT en Maria Hendrika Johanna KAANDERS.
`Uit dit huwelijk zijn te den Bosch, in de periode 1928-1940, vijf kinderen geboren.
12.
Petrus Johannes Franciscus VERDONK, geboren op 18 augustus 1903 te Woensel, overleden op 23 februari 1904 om 2300 uur aldaar.

VIIf
Wilhelmus Martinus Johannes VERDONK, sigarenmaker, tapper, geboren op 22 september 1863 te 's-Hertogenbosch. Geboren in de Postelstraat, wijk H nr. 204. Overleden op 6 oktober 1933 te Brugge, zoon van Johannes Henricus VERDONK (zie VIb) en Francisca Maria KONINGS.
Gehuwd (1) op 22 augustus 1885 te 's-Hertogenbosch met Anna Catharina UBACHS, geboren op 26 juni 1862 te Meerssen (Limb.), overleden op 24 juni 1917 te Brugge, dochter van Petronella UBACHS.
Gehuwd (2) op 27 november 1917 te Brugge met Marie‑Louise Leonie HOENRAETH, winkelierster, overleden op 30 mei 1928 te Brugge.
Wilhelmus verhuisde met zijn gezin na 1900 naar Assenbroek en wordt op 19-6-1905 in Brugge ingeschreven alwaar hij woonde op de adressen Sint Amandstraat 22; Lange Rei 12 en St. Gilliskoorstraat 1 Uit het eerste huwelijk zijn 6 kinderen geboren en uit het 2e huwelijk is ons één dochter bekend geworden.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Johanna Maria Josephina VERDONK, geboren op 1 juni 1886 te 's-Hertogenbosch, overleden circa 1976 te Manchester Engeland.
Johanna bleef ongehuwd.
2.
Johanna Francisca Maria VERDONK, geboren op 2 augustus 1887 te 's-Hertogenbosch. Geboren in het ouderlijkhuis in de St. Jorisstraat.
Vertrok met haar ouders naar Brugge doch nadere informatie ontbreekt ons.
3.
Henriette Petronella Sophia VERDONK, geboren op 16 januari 1889 te 's-Hertogenbosch, overleden op 13 februari 1890 aldaar.
4.
Joseph Johannes Henricus VERDONK, geboren op 16 januari 1889 te 's-Hertogenbosch, overleden op 10 september 1889 aldaar.
5.
Anna Catharina Adriana VERDONK, geboren op 4 juni 1893 te 's-Hertogenbosch, overleden te Liverpool.
Gehuwd op 4 augustus 1914 te Brugge met Joseph William NEWTON, geboren op 3 augustus 1865 te Hulm.
Zij zouden naar Engeland zijn vertrokken.
6.
Johannes Wilhelmus Antonius VERDONK, geboren op 21 november 1899 te 's-Hertogenbosch, overleden op 6 juli 1900 aldaar.
Uit het tweede huwelijk:
7.
Marie‑José Camilla Emerentia VERDONK, geboren in 1918 te Brugge.
Zij zou zich in Brussel gevestigd hebben doch kort voor het uitbreken van de 2e wereldoorlog naar haar zuster in Engeland zijn vertrokken.

VIIg
Adrianus Gerardus Aloysius VERDONK, hofmeester, geboren op 21 juni 1867 te 's-Hertogenbosch. Geboren in de Hoge Nieuwstraat wijk c nr.140. Overleden op 4 juli 1906 te Vlissingen, zoon van Johannes Henricus VERDONK (zie VIb) en Francisca Maria KONINGS.
Gehuwd op 29 mei 1891 te Middelburg met Johanna VERDUYN, geboren circa 1870 te Vlissingen, overleden op 15 februari 1948 te Etten-Leur. Bij overlijden 78 jaar. Dochter van Pieter Marinus VERDUYN, stoker, en Katharina CARDON.
Werd bij loting met lot nr. 59 ingeschreven voor de nationale militie lichting 1887. Op 11-5-1886 uitgeschreven uit het bevolkingsregister van Den Bosch, als schoenmaker en vertrokken naar Bergen op Zoom.
Als weduwe hertrouwde zij te Goes met Pieter Johannes Suurland.
Uit dit huwelijk:
2.
Arnoldus Wilhelmus VERDONK, geboren op 30 januari 1893 om 16.30 uur te Middelburg. Geboren in het huis, wijk CH nr. 222. Overleden op 14 februari 1894 om 0800 uur te Middelburg.
4.

VIIIl
Adrianus Petrus Johannes VERDONK, kellner, fabrieksarbeider, geboren op 17 november 1891 te Middelburg, overleden op 6 november 1938 te Utrecht, zoon van Adrianus Gerardus Aloysius VERDONK (zie VIIg) en Johanna VERDUYN.
Gehuwd op 8 september 1915 te Middelburg, gescheiden op 3 maart 1937 aldaar. Echtscheiding ingeschreven in de burgerlijkestand te Middelburg 26-4-1937 van Josina DUNNES, werkster, geboren op 8 juli 1894 te Middelburg, overleden op 15 februari 1941 aldaar, dochter van Wilhelmus DUNNES, koetsier, en Cornelia BLOKPOEL.
Woonde, blijkens de kiezerslijst 1918-1919, B. Ewoutstraat 24 Vlissingen.
Uit dit huwelijk:

IXab
Wilhelmus Adrianus (Wim) VERDONK, medewerker hypotheekbanken, laatstelijk als directeur centraal kantoor. Geboren op 11 mei 1918 te Vlissingen, overleden op 19 juni 2001 te Leiden, gecremeerd op 23 juni 2001 aldaar. Crematie vond plaats in het crematorium "Rhijnhof". Zoon van Adrianus Petrus Johannes VERDONK (zie VIIIl) en Josina DUNNES, werkster.
Gehuwd op 2 juni 1944 te Middelburg met Lena Maria PLOEGAERT, bij huwelijk naaister, geboren op 2 juli 1917 te Middelburg, overleden op 16 juni 1993 te Wassenaar, gecremeerd op 21 juni 1993 te Leiden. In crematorium "Rijnhof". Dochter van Johannis Franciscus PLOEGAERTS en Adriana Maria OOMS.

Zie bericht van overlijden in Powerpoint / of Youtube, via mijn website:
http://verdonk.home.xs4all.nl/Bergeijk%20Fotopagina.htm
Vriend van de sgov. Vriendennummer 1070978-Be.

Uit dit huwelijk:

Xs
Johannis Franciscus (Joop) VERDONK, manager bij instituut voor bedrijfsvoering, geboren in 1950 te 's-Gravenhage, zoon van Wilhelmus Adrianus (Wim) VERDONK (zie IXab) en Lena Maria PLOEGAERT, bij huwelijk naaister.
Gehuwd (1) in 1974 te 's-Gravenhage, gescheiden in 1991 te Leiden van Elisabeth Johanna Maria KOK, tandarts assistente, geboren in 1952 te 's-Gravenhage, dochter van Theodorus Martinus KOK en Magdalena Geertruida Maria SLEIJFFERS.
Gehuwd (2) in 1992 te Wassenaar met Birgitta Gisela van der TOUW, geboren in 1967 te Leiden, dochter van Frans van der TOUW en Beatrix Irene Juliana KLEER.

Trad na zijn HBS opleiding indienst bij het Korps Mariniers. Als kapitein der mariniers nam hij ontslag en trad op 1-8-1982 in dienst bij de N.V. Luchthaven Schiphol. In 2000 veranderde hij van werkgever en is sindsdien als manager bij de academy van het instituut voor acutele bedrijfsvoering te Zeist werkzaam.
Sinds 1998 gemeenteraadslid voor de VVD in zijn woonplaats Oegstgeest.
Vriend van onze stichting. Nr. 1030578-Be.

Uit het eerste huwelijk:
1.
Sabine Marloes VERDONK, geboren in 1978 te Den Helder.
2.
Michiel Alexander VERDONK, geboren in 1980 te Den Helder.

VIIIm
Johannes Henricus VERDONK, personeelschef, geboren op 21 december 1895 te Middelburg, overleden op 22 oktober 1985 te Vlissingen, zoon van Adrianus Gerardus Aloysius VERDONK (zie VIIg) en Johanna VERDUYN.
Gehuwd op 19 april 1916 te Vlissingen met Neeltje Martina GOEDHART, geboren op 7 juli 1895 te Sint Maartensdijk (Z), overleden op 18 april 1955 te Vlissingen, dochter van Willem Johannis GOEDHART, tramconducteur, en Thona Johanna van den BERG.

Bericht van overlijden opgenomen in de PowerPoint presentatie of via Youtube. Kijk op http://verdonk.home.xs4all.nl/Bergeijk%20Fotopagina.htm
Johannes was werkzaam op de scheepswerf "De Schelde" alwaar hij de functie van personeelschef bekleedde en tevens hoofd van de loonadministratie was.
Hij is dragen van de eremedeaille van Oranje Nassau in goud.
Als kind verbleef hij evenals zijn broer Pieter Marinus in het RK weeshuis te Middelburg.
In Vlissingen was dit echtpaar woonachtig op het adres Kasteelstraat 14. Joannes woonde de laatste jaren van zijn leven aan de Buitenruststraat 221 te Middelburg.
Het gezin woonde een korte periode in Bergen op Zoom. Vanuit deze gemeente vertrokken zij op 10-12-1918 naar Vlissingen. Joannees zijn beroep was toen klerk
.
Uit dit huwelijk:
2.
Willem Johannes (Wim) VERDONK, geboren op 20 september 1921 te Vlissingen, overleden op 1 maart 2007 te Middelburg. Op de rouwcirculaire stond:
1 Cor. 13 Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze drie is de liefde
, gecremeerd op 6 maart 2007 te Middelburg. De crematieplechtigheid werd geleid door ds. C. Simons.
Gehuwd op 25 april 1946 te Vlissingen met Elisabeth Carolina KIEBOOM, geboren op 20 juni 1923 te Middelburg, overleden op 5 maart 2011 aldaar. Opschrift boven het bericht van overlijden luidt:
"Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie,
maar de meeste van deze is de liefde (1 Cor. 13 )
Het opvallende hiervan is dat deze tekst ook boven het bericht van overlijden van haar man staat. Ook hier is het dezelfde predikant die de crematieplechtigheid leidt, ds C. Simmons
, gecremeerd op 10 maart 2011 te Middelburg, dochter van Johannes Joris KIEBOOM en Pieternella Jacoba POLDERMAN.
3.
Neeltje Martina VERDONK, geboren in 1926 te Vlissingen.
Woonde in de periode 1964-1982 in Kent in Engeland.

IXac
Adrianus Gerardus Aloysius Ad VERDONK, bedrijfsleider en vertegenwoordiger, laatstelijk werkzaam bij Rijn-Schelde-Verolme scheepswerven met plaatsing te Antwerpen. Geboren op 2 september 1916 te Vlissingen, overleden op 1 november 1996 aldaar, gecremeerd op 6 november 1996 te Middelburg, zoon van Johannes Henricus VERDONK (zie VIIIm) en Neeltje Martina GOEDHART.
Gehuwd (1) op 1 oktober 1941 te Middelburg met Anna Elisabeth JULIANUS, geboren op 12 april 1918 te Middelburg, overleden op 25 september 1964 te Vlissingen, dochter van Johannes Cornelis JULIANUS en Dirkje GOOS.
Gehuwd (2) op 29 oktober 1965 te Vlissingen met Maria Johanna SMITS (oma Rietje), geboren op 1 juni 1919 te Vlissingen, overleden op 18 juli 2004 aldaar. Mevrouw Smits, zo bleek ons uit het bericht van overlijden, behoorde tot de vrijmetselarijloge "Sealdis" te Goes. Gecremeerd op 22 juli 2004 te Middelburg, dochter van Hendrikus Johannes SMITS en Margurete Helena MAESSEN.

Bericht van overlijden opgenomen in de PowerPoint presentatie zie:
http://verdonk.home.xs4all.nl/Bergeijk%20Fotopagina.htm
Adrianus was vriend van onze stichting. Vriendennumer 1540481-Be.

Uit het eerste huwelijk:
1.
Annie Elisabeth (Annelies) VERDONK, geboren op 3 november 1943 te Vlissingen, overleden op 27 december 1977 te Leusden.
Gehuwd in 1966 te Vlissingen met Joseph Henricus Johannes (Jos) van DEELE, geboren in 1940 te Doetinchem, zoon van Gerrit DUL en Johanna Martina Francisca DECATES.
Bij KB van 22-4-1975 vond naamswijziging plaats van Dul in van Deele.
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren: Wouter en Reinier.

Xt
Johannes Henricus (Han) VERDONK, geboren op 4 februari 1946 te Middelburg, overleden op 16 augustus 1997 te Vlissingen, gecremeerd op 20 augustus 1997 te Middelburg, zoon van Adrianus Gerardus Aloysius Ad VERDONK (zie IXac) en Anna Elisabeth JULIANUS.
Gehuwd in 1969 te Barendrecht met Aafke Hendrika (Aafke) RODENHUIS, geboren in 1948 te Vlissingen, dochter van Hendrik Reinder RODENHUIS en Willemina STROO.

Bericht van overlijden in de PowerPoint presentatie via mijn website:
http://verdonk.home.xs4all.nl/Bergeijk%20Fotopagina.htm
Vrienden van onze stichting. Ingeschreven onder het nummer 1800981-Be.

Uit dit huwelijk:
1.
Willemien VERDONK, geboren in 1974 te Hendrik Ido Ambacht.
Studeerde in 1996 te Delft.
2.
Liesbeth VERDONK, geboren in 1975 te Dordrecht.
Studeerde in 1996 te Groningen.
3.
Maarten VERDONK, geboren in 1985 te Dordrecht.

VIIIn
Pieter Marinus VERDONK, baas-plaatwerker bij scheepswerf De Schelde, geboren op 3 juni 1898 om 2030 uur te Middelburg. Geboren in het huis wijk J nr. 55. Overleden op 27 januari 1965 te Vlissingen, zoon van Adrianus Gerardus Aloysius VERDONK (zie VIIg) en Johanna VERDUYN.
Gehuwd op 1 juni 1927 te Vlissingen met Johanna KNOPJES, geboren op 10 februari 1904 te Oost en West Souburg, overleden op 2 maart 2007 te Vlissingen, dochter van Johannes KNOPJES en Geertruid DAALMAN.
Woonde laatstelijk Margrietlaan 1 te Vlissingen.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerda Johanna VERDONK, geboren op 15 augustus 1932 te Vlissingen, overleden op 24 juni 2011 aldaar. De crematie vond in besloten kring plaats.
Gehuwd op 17 juni 1968 te Middelburg met Eppo NIEMEIJER, geboren op 17 april 1897 te Hoogezand-Sappermeer, overleden op 6 december 1970 te Middelburg, zoon van Geert NIEMEYER en Antje.
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren:
1
Anne-Marie 22-6-1966 te Pijnacker, zij trouwde met Andrew Houman en uit
dit huwelijk zijn geboren: Evelien en Wouter.
Het gezin woont in Prinsenbeek.
2.
Geert 3-9-1968 te Middelburg. Hij woont samen met Paula Vogelzang en
uit deze relatie is geboren Stijn op 15-2-2005.
Het gezin woont in Barendrecht.


VIIh
Antonius Martinus Ambrosius VERDONK, gevangenbewaarden, decoratie-schilder, geboren op 7 december 1872 om 21.30 uur te 's-Hertogenbosch, overleden op 5 april 1945 aldaar, zoon van Johannes Henricus VERDONK (zie VIb) en Francisca Maria KONINGS.
Gehuwd op 17 mei 1895 te 's-Hertogenbosch met Johanna Maria SCHREUDER, bij haar huwelijk strijkster, geboren op 28 augustus 1869 te 's-Hertogenbosch, overleden op 24 december 1950 aldaar, dochter van Leonardus SCHREUDER, leerlooier, en Catharina Agnes DESMENSE.
Meer informatie over Antonius is vermeld op bladzijde 41 van de Bergeyk I tak, alwaar op hun foto's zijn afgedrukt.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes Leonardus VERDONK, geboren 00‑3‑1896 te 's-Hertogenbosch, overleden op 9 april 1896 aldaar.
3.
Catharina Maria Elisabeth VERDONK, geboren op 19 juli 1897 te 's-Hertogenbosch, overleden op 14 mei 1972 aldaar.
Gehuwd op 17 juli 1925 aldaar met Wilhelmus Franciscus Adrianus WOONING, brievenbesteller, geboren op 6 maart 1891 te 's-Hertogenbosch, overleden op 30 augustus 1958 aldaar, zoon van Henricus Johannes Leonardus WOONING, schoenmaker, en Petronella Adriana COERS.
Dit huwelijk bleef kinderloos doch hun adres was voor vele neven een nichten een gewild logeeradres.
4.
NN VERDONK, geboren op 6 september 1898 te 's-Hertogenbosch. Betreft een levenloos geboren kind.

VIIIo
Leonardus Wilhelmus Antonius VERDONK, goudsmit maar bezit later een kruidenierszaak, geboren op 19 juli 1897 te 's-Hertogenbosch, overleden op 30 juli 1969 aldaar, zoon van Antonius Martinus Ambrosius VERDONK (zie VIIh) en Johanna Maria SCHREUDER, bij haar huwelijk strijkster.
Gehuwd (1) op 6 mei 1925 te 's-Hertogenbosch met Theodora Henrica van der SLUISZEN, geboren op 17 april 1899 te 's-Hertogenbosch, overleden op 10 januari 1950 te Vught, begraven te Orthen, dochter van Joannes Petrus Cornelius van der SLUISZEN, scheepskapitein, en Wilhelmina Henrica HALEWIJN.
Gehuwd (2) in 1951 met Cornelia Christina van BUEREN, geboren in 1922 te 's-Gravenhage.
Zij woonden in Den Bosch, E. Casimirstraat 13.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Antonius VERDONK, geboren op 21 februari 1926 te 's-Hertogenbosch, overleden op 7 maart 1926 aldaar.
2.
Wilhelmina Johanna Teresia VERDONK, verkoopster, geboren in 1927 te 's-Hertogenbosch.
Gehuwd in 1947 aldaar met Cornelius Christianus van WANROOY, schilder en reclametekenaar, geboren op 18 oktober 1921 te Vught, overleden op 26 februari 1978 te Kogarah (Australië), zoon van Johan (Jan) van WANROOY en Cristina Mechelina van Den HEUVEL.
Emigreerde met echtgenote in 1952 naar Australië met het schip Nelly.
Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen geboren. De oudste in Den Bosch en de ander drie in Kogarah, Australië.
3.
Johanna Maria Antonia Barbara VERDONK, verkoopster, geboren op 5 september 1929 te 's-Hertogenbosch, overleden op 8 mei 2000 aldaar, gecremeerd op 12 mei 2000 te Vlijmen. De crematie vond plaats in het crematorium "Maaslanden", na een uitvaartdienst in de St. Jan te 's-Hertogenbosch.
Gehuwd op 9 juli 1957 te 's-Hertogenbosch met Theodorus Johannes BROK, typograaf, geboren op 29 mei 1931 te 's-Hertogenbosch, overleden op 17 mei 1993 aldaar, gecremeerd op 21 mei 1993 te Vlijmen.
Er zijn twee kinderen geboren uit dit huwelijk.
4.
Antoon VERDONK, geboren op 12 september 1930 te 's-Hertogenbosch, overleden op 24 juni 1934 aldaar.
5.
Maria Huberta Josepha VERDONK, serveerster, geboren in 1931 te 's-Hertogenbosch.
Gehuwd in 1954 aldaar met Jacobus Cornelis van de LOO, reprofotograaf, geboren in 1930 te 's-Hertogenbosch.
Er zijn twee kinderen geboren uit dit huwelijk.
6.
Levenloos geboren VERDONK, geboren in 1937 te 's-Hertogenbosch.

VIIIp
Antonius Gijsbertus Henricus VERDONK, typograaf, leraar letterzetter, bedrijfsleider bij drukkerij Bergmans te Tilburg. Geboren op 21 november 1899 te 's-Hertogenbosch, overleden op 22 januari 1980 aldaar, gecremeerd op 25 januari 1980 te Heeze, zoon van Antonius Martinus Ambrosius VERDONK (zie VIIh) en Johanna Maria SCHREUDER, bij haar huwelijk strijkster.
Gehuwd op 12 juli 1922 te 's-Hertogenbosch met Helena Woutrina MOORS, geboren op 22 januari 1899 te 's-Hertogenbosch, overleden op 29 november 1987 aldaar, gecremeerd op 3 december 1987 te Vlijmen. Crematorium "Maaslanden". Dochter van Henricus Antonius Johannes MOORS, schoenmaker, en Maria Theodora JANSSEN.
Een foto van Antonius is afgedrukt op bladzijde 15 van het hoofdstuk Lief en Leed(1).
Zij was een trouw bezoekster van de Verdonckiades. Het jaarlijkse carnaval was voor haar een jaarlijks toppunt.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Antonia Johanna (Ria) VERDONK, secretaresse, geboren in 1924 te 's-Hertogenbosch.
Gehuwd in 1952 te Tilburg, gehuwd voor de kerk in 1952 aldaar met Paulus Wilhelmus de ROOY, constructeur, geboren op 14 augustus 1922 te 's-Hertogenbosch, overleden op 28 juni 1994 aldaar, begraven op 2 juli 1994 aldaar. Begraven op de begraafplaats Groenendaal.
Uit het huwelijk zijn vier kinderen geboren.
3.
Johanna Maria Leonarda Theodora VERDONK, winkel couture, geboren in 1926 te 's-Hertogenbosch.
Gehuwd in 1956 te Tilburg, gehuwd voor de kerk in 1956 aldaar met Claude Jean Auguste COSSET, ingenieur, geboren in 1928 te Equeurdreville (Manche Frankrijk).
Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen geboren te Le Perreux s/Marne (Frankrijk).
5.
Helena Petrus Johanna VERDONK, directie secretaresse, later directrice van een uitzendbureau, geboren in 1937 te 's-Hertogenbosch.
Gehuwd in 1964 aldaar, gehuwd voor de kerk in 1964 aldaar met Petrus Henricus Cornelis MAAS, restaurateur van antieke meubelen, geboren in 1929.
Dit echtpaar heeft twee adoptief kinderen, Hans en Josine Maas.

IXad
Antonius Catharina Wilhelmus (Ton) VERDONK, metaalkundige werkzaam op het Philips materialen laboratorium, geboren op 13 augustus 1925 te 's-Hertogenbosch, overleden op 2 februari 1988 te Geldrop, gecremeerd op 6 februari 1988 te Heeze, zoon van Antonius Gijsbertus Henricus VERDONK (zie VIIIp) en Helena Woutrina MOORS.
Gehuwd in 1955 te 's-Hertogenbosch, gehuwd voor de kerk in 1955 aldaar met Geertruda Johanna Theresia (Truus) ASSMAN, administratief ambtenaar, geboren in 1931 te 's-Hertogenbosch, dochter van Leonardus Matheus ASSMAN en Johanna Maria Elisabeth MEULENDIJK.

Zie bericht van overlijden in Powerpoint / of Youtube, via mijn website:
http://verdonk.home.xs4all.nl/Bergeijk%20Fotopagina.htm
Publiceerde samen met J.J.v.d. Broek: Reaction of iron SiCL4 Gas, in: Oxidation of metals, Vol.8.no.1, 1974, pp 1-9, published bij Plenum Publishing Corporation in New York.

Uit dit huwelijk:
1.
Johanna Maria Mathias Theresia (Annemarie) VERDONK, fysiotherapeute, geboren in 1957 te Eindhoven.
Gehuwd in 1981 te Geldrop, gehuwd voor de kerk in 1982 aldaar met Petrus Wilhelmus Maria (Peter) ROOYAKKERS, leraar nederlands, geboren in 1955 te Eindhoven, zoon van Marinus Gerardus ROOYAKKERS en Petra SLEEGERS.
Uit dit huwelijk is een zoon Marcel geboren.
2.
Helena Maria Paulus (Lennie) VERDONK, apotheker te Sevenum, geboren in 1958 te Eindhoven.
Gehuwd in 1996 te Geldrop met Hendrik Wouter Heymen (Hein) WEEDA, ingenieur, geboren in 1958 te Enkhuizen, zoon van Hendrik Wouter Heymen WEEDA en Gerda KATER.
3.
Maria Elisabeth Gerardus (Marlies) VERDONK, directie secretaresse, geboren in 1960 te Eindhoven.
Gehuwd (1) in 1981 te Geldrop, gescheiden 1989 te 's-Hertogenbosch van Geertrudis Maria (Ruud) TIERSMA, chauffeur, geboren in 1957 te Eindhoven.
Samenwonend (2) 1990 te Geldrop met Theodorus Antonius Cornelis van MIERLO, wegenwachter bij de anwb, geboren in 1949 te Tilburg, zoon van Antonius Petrus Johannes van MIERLO en Petronella Antonetta HEYBOER.
Uit het eerste huwelijk is geboren: Josef Gijsbertus Helena Tiersma 14-11-1984 te Geldrop en uit de tweede relatie is geboren Ton Theodorus Maria van Mierlo 17-6-1993 te Geldrop.
4.
Gijsbertus Petrus Helena (Gijsbert) VERDONK, weg- en waterbouwkundige, geboren in 1964 te Geldrop.
Samenwonend 1994 te 's-Hertogenbosch met Cyntia Patricia (Cyndi) van ABKOUDE, geboren in 1958 te Hollandia (Nw.Guinea), dochter van Don Eugene Pierre van ABKOUDE en Eliza Paulien HENDRIK.

IXae
Henricus Antonius Franciscus Theresia VERDONK, landmeter, geboren in 1930 te 's-Hertogenbosch, zoon van Antonius Gijsbertus Henricus VERDONK (zie VIIIp) en Helena Woutrina MOORS.
Gehuwd in 1954 te 's-Hertogenbosch, gehuwd voor de kerk in 1955 aldaar met Cornelia Margaretha Maria BEUKERS, kantoorbediende, tot haar huwelijk. Geboren in 1930 te 's-Hertogenbosch, dochter van Hendrikus Johannes Antonius BEUKERS, banketbakker, en Anna Maria HEIJNE.
Opleidingen: Mulo A en B; CTO en NLF landmeettechnicus.
Vrienden van onze organisatie. Vriendennummer 0581077.

Opleiding: Mulo.
Uit dit huwelijk:
1.
Godelieve Leonardus Maria Theresia VERDONK, bankbediende, geboren in 1957 te 's-Hertogenbosch.
Gehuwd in 1988 te Rosmalen met Johannes Wilhelmus (Hans) PENNINGS, hoofd administratie, geboren in 1959 te Breda, zoon van Johannes Jacobus Maria PENNINGS en Engelina Geertruida Maria van de HEUVEL.
Opleiding: Mavo en Meao.
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren. Het gezin woont te Rosmalen.
2.
Maria Clemens Petronella Theresia (Maartjen) VERDONK, fysiotherapeute, geboren in 1959 te 's-Hertogenbosch.
Gehuwd met H van RIJSBERGEN.
Opleiding: Atheneum, fysiotherapie en psychiatrisch verpleegkundige.
Thans(2000) werkzaam als Data Quality Coördinator.


Xu
Hieronymus Antonius Wilhelmus Josephina (Jeroen) VERDONK, physical rehabilitation trainer, geboren in 1961 te 's-Hertogenbosch, zoon van Henricus Antonius Franciscus Theresia VERDONK (zie IXae) en Cornelia Margaretha Maria BEUKERS, kantoorbediende, tot haar huwelijk.
Gehuwd in 1988 te 's-Hertogenbosch met Catharina Maria Johanna (Mariola) van den BOSCH, geboren in 1969 te Hintham, dochter van Wilhelmus Hendricus Johannes van den BOSCH en Maria Johanna van den BERGH.
Opleiding: Atheneum B, fysiotherapie en sport.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Cornelia Tanja (Kelly) VERDONK, geboren in 1990 te Hintham gem. Rosmalen.
2.
Hieronymus Wilhelmus Hendricus (Jarno) VERDONK, geboren in 1991 te Hintham gem. Rosmalen.
3.
Eelco VERDONK, geboren in 1994.
4.
Menno VERDONK, geboren in 1997.

Xv
Joost Helena Petrus Maria VERDONK, project manager, geboren in 1965 te 's-Hertogenbosch, zoon van Henricus Antonius Franciscus Theresia VERDONK (zie IXae) en Cornelia Margaretha Maria BEUKERS, kantoorbediende, tot haar huwelijk.
Gehuwd in 1989 te 's-Hertogenbosch met Paulina Helena Maria de L'OR, geboren in 1967 te 's-Hertogenbosch, dochter van Arnoldus H de L'OR en Johanna Maria van de WEIJENBERG.
Opleiding: Atheneum B en HTS electrotechniek.
Uit dit huwelijk:
1.
Suzanna Paulina Johanna Maria VERDONK, geboren in 1991 te 's-Hertogenbosch.
2.
Veronica Paulina Maria (Veronique) VERDONK, geboren in 1993.
3.
Madelief Pauline Johanna Maria VERDONK, geboren in 1998.

Xw
Geert Petrus Helena Theresia VERDONK, geboren in 1965 te 's-Hertogenbosch, zoon van Henricus Antonius Franciscus Theresia VERDONK (zie IXae) en Cornelia Margaretha Maria BEUKERS, kantoorbediende, tot haar huwelijk.
Gehuwd met Dianne STRIJP, geboren in 1967 te Waalre.
Opleiding:Atheneum B en hogere laboratorium school.
Uit dit huwelijk:
1.
Loes VERDONK, geboren in 1998.
2.
Floor VERDONK, geboren in 2000.

VIIIq
Petrus Adrianus (Piet) VERDONK, beeldhouwer, geboren op 20 oktober 1901 te 's-Hertogenbosch, overleden op 3 februari 1968 aldaar, zoon van Antonius Martinus Ambrosius VERDONK (zie VIIh) en Johanna Maria SCHREUDER, bij haar huwelijk strijkster.
Gehuwd op 8 juni 1927 te 's-Hertogenbosch, gehuwd voor de kerk op 9 juni 1927 aldaar met Johanna Wilhelmina (Jo) KREKEL, ateliernaaister, verkoopster en telefoniste, geboren op 24 maart 1902 te 's-Hertogenbosch, overleden op 25 juni 1994 aldaar, begraven op 30 juni 1994 aldaar. Begraven op de begraafplaats Groenendaal. Dochter van Alphonus KREKEL en Maria THEUNISSEN.

Omtrent zijn persoon is gepubliceerd in het hoofdstuk "Uit de Kunst" bladzijde 25 e.v. in "Genealogie van de geslachten Verdon(c)k". Deel I.
Bij zijn overlijden woonde hij Emmaplein 10 in Den Bosch.
Op 25 september 1997 is de Stichting Piet Verdonk opgericht. Oprichters zijn Jos, Miep, Frans en Linda Verdonk, respectievelijk, zoon, dochter, zoon en kleindochter van Piet Verdonk. De doelstelling van deze Stichting is 'de registratie, het beheer en de in standhouding, mede in het algemeen belang, van alle kunstuitingen in welke vorm dan ook van de kunstenaar Piet Verdonk'.

Uit dit huwelijk:
1.
Antonius Alphonsus Wilhelmus Catharinus (Toon) VERDONK, priester en leraar biologie, geboren op 17 maart 1929 te 's-Hertogenbosch, overleden op 10 februari 2002 aldaar. Boven de rouwcirculaire staat: "In de vroege ochtend van zondag 10 februari 2002 maakten de schaduwen die hem de laatste maanden steeds meer beklemden plaats voor de doorbraak van het Eeuwig Licht. In een onbewaakt ogenblik reisde hij af, in stilte en voorgoed. Wij denken met warme genegenheid en groot respect terug aan Toon Verdonk". Begraven op 15 februari 2002 te 's-Hertogenbosch. Begraven op het r.k. kerkhof Groenendaal.
Uit een kranten berichten namen wij het volgende over.
"Pastoor Verdonk overleden.
Hij was 22 jaar vrijwilligerspastoor van de eind vorige maand gesloten Bossche Sint-Jacobskerk. Na het overlijden van pastoor M. Teulings in 1980 kwam de parochie zonder pastoor te zitten. Verdonk stelde zich beschikbaar als pastor. Hij heel erg toegewijd, had ook oog voor de kleinere zaken in de parochie en ook voor het kerkgebouw zelf, Eind 2000 viel het besluit de Jacob te sluiten. Hij vocht tot het laatste moment om de kerk te behouden.Zondag 20-1-2002 ging hij voor in de officieuse sluitingsdienst, door ziekte verzwakt. Een week later, tijdens de officiële sluiting, liet hij uit protest verstek gaan. Het kerkbestuur omschrijft hem als de grootste vrijwilliger van de Jacob. Voor zijn uitvaartdienst zal de kerk nog eenmaal opengaan."
.
Tot priester gewijd op 12-6-1954, in de Kathedrale Baseliek van St. Jan te "s-Hertogenbosch, door Mgr. Mutsaerts.
Surveillant op het Klein Seminarie Beekvliet te St. Michielsgestel van juli 1954 tot juli 1956. Student biologie te Utrecht en kapelaan van de St. Pieter te 's-Hertogenbosch van 1956 tot 1962. Leraar biologie op het Klein Seminarie Beekvliet te St. Michielsgestel, later in 1972 omgezet in het R.K. Gymnasium Beekvliet, van juli 1962 tot aan zijn VUT-leeftijd. Na 1972 ook moderator aldaar.
Zie ook het hoofdstuk "Uit de Kunst" bladzijden 19-27 en het hoofdstuk Personalia bladzijden 61-62, Lief en Leed (I) bladzijde 7.
Priester Toon Verdonk was tot zijn overlijden vriend van onze stichting. Vriendennummer 0601077-Be.

3.
Maria Antonetta Helena Antonia (Miep) VERDONK, maatschappelijk werkster en werkzaam bij de Stichting Blindenbelangen gevestigd te Amsterdam. Geboren op 18 januari 1933 te 's-Hertogenbosch, overleden op 4 juni 2008 aldaar.
Miep was vriendin van onze organisatie. Vriendennummer 4791095-Be.
5.
Catharina Wilhelmina Maria (Toos) VERDONK, Lerares, geboren in 1940 te 's-Hertogenbosch.

IXaf
Alphonsus Leonardus Theodorus (Fons) VERDONK, leraar mavo/havo en rector avondcolllege te Venlo. Geboren in 1931 te 's-Hertogenbosch, zoon van Petrus Adrianus (Piet) VERDONK (zie VIIIq) en Johanna Wilhelmina (Jo) KREKEL, ateliernaaister, verkoopster en telefoniste.
Gehuwd in 1958 te Roermond met Bernardina Catharina Maria (Berny) LOMMEN, secretaresse en verkoopster in bedden en gordijnen winkel van haar vader te Roermond, geboren in 1935 te Roermond, dochter van Pierre LOMMEN en Bernardina WILLEMSEN.
Woonden in 1962. Houlenstraat 51 te Venlo.
Uit dit huwelijk:
1.
Bernardina Johanna Maria (Berny) VERDONK, verpleegster, bejaardenverzorgster, geboren in 1960 te Venlo.
2.
Pierre Alphonse Guillaume Marie (Peter) VERDONK, geboren in 1962 te Venlo.
3.
Robert Henri Maria (Rob) VERDONK, geboren in 1966 te Venlo.
4.
Maurice Julien Marie (Maurice) VERDONK, geboren in 1969 te Venlo.

IXag
Johannes Wilhelmus (Jos) VERDONK, sociaal-economisch stafmedewerker Raad van overleg voor Middelbaar en Hoger Personeel (M.H.P.)te Utrecht. Geboren in 1936 te 's-Hertogenbosch, zoon van Petrus Adrianus (Piet) VERDONK (zie VIIIq) en Johanna Wilhelmina (Jo) KREKEL, ateliernaaister, verkoopster en telefoniste.
Gehuwd in 1965 te Hilversum, gehuwd voor de kerk in 1965 aldaar met Jeane Adriana Willemina Alida Hendrika van UGGELEN, verpleegster, geboren in 1929 te Soest.

Jos werd regelmatig genoemd in kranten en nieuwberichten aangaande analyses van de economisch facetten van het arbeidsbestel. Zijn foto en een krantenbericht zijn afgedrukt op de bladzijde 92 en 93 van de Bergeyk-tak.

Uit dit huwelijk:
1.
Coenraad Johannes (Coen) VERDONK, geboren in 1968 te Bussum.

IXah
Franciscus Leonardus Theodorus (Frans) VERDONK, fotograaf van het onderwijs media instituut te Utrecht, eerder werkzaam op het laboratorium kristalchemie aan de rijksuniversiteit te Utrecht. Geboren op 15 mei 1945 te 's-Hertogenbosch, overleden op 18 april 2004 te Nieuwegein, zoon van Petrus Adrianus (Piet) VERDONK (zie VIIIq) en Johanna Wilhelmina (Jo) KREKEL, ateliernaaister, verkoopster en telefoniste.
Gehuwd in 1972 te Culemborg met Cornelia Johanna Balina Maria (Corry) de JONG, secretaresse, geboren in 1948 te Culemborg.
Frans was voorzitter van de Stichting Piet Verdonk. Hij was een kunstzinnig voorzitter, fotograaf en vriend.
Uit dit huwelijk:
1.
Linda Balina Johanna Cornelia Bernadina VERDONK, geboren in 1976 te Culemborg.
2.
Johanna Balina Cornelia Adriana (Janet) VERDONK, geboren in 1978 te Culemborg.

VIIIr
Wilhelmus Jacobus Johannes (Willem) VERDONK, letterzetter, de laatste jaren als voorman machine-zetter bij de Volkskrant te Amsterdam. Geboren op 26 maart 1905 te 's-Hertogenbosch, overleden op 11 september 1976 te Hoofddorp gem. Haarlemmermeer. Begraven op de Parochiehof H.Johan, de Doper te Hoofddorp. Zoon van Antonius Martinus Ambrosius VERDONK (zie VIIh) en Johanna Maria SCHREUDER, bij haar huwelijk strijkster.
Gehuwd (1) op 31 juli 1929 te 's-Hertogenbosch, gehuwd voor de kerk op 1 augustus 1929 aldaar met Johanna Antonia Maria (Anna) GLOUDEMANS, geboren op 2 augustus 1905 te 's-Hertogenbosch, overleden op 13 april 1954 te Amsterdam. Zie bericht van overlijden in Powerpoint / of Youtube, via mijn website:
http://verdonk.home.xs4all.nl/Bergeijk%20Fotopagina.htm
, dochter van Johannes Josephus Maria GLOUDEMANS, letterzetter, en Antonia Johanna Maria BLANK.
Gehuwd (2) op 27 november 1957 te Amsterdam met Bernardina Josephina Maria VINK, kantoorbediende, geboren op 15 juli 1910 te Deventer, overleden op 20 april 1979 aldaar, dochter van J.H. VINK en T.G.J ter HEERT.
Inform,atie van dit echtpaar, de ouders van Wilhelmus en van de kinderen met uitzondering van nhet oudste kind, overgenomen van de persoonkaart.
De moeder van de bruidegom was getuige bij het huwelijk van haar zoon. Zij bleek niet te kunnen schrijven vanwege "onervarenheid".
Uit het eerste huwelijk:
1.
Antonius Wilhelmus Catherina Margaretha VERDONK, geboren op 12 september 1930 te 's-Hertogenbosch, overleden op 24 juni 1934 aldaar.
3.
Antonia Catharina Wilhelmus (Tonny) VERDONK, verkoopster later werkzaam in de bejaardenzorg, geboren in 1934 te 's-Hertogenbosch.
Gehuwd in 1958 te Amsterdam met Josephus Johannes (Joop) VERBURGT, administrateur en procuratiehouden bij de NMB te Amsterdam, geboren op 4 oktober 1930 te Amsterdam, overleden op 4 september 1983 te Lisse, zoon van Josephus Wilhelmus Antonius Maria VERBURGT en Johanna Berendina van SCHEVIKHOVEN.
Het gezin is vriend van onze organisatie. Vriendennummer 0730378-Be.
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen geboren.
6.
Anna‑Maria Adriana Carolina VERDONK, maatschappelijk werkster, geboren in 1940 te Zuilen.
Gehuwd in 1961 te Amsterdam, gehuwd voor de kerk in 1962 aldaar met Petrus Cornelis KRAAKMAN, leraar wiskunde, geboren in 1938 te Amsterdam, zoon van Petrus Norbertus KRAAKMAN en Cornelia Josephina KUYS.
Uit dit huwelijk zijn 2 kinderen geboren.
7.
Catharina Anthonia Helena (Rineke) VERDONK, verpleegster, geboren in 1944 te Zuilen.
Gehuwd in 1967 te Den Helder, gehuwd voor de kerk in 1968 aldaar met Willem Paul JONGMANS, leraar, geboren in 1937 te Roermond, zoon van Cornelis Antonius Jacobus JONGMANS en Maria Josephina Wilhelmina van NEER.
Uit dit huwelijk zijn te Den Helder drie kinderen geboren.

IXai
Johannes Maria Hubertus (Jan) VERDONK, directeur van Kartonnage Services BV in Rijen (N.B.), geboren in 1932 te 's-Hertogenbosch, zoon van Wilhelmus Jacobus Johannes (Willem) VERDONK (zie VIIIr) en Johanna Antonia Maria (Anna) GLOUDEMANS.
Gehuwd in 1955 te Utrecht met Wilhelmina (Mien) van DORT, geboren in 1932 te Utrecht, dochter van Cornelis van DORT en Cornelia van BOSCH.
De dynamiek en aktiviteiten van Jan Verdonk, evenals zijn succesvol directeurschap zijn nader omschreven op de bladzijde 95 en 96 van de Bergeyk-tak, waar tevens foto's zijn afgedrukt.
Uit dit huwelijk:
1.
Theadora Johanna Cornelia (Thea) VERDONK, geboren in 1958 te Gouda.
Gehuwd in 1979 te Hoogerheide (N.B.) met Petrus (Peter) VRIENS, geboren op 19 september 1956 te Bergen op Zoom, overleden op 20 september 2001 te Putte, zoon van Hermanus (Herman) VRIENS en Mathilda Cornelia (Tilly) van den EINDEN.
Uit dit huwelijk is in 1982 Anouchka geboren.
2.
Martinus Wilhelmus Cornelis (Martien) VERDONK, geboren op 22 april 1959 te Gouda, overleden op 3 februari 1966 te Utrecht.
3.
Maria Johanna Cornelia (Mary) VERDONK, geboren in 1960 te Gouda.
Gehuwd voor de kerk in 1983 te Hoogerheide met Robert Wayne (Rob) PENLEY, werkzaam in de scheepsbouw, geboren op 26 november 1957, overleden op 19 september 1995 te Orillia (Cnd), zoon van David PENLEY en IRENE.
Er zijn te Canada twee kinderen geboren uit dit huywelijk.

Xx
Wilhelmus Jacobus Johannes (Wim) VERDONK, fijn-machine-bankwerker, geboren in 1965 te Bergen op Zoom, zoon van Johannes Maria Hubertus (Jan) VERDONK (zie IXai) en Wilhelmina (Mien) van DORT.
Gehuwd in 1988 te Ossendrecht met Cora WILLEMSE, geboren in 1966 te Kapelle (België), dochter van Adrianus Franciscus (Adrie) WILLEMSE en Louisa Maria CLAESSENS.
Uit dit huwelijk:
1.
Carmen Maria Elfride VERDONK, geboren in 1995 te Ossendrecht.

IXaj
Martinus Johannes Gerardus (Martien) VERDONK, vertegenwordiger, magazijnbediende, verkoper bij service benzinestation, geboren in 1937 te Utrecht, zoon van Wilhelmus Jacobus Johannes (Willem) VERDONK (zie VIIIr) en Johanna Antonia Maria (Anna) GLOUDEMANS.
Gehuwd in 1967 te Anna Paulowna met Bernardina Joanna Maria (Diny) STRAATHOF, geboren in 1941 te Anna Paulowna (N-H), dochter van Bernardus Theodorus STRAATHOF en Geertruida Elisabeth van der ZALM.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacqueline Johanna Geertruida VERDONK, produktiemedewerkster, geboren in 1968 te Ossendrecht, gedoopt in 1968 aldaar.
2.
Yvonne Antonia Wilhelmina VERDONK, produktiemedewerkster, geboren in 1969 te Ossendrecht.
3.
Marcus Bernardus Wilhelmus VERDONK, timmerman, geboren in 1971 te Ossendrecht, gedoopt in 1971 aldaar.

IXak
Ambrosius Leonardus Theodorus (Broos) VERDONK Dr. Wetenschappelijk medewerker respectievelijk universitair docent aan het instituut voor preventieve en sociale psychiatrie van de Erasmusuniversiteit te Rotterdam. Geboren in 1938 te Utrecht, zoon van Wilhelmus Jacobus Johannes (Willem) VERDONK (zie VIIIr) en Johanna Antonia Maria (Anna) GLOUDEMANS.
Gehuwd in 1980 te Rhoon, gehuwd voor de kerk in 1980 te Rotterdam met Margarita GALLEGO‑ACERO, onderwijzeres, geboren in 1953 te Villanueva de la Serena (Spanje), dochter van Rufino GALLEGO MENDOZA en Amelia Acero GOMEZ.

Meer informatie over Broos is vermeld op bladzijde 98 en 99 van de Bergeyk-tak en het hoofdstuk Personalia (I) bladzijde. 1 en 2.
Zie ook het hoofdstuk Lief en Leed (II): bladzijde 6 en Lief en Leed (I) bladzijde 12. Tevens een foto in de PowerPoint presentatie, zie: Powerpoint / of Youtube, via mijn website:
http://verdonk.home.xs4all.nl/Bergeijk%20Fotopagina.htm
Broos was medeoprichter van de Stichting Genealogisch Onderzoek Verdon(c)k en was onze eerste voorzitter over de periode 1977-1982, daarna vice-voorzitter tot 1-1-1988.
Vriendenummer 0250577-Be.

Uit dit huwelijk:
1.
Myriam Amelia VERDONK, geboren in 1985 te Rotterdam, gedoopt in 1986 te Ridderkerk.
2.
Christian Eduard VERDONK, geboren in 1988 te Rotterdam, gedoopt in 1988 te Ridderkerk.
3.
Ana‑Belén Margarita VERDONK, geboren in 1991 te Rotterdam.

VIIi
Gijsbertus Maria Joseph VERDONK, sigarenmaker, geboren op 3 februari 1875 te 's-Hertogenbosch, overleden op 22 februari 1928 aldaar, zoon van Johannes Henricus VERDONK (zie VIb) en Francisca Maria KONINGS.
Gehuwd op 9 juni 1899 te 's-Hertogenbosch met Elisabeth SCHREUDER, naaister, later winkelierster, geboren op 20 augustus 1874 te 's-Hertogenbosch, overleden op 28 november 1932 aldaar, dochter van Leonardus SCHREUDER, leerlooier, en Catharina Agnes DESMENSE.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes Leonardus Antonius VERDONK, priester, geboren op 13 augustus 1900 te 's-Hertogenbosch, overleden op 18 december 1980 te Tilburg.

Pater Verdonk zijn persoonlijkheid werd op het bidprentje alsvolgt samengevat: Altijd eerlijk, soms contrasterend, nooit zichzelf zoekend. Hij was leraar, prefect, overste van het Tilburgs Missiehuis, novicenmeester te Berg en Dal (1940-1946), assisent van het generaal M.S.C. bestuur te Rome ( 1947-1958), verbonden aan het internationaal M.S.C. scholastikaat te Rome tot 1970, rector van bejaarden te Hansweert en sinds 1975 verblijvende in het klooster te Tilburg.
Voor meer informatie en zijn foto zie bladzijde 42 van ons boek.


Vb
Johannes (Jan) VERDONK, bouwman, gedoopt op 22 juli 1801 te Bergeyk (getuige(n): Franciscus Verdonck en Johanna Swagers), overleden op 18 maart 1888 te Oirschot, zoon van Lambertus VERDONCK (zie IVa) en Johanna VERDONCK, landbouweres.
Gehuwd op 2 mei 1839 te Tilburg met Hendrika van der LINDEN, bij haar huwelijk dienstmeid, gedoopt op 2 juni 1808 te Oirschot, overleden op 27 december 1875 aldaar, dochter van Johannes Franciscus van der LINDEN, landbouwer, en Hendrika MOONEN (Moenen).
Bij de aangifte van overlijden van zijkn moeder in 1822 schreef hij zijn naam zonder c. Daarna bleef dat zo.
Uit dit huwelijk:
1.
Lambertus VERDONK (zie VIc).
2.
Hendrika VERDONK, geboren op 21 mei 1843 te Oirschot, overleden op 23 juli 1919 aldaar.
Gehuwd op 15 mei 1878 aldaar met Jan Cornelis WILLEMS, bouwman, geboren op 27 juli 1841 te Oirschot, overleden op 11 maart 1901 aldaar, zoon van Jacobus WILLEMS en Petronella van HEERBEECK (Meerebeek).

VIc
Lambertus VERDONK, landbouwer, geboren op 30 maart 1840 te Oirschot, overleden op 7 maart 1923 aldaar, zoon van Johannes (Jan) VERDONK (zie Vb) en Hendrika van der LINDEN, bij haar huwelijk dienstmeid.
Gehuwd op 3 september 1887 te Best met Lamberdina VERSANTVOORT, geboren op 24 december 1848 te Best, overleden op 11 februari 1907 te Oirschot, dochter van Arnoldus VERSANTVOORT en Maria Catharina VOGELS.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna Maria VERDONK, geboren op 7 november 1888 te Oirschot, overleden op 14 oktober 1969 te Best. Overleden in Huize Nazareth.Zie bericht van overlijden in Powerpoint / of Youtube, via mijn website:
http://verdonk.home.xs4all.nl/Bergeijk%20Fotopagina.htm
.
Johanna bleef ongehuwd.
2.
Arnoldus VERDONK (zie VIIj).

VIIj
Arnoldus VERDONK, landbouwer, geboren op 27 mei 1890 te Oirschot, overleden op 14 oktober 1967 aldaar, zoon van Lambertus VERDONK (zie VIc) en Lamberdina VERSANTVOORT.
Ondertrouwd op 12 januari 1924 te Oirschot, gehuwd op 31 januari 1924 aldaar met Maria van de POL, geboren op 18 februari 1894 te Oirschot, overleden op 17 maart 1984 aldaar, begraven op 20 maart 1984 te Spoordonk, dochter van Petrus van de POL, klompenmaker, en Helena MERKSE.
Arnoldus is met zijn vader en zuster afgebeeld op bladzijde 44 van ons boek.
Het gezin woonde in 1947, Pandgat B 123 Oirschot.
Uit dit huwelijk:
2.
3.
Lamberdina Helena (Dina) VERDONK, geboren op 14 januari 1928 te Oirschot, overleden op 28 november 2001.
Gehuwd op 26 april 1951 aldaar met Petrus (Piet) VENNIX, gemeentewerker, geboren op 13 juni 1926, overleden op 9 augustus 1993, zoon van Petrus VENNIX en Maria LIEBREGTS.
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen geboren.
4.
Helena Lamberta VERDONK, geboren in 1929 te Oirschot.
Gehuwd in 1959 aldaar met Louis van HOUTUM, landbouwer, zoon van Jantje van HOUTUM, landbouwer, en Martina van KASTEREN.
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen geboren. Het gezin woont te Haaren.
5.
Adriana Antonia VERDONK, geboren in 1931 te Oirschot.
Gehuwd in 1957 aldaar met J van de STEEN, zoon van Martinus van de STEEN en Elisabeth COX.
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren. Het gezin woont te Acht.

VIIIs
Lambertus Petrus VERDONK, betonwerker, geboren in 1924 te Oirschot, zoon van Arnoldus VERDONK (zie VIIj) en Maria van de POL.
Gehuwd in 1953 te Oirschot met Adriana Maria van OVERDIJK, geboren in 1926 te Oirschot, dochter van Wilhelmus van OVERDIJK en Maria NOUWENS.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria VERDONK, geboren in 1955 te Oirschot.
Gehuwd in 1974 aldaar met Henricus Hubertus HENRIKS.
Uit dit huwelijk is één zoon geboren.
2.
Arnoldus VERDONK, spoorbouwer bij de nederlandse spoorwegen, geboren in 1958 te Oirschot.
Samenwonend sedert1984 met Theresia Maria Cornelia JANSEN, geboren in 1951 te Bladel, dochter van Hendrikus JANSEN en Hendrika HOSKENS.
3.
Wilhelmus VERDONK, timmerman, geboren in 1963 te Oirschot.
4.
Lambertus VERDONK (zie IXal).

IXal
Lambertus VERDONK, hovenier, werkzaam bij de plantsoenendienst, geboren in 1968 te Oirschot, zoon van Lambertus Petrus VERDONK (zie VIIIs) en Adriana Maria van OVERDIJK.
Gehuwd in 1990 te Oirschot met Maria Mathilda Johanna (Marjan) TEKAHT, geboren in 1967 te Oirschot, dochter van Josef Jacob TEKAHT en Johanna Maria Josephina NOUWENS.
Uit dit huwelijk:
1.
Lisanne Johanna Adriana VERDONK, geboren in 1995 te Eindhoven.

VIIIt
Petrus Adrianus VERDONK, was werkzaam in de wegenbouw, geboren op 29 april 1926 te Oirschot, overleden op 27 januari 1986 aldaar, zoon van Arnoldus VERDONK (zie VIIj) en Maria van de POL.
Gehuwd (1) op 9 oktober 1963 te Oirschot met Theresia Anna Maria ERVEN, geboren op 1 december 1930 te Oirschot, overleden op 15 oktober 1964 te 's-Hertogenbosch, dochter van Joannes Jozephus ERVEN en Anna Catharina BEERS.
Gehuwd (2) in 1966 te Oirschot met Ida BRESSERS, geboren in 1932 te Oirschot, dochter van Marinus BRESSERS en Maria HUYSKENS.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Anita VERDONK, bejaarden verzorgster, geboren in 1964 te Oirschot.
Gehuwd in 1985 aldaar met Theodorus TIMMERMANS, timerman, geboren in 1962 te Oirschot.
Uit het tweede huwelijk:
2.
Patrick VERDONK, geboren in 1972 te Oirschot.

IVb
Wilhelmus (Willem) VERDONCK (Guillaume), landbouwer, gedoopt op 30 april 1765 te Bergeyk (getuige(n): Lambertus Clessens en Petronilla Groenen), overleden op 1 november 1818 te Dommelen, zoon van Petrus (Peter) VERDONCK (zie IIIa) en Maria VERKOLKEN (Maria Engels en Maria Engel Verkolken).
Gehuwd voor de kerk op 10 februari 1793 te Dommelen (getuige(n): Miesland Quinten en Theodorus Smets) met Joanna JOORENS (Joris), gedoopt op 4 januari 1771 te Dommelen, overleden op 2 december 1832 aldaar, dochter van Jan Thomas JOORENS (Joordens) en Maria VERHOEVEN.

Vertrok met een borgbrief d.d. 25-1-1793 van Bergeyk naar Dommelen.
Kocht het huis van de ouders van zijn echtgenote op 8-12-1800 voor f.70,--Dat huis stond achter de huige kerk. Bron. R.A. Dommelen inv.16 fol. 26.
 
Vermeld in schepenakte d.d.2-8-1797 vanwege hem overkomen hagelschade op 30-7-1797.
Idem in akte d.d. 14-4-1797 overdracht van goederen.
Idem in akte 11-11-1805 bij de erfgenamen van Johannes Verhoeven
 
Schepenbank Dommelen 8-12-1800 aan Willem Verdonck wordt onroerend goed overgedragen door Johanna Thomas Joordens c.s. te Doemmelen.
Toegnr.10206 Inv.nr. 16 akte 51.

Uit dit huwelijk:
1.
Maria VERDONK, bij haar huw. dienstmaagd, later naaister, gedoopt op 29 maart 1802 te Dommelen (getuige(n): Franciscus Verdonck en Henrica Jorens), overleden op 19 november 1870 aldaar. In de overlijdens akte wordt haar naam zonder c geschreven.
Gehuwd op 13 oktober 1822 te Dommelen (getuige(n): Franus Smits en Jacobus Smits) met Theodorus SMETS, landbouwersknecht, landbouwer, veldwachter en tenslotte wever. Gedoopt op 25 maart 1797 te Riethoven, overleden op 27 november 1885 te Dommelen, zoon van Franciscus SMETS en Jacoba POPELIERS.
Maria woonde met haar gezin te Dommelen in het gehucht "Heistraat".
Na haar overlijden werd er op 10-7-1871 onder nummer 201 een Memorie van Successie opgemaakt. Inventaris Eindhoven 62 in Rijksarchief te 's-Hertogenbosch.
Zij bezat 83 aren en 74 centiaren grond, samengesteld uit 7 perceeltjes,
.
Uit dit huwelijk zijn ons vijf kinderen bekend geworden.
2.
Petrus VERDONK, gedoopt op 16 mei 1805 te Dommelen (getuige(n): Lambertus Verdonck en Francisca Jorens), begraven op 29 maart 1809 aldaar.

IVc
Franciscus VERDONCK (Francois), landbouwer, koopman, gedoopt op 30 april 1765 te Bergeyk (getuige(n): Arnoldus van Mol en Maria Verlinden), overleden op 25 juni 1835 te Luijksgestel. In de overlijdensakte is de c, bij dopen nog in de naam, weggelaten. Zoon van Petrus (Peter) VERDONCK (zie IIIa) en Maria VERKOLKEN (Maria Engels en Maria Engel Verkolken).
Ondertrouwd op 10 april 1803 te Luyksgestel, gehuwd op 17 april 1803 aldaar (getuige(n): Adriaan van der Sterren, Francois Ververs, Barthel Teuwens, Pierre Ververs alen wonende te Luijksgestel) met Anna Cornelia VERVERS (Corneille), gedoopt op 28 augustus 1768 te Luijksgestel, overleden op 2 juni 1812 aldaar. Met een akte van 25-8-1812 werd een toeziend voogd benoemd na het overlijden van moeder. Volgens deze akte is moeder overleden te Luyksgestel op 2-6-1812. Akte in gemeentearchief Eindhoven Toegangsnummer 21. Inventarisnummer 1385, volgnummer 7-, dochter van Pierre VERVERS en Catharina van der STERREN.

Met een borgbrief d.d. 15-10-1798 van Bergeyk naar Luijksgestel
Op 22-2-1804 werd aan Franciscus te Luijksgestel een paspoort afgegeven voor Hessen-Saksen Pruisen.
Woonde in 1805 sectie 3 nr.40 te Luyksgestel. Na zijn overlijden wordt er een memorie van successie opgemaakt waaruit blijkt dat hij geen testament had gemaakt en dat zijn twee dochters, hier genoemd Maria en Catharina, de erfgenamen waren. Zijn bezit werd alsvolgt omschreven:
- 8 percelen bouwland in grote varierend van 40 roeden en 30 ellen tot 25 roeden en 20 ellen;
- 1 erf, groot 7 roeden;
- 9 percelen weiland in grote varierend van 40 roeden en 70 ellen tot 6
roeden en 30 ellen.
 
Uit schriftelijke bescheiden van het Gilde Sint Martinus te Luyksgestel blijkt dat Franciscus op 7-9-1802 gekozen is in deze schutterij. Wij lesen in het register "Sijn in de schuterij gekozen en volgt met meerderheid van stemmen Fransus Verdhonck" en met hem nog 8 andere personen.Hij bleef lid tot 1818.

Franciscus tekende zijn huwelijksakte zonder c in de naam.
De twee voor het huwelijk geboren kinderen werden bij het huwelijk door Franciscus erkend.

Uit dit huwelijk:
1.
Johanna Maria VERDONCK, In 1826 dienstmeid te Brussel, geboren op 25 september 1799 te Luyksgestel.
Gehuwd cirac 1826 met NN.
Vredegerecht Eindhoven akte d.d.5-1-1826 Inventarisnummer 1389, toegangsnummer 21 en volgnummer 2.
Johanna Maria wordt genoemd als een dienstmeid te Brussel. Ze wil gaan trouwen maar heeft geen geboortebewijs, 7 getuigen uit Luyksgestel verklaren dat zij geboren is uit het huwelijk van Francis Verdonk en wijlen Cornelia Ververs, op 25-9-1799 te Luyksgestel. Deze geboorte is echter niet ingeschreven omdat "`den Heere Pastoor... zich uit de gemeente had verwijderd". Deze akte werd opgesteld ten woonhuize van herbergier Rombout Willem van Eindhoven te Luyksgestel.

2.
Anna Maria VERDONK (Maria), akkerbouwster, gedoopt circa 1802, overleden op 14 juni 1837 te Luijksgestel. Maria overleed in het kraambed van haar vierde of haar vijfde kind.
Gehuwd circa 1828 met Jacobus van EIJDHOVEN, timmerman, geboren op 18 april 1797 te Luyksgestel, overleden op 11 april 1878 aldaar, zoon van Sebastianus van EIJDHOVEN en Joanna Lucia VERVERS. {Hij is later gehuwd op 8 oktober 1838 te Luyksgestel met Maria Elisabetha SCHOENMAKERS, geboren op 4 april 1794 te Luyksgestel, overleden op 5 september 1862 aldaar, dochter van Johannes SCHOENMAKERS en Arnoldina DAMEN.}
Uit de opgemaakte memorie van successie ( Inventarisnummer 26-15 rijksarchief den Bosch) blijkt een bezit van enkele kleine perceeltjes grond, samen geschat op fl 150,--.
Uit een akte van 26-9-1838 blijkt dat er op die datum uit dit huwelijk dit vier kinderen zijn geboren van respectievelijk 9, 7, 5 en 2 jaar oud.
3.
Pierre VERDONK (Petrus), gedoopt op 8 november 1804 te Luycksgestel (getuige(n): Lambertus en Franciscus Verdonk), overleden op 25 september 1805 om 2 uur aldaar.
4.
Johanna Catharina VERDONK, landbouwster of bouwvrouw, geboren op 6 september 1808 te Luycksgestel, overleden op 29 juli 1859 aldaar.
Gehuwd op 4 mei 1829 te Luyksgestel met Peter Franciscus HESEMANS, bij zijn huwelijk koperslager en bij overlijden bouwman, geboren op 20 september 1791 te Luijksgestel, overleden op 30 december 1862 aldaar, zoon van Jacobus HESEMANS en Maria Catharina BODBERGEN.

IIIb
Henricus VERDONCK (Hendrik), gedoopt op 11 februari 1735 te Bergeyk (getuige(n): Godefridus Coppen en Maria Laurenti Groenen), overleden op 29 november 1802 te Bergeijk, zoon van Petrus Adriaan VERDONCK (zie II) en Margaretha Johanna GROENEN (Margareta Jores).
Gehuwd voor de kerk op 1 mei 1768 te Bergeyk (rk) (getuige(n): Arnoldus van Poppel en Wilhelmus Spooren) met Margareta (Margo) GENEESEN (Marquérité Genesen), overleden op 21 maart 1800 te Bergeijk, dochter van Jacobus GENEESEN (Joost) en Helena GENEESEN.

Helena Geneese, weduwe van Jacob Geneese, verkoopt aan Hendrik Verdonck. Akte Notarieel Archief in 1818 Inventarisnr. 126.
Rechter Archief 1802, Inventarisnrs. 68,69,70 folio 161 Hendrik Verdonck transporteert aan Jan Verdonck.


De kinderen van Henricus en Margreta worden genoemd in een Memomorie van Successie. Eindhoven Inventarusnr. 6 memorie 89.
Het gaat in deze memorie van successie om de nalatenschap van Helena Geneesen weduwe van Jacobus Geneesen.
Helena is overleden te Bergeyk 29-9-1822.
Er is een testament van Notaris Van Galen d.d. 12-8-1812.
In de betreffende akte, gedateerd 14-11-1822, worden naast de kinderen van Henricus en Margreta ook andere personen genoemd. Wij beperken ons tot de personen Verdonk. Genoemd zijn in volgorde:
- Catharina Verdonk huisvrouw van Anthony Vereijken;
- Helena Franken wed. van Johannes Verdonk, als moeder en voogdes over haar minderjarige kinderen;
- Lucia Bogers als weduwe van Peter Verdonk.
Allen erfgenamen en allen gewoond of wonende te Bergeyk.
Wat opvalt is dat Godefridus Verdonck, ook kind van Henricus en Margreta, niet worden genoemd. Waarschijnlijk moet de conclusie zijn dat hij evenals zijn broer Leonardus reeds jong is overleden er worden immers ook geen nakomelingen genoemd.

Uit dit huwelijk:
1.
Petrus VERDONCK, gedoopt op 3 mei 1768 te Bergeyk (getuige(n): Leonardus Geneesen en Wilhelma Verdonck), overleden vóór 1823.
Gehuwd met Lucia BOGERS, overleden na 1822.
Woonde in 1822 te Lommel.
2.
Leonardus VERDONCK, gedoopt op 8 november 1771 te Bergeyk. Er is ook een doopdatum 13-11-1771 Bergeyk. Overleden op 5 september 1780 te Bergeyk.
4.
Godefridus VERDONCK, gedoopt op 19 september 1777 te Bergeyk (getuige(n): Stephanus Martens en Martina van Mol), overleden vóór 1822. Vermoedelijk jong overleden aangezien hij noch zijn nazaten worden genoemd als erfgenamen in een memomie van successie van 1822 waarin wel zijn broers en zuster worden genoemd.
5.
Catharina VERDONCK, landbouwster, gedoopt op 8 november 1780 te Bergeyk (getuige(n): Henricus Verdonck en Margareta Geneesen), overleden op 2 mei 1840 om 0700 uur aldaar.
Gehuwd op 15 september 1813 aldaar. Getuigen: Henri van Poppel, 65 jaar, bouwman; Jean Vereijcken, 23 jaar, wever, Jean Leenders, 48 jaar, schoenmaker; Francois van Mol, 48 jaar, bouwman, allen wonende te Bergeyk. Echtgenoot is Antoine VEREIJCKEN (Antonius Verrijken), bouwman, gedoopt op 3 mei 1766 te Bergeijk, overleden op 1 maart 1845 aldaar, zoon van Everardus VEREIJCKEN en Dorothea van MOL. {Hij was eerder gehuwd voor de kerk op 23 mei 1790 te Bergeijk met Henrica van den BROEK, geboren op 13 januari 1756 te Aalst, overleden op 22 januari 1813 te Bergeijk, dochter van Cornelius van den BROEK en Catharina van LIJSSEL.}
Als na haar overlijden een memorie van successie wordt opgemaakt, bron Rijksarchief Den Bosch Inventarisnr. 28-77, dan blijkt dat er door haar geen goederen zijn nagelaten. Als kinderen worden genoemd: Hendrik Vereijken en de twee minderjarigen Dorethea en Margaretha Vereijken.
Antonius was weduwnaar van Henrica van den Broek die op 22-2-1813 te Bergeijk is overleden.
Uit het eerste huwelijk zijn geboren:
Joannes, Everardus en Henricus.
Uit het tweede huwelijk zijn geboren:
Hendrina, Hendrikus, Margaretha en Dorethea.


IVd
Johannes VERDONCK (Jean en Jan), bouwman,dagloner, gedoopt op 7 september 1773 te Bergeyk, overleden op 8 oktober 1817 aldaar. De buren deden aangifte in de persoon van: Everhardus van Poppel en Godrfridus Renders, beiden bouwlieden van respectievelijk 69 en 39 jaar. Zoon van Henricus VERDONCK (Hendrik) (zie IIIb) en Margareta (Margo) GENEESEN (Marquérité Genesen).
Ondertrouwd op 2 juli 1803 te Bergeyk, gehuwd op 17 juli 1803 aldaar. Huwelijk voor schepenen. Echtgenote is Helena FRANKEN (Vranken). Overleden tussen 1834 en 1868. Dochter van Leendert FRANKEN.
Johannes wordt genoemd in diverse akten uit het Notarieel Archief van Bergeyk:
1815 Inventaris nr 235, 42 verkoop van grond;
1817 Inventaris nr 236, 10 verkoop van grond aan Godefridus van Aelst;
idem 37 en 39 verkoop van akkerland aan Dhr. Dr. Raupp
Toen hij in 1811 aangifte deed van de geboren tweeling bleek dat hij zijn naam niet kon schrijven.
Hij woonde in de Broekstraat te Bergeyk.
In een akte van 11-11-1822 voor de vrederechter wordt het nodige vermeld over de verdeling van de nalatenschap van Johannes zijn schoonouders. Zijn weduwe en Johannes zijn zuster Catharina worden in die akte genoemd. De andere broers worden niet genoemd opgrond waarvan wij hun overlijden invoerden vóór deze datum.
Frapant is dat in deze akte ook wordt genoemd Lucia Bogers als weduwe van Peter Verdonk te Lommel. Op grond van deze informatie was eerst de gedachte dat het om Petrus de broer van Johannes ging. In een akte d.d. 2-10-1822, waar het over dezelfde erfenis gaat blijkt echter dat Lucia tot de nichten behoort, verwant aan Geneezen en deze lijn loopt via de naam Keesmakers, vermoedelijk de moeder van Lucia: Petronella Keesmakers gehuwd met Michiel Bogers. De beide hiervoor genoemde akten zijn vermeld in de Lommel 2 genealogie, waarmee dan tevens de onderlinge verbondenheid van de verschillende genealogieën Verdonck in het Kempenland is aangegeven.
 
Akte uit rechterlijke instelling, archief Eindhoven, Inventarisnr. 1388 d.d. 2-10-1822 hierin is de benoeming van toeziende voogd vermeld:
Over Petronella 17 jaar; Margo 15 jaar; Hendrikus 13 jaar; Maria 9 jaar en Leendert 9 jaar. Minderjarige kinderen van wijlen Johan Verdonk in leven landbouwer te Bergeijk, aldaar overleden in het jaar 1817 en van Helena Franken, arbeidster in Bergeijk.
Familieraad: Antony Vereijken, aangetrouwde oom van vaderszijde, landbouwer te Bergeijk, Jan Vreissen(Vrijssen) aangetrouwde neef van vaderszijde, landbouwer te Eersel, Willem van de Ven aangetrouwde achterneef van vaderszijde, landbouwer in Bergeijk; Leendert Franken, grootvader van moederszijde landbouwer in Bergeijk; Godefridus Loos, neef van moederszijde landbouwer in Brgeijk en Adriaan Loos achterneef van moederszijde landbouwer te Begreijk; Jan Vreissen wordt benoemd als toeziende voogd."
.
Not. archief Bergeyk d.d. 10-8-1868, Streekarchief Eindhoven, Inventarisnr. 183a (doos 46) a.116.
Helena woonde laatstelijk te Bergeyk sectie C nr. 30 en 30a daar stond een huis met een tuin, groot 7 roeden en 45 ellen.
De kinderen worden genoemd als erfgenamen. Maria woont in Arendonk. Leo en Margo te Bergeyk. 2/3 van het overdeelde huis blijkt f.80.-- te zijn.

Uit dit huwelijk:
1.
Maria Margareta VERDONCK, gedoopt op 13 mei 1804 te Bergeyk (getuige(n): Simon Vrancken en Catharina Verdonck), overleden vóór 1808.
2.
Petronella VERDONCK, dienstmeid, gedoopt op 3 oktober 1805 te Bergeyk (getuige(n): Simon Francken en Helena Geneesen), overleden op 31 juli 1838 om 1300 uur te Antwerpen. Woonde bij overlijden Sectie 1 nr. 423 te Antwerpen en is ongehuwd overleden.
3.
Maria Margareta (Margo) VERDONCK, dienstmeid, gedoopt op 6 november 1807 te Bergeyk (getuige(n): Joannes Geneesen en Catharina Verdonck), overleden op 13 augustus 1868 aldaar.
Gehuwd op 8 juni 1834 aldaar. Getuigen: Arnoldus Flierakkers, 37 jaar, ontvangen; Johan Christiaan Kohler, 67 jaar, veldwachter; Johannes Hurkmans, 30 jaar, bouwman en Peeter Carel Jan van Galen, 21 jaar, particulier, allen wonende te Bergeyk. Echtgenoot is Cornelius SMOLDERS, bouwman, geboren op 8 mei 1790 te Bergeyk, overleden voor 1868, zoon van Johannis SMOLDERS en Cornelia du PONT.
4.
Henricus VERDONCK (Hendrik), gedoopt op 12 oktober 1809 te Bergeyk (getuige(n): Henricus Vrancken en...Slegers).
5.
Leendert VERDONCK (Leonardus), dienstknecht te Borkel-Schaft, geboren op 4 mei 1811 te Bergeyk, overleden op 7 december 1875 aldaar.

Na zijn overlijden werd er een Memorie van Successie opgemaakt. Inventaris Eindhoven nr. 67, memorie 258 in 1875. Rijskarchief 's-Hertogenbosch.
Hij laat na: een huis, moestuin en bouwland, samen 36 aren en 25 centiaren, ¼ deel geschat op een waarde van f.50,--.
Dan was er nog een kalf en twee geiten; een kast, kist, tafel en stoelen, een pot en ketel, beddegoed, hout en ijzer, eetwaren, stroo en mest, vrouwenklederen, lijfklederen, ¼ deel geschat op f.35,-- Derhalve totaal f.85,-- minus begrafeniskosten f.27,--. Rest f.58,--
.
6.
Maria VERDONCK, dagloonster, geboren op 4 mei 1811 te Bergeyk. Tweeling met Leendert. De aangevers waren dezelfde personen: Jan Henselmans, 48 jaar, herbergier en Leendert Franken, 64 jaar bouwman, beiden wonende te Bergeyk. Uit latere stukken is ons bekend dat Leendert Franken de grootvader is van de tweeling. Overleden op 5 december 1875 te Bergeyk.
Gehuwd op 3 augustus 1870 aldaar. Getuigen: Antonie Rademakers, 78 jaar wethouder; Jacobus Bots, 36 jaar, fabrikant; Peter Francis Willems, 36 jaar, secretaris, allen wonende te Bergeyk.
Martinus is weduwnaar van Elisabeth Maas, overleden Bergeyk 23-1-1870.
Echtgenoot is Martinus MELIS, dagloner, geboren op 25 november 1820 te Dessel, zoon van Ferdinand MELIS en Maria Catharina VERBEEK.
Maria woonde in 1868 te Arendonk. Ze had toen geen beroep. Haar broer Leo en haar zuster Margo die wed. was van Cornelis Smolders verkopen het 2/3 deel van het huisje van hun moeder voor f.80,-.
Martinus is weduwnaar van Elisabeth Maas die overleden is te Bergeyk 23-1-1870.
7.
Anna VERDONCK, geboren op 23 juli 1812 te Bergeyk. Aangevers: Jean Steensel, 50 jaar en Pierre Goossens, 35 jaar. Overleden op 19 februari 1815 te Bergeyk.
8.
Hendrikus VERDONCK (Hendricus), geboren op 16 juli 1814 om 0500 uur te Bergeyk. Aangevers: Everhardus van poppel, 60 jaar, landbouwer en Jan Henselmans 51 jaar, timmerman, beiden wonende te Bergeyk. Overleden vóór 1823. Hij wordt niet meergenoemd bij de benoeming van de toeziend voogd bij akte 2-10-1822.
9.
Johanna Maria VERDONCK, geboren op 2 januari 1816 te Bergeyk. Aangevers: Jan en Ernst Henselmans, respectievelijk 53 en 48 jaar, particulieren wonende te Bergeyk. Overleden op 3 juli 1818 te Bergeyk. Haar overlijden komt ook voor in een memorie van successie in het Rechterlijk Archief te Den Bosch. Inventaris nr. 2-20 te Eindhoven. Zij woonde bij overlijden Broekstraat 132 te Bergeyk en liet niets na. Haar moeder deed de aangifte en die verklaarde niet te kunnen schrijven.


Homepage | E-mail