Genealogie van Pieter VERDONCK
 
Bestand:
C:\PG30\NL\DATA\GEERRAAM
Datum:
29-10-2019
Selectie:
'Personen in genealogie van Pieter VERDONCK [203]'
Sortering:
Per tak

I.1
Pieter VERDONCK, geboren circa 1600.
Kind:

II.1
Jan Pietersz VERDONCK (Petersz), landbouwer, geboren circa 1625, overleden op 09‑02‑1701 te Raamsdonk. Betreft aangifte van overlijden. Geraadpleegd Oud Rechterlijk Archief van Raamsdonk in het Streekarchivariaat te Oosterhout.
 
Inventarisnummer 63, folio 34. d.d. 25 februari 1667. Jan Peeter Verdonck wonende te Raemsdonck koopt van Peeter Huybrechtsz "seecker huijsien getimmer ende opslagh staende ende geleegen op de donckse hoocht alhier binnen Raemsdonck op den Grondt Erff ende eygendomme der Graeffelyckhyt van Hollant".
 
Het boek met Inventarisnummer 88 bevat Boedelakten tevens staan er weeskamer aangelegenheden in vermeld. De bladen zijn niet genummerd. Op ongeveer 3 of 5 blagzijden voor het einde van het boek troffen wij een akte aan, gedateerd 1 maart 1701, waaruit wij hierna een samenvatting weergeven.
 
"Jan Peters Verdonck nu onlanghs is komen afflijvige ( hij is overleden) te werden en in sijn leven tot drie districte rijsen getrouwt zijnde als eerst met Anneken Lambertsen zaliger memorie daer bij dieselve vier kinderen heeft verweckt. Voor de tweede maal met Maria Germous zaliger en voor de derde maal met Heyltje Cloostermans alsnog in leven zijnde ende vermits desselven Verdoncq met sijn huisvrouw testament en met de gemelte Heyltje Cloosterman huwelijcke voorwaerde heeft laeten passeren voor den notaris Melghior Gerritz en sekere getuyge tot Geertruidenberg gesien en verstout."
 
Wat hier opvalt is dat eerst Verdonck en later Verdoncq werd geschreven. Verder in de akte is het steeds Verdoncq.
Er zijn vier kinderen geboren uit het eerste huwelijk.
 
De akte begint met bovenstaande aanhef en gaat alsvolgt verder:
 
"Voor Schout en Schepenen van Raamsdoncq verschenen en gecompareerd de voors. Heyltje weduwe van Jan V'doncq, geassisteert met Hendrik hare soon als hare gekozen vooght in deze, t e r e e n r e
ende Jacob en Jan Jansz V'doncq voor haer selve,
Zeger Clauwers in qualiteit als voogt en de gemelten Jacob als toesiender van't een onmondich kint van Arien Clauwers zaliger verweckt aen Neeltje Verdonck, den voornoemde Jacob Verdonck als noch als aangestelde voogt over de onmondige kinderen van Pieter Jansz Verdoncq, t e r a n d e r e zijde."
 
Uit dit deel van de akte wordt ons dan duidelijk dat Pieter Jansz Verdoncq reeds was overleden evenals Neeltje Verdonck die we overigens in de doopboeken aangeduid zagen als Cornelia Jans.
Hendrik, die met zijn moeder mee kwam, zal een kind geweest zijn uit een eerder huwelijk van Heyltje.
 
Dan blijkt uit de akte dat partijen het met elkaar eens zijn en Heyltje de volle rechten zal behouden die uit de huwelijkse voorwaarden voortkomen.
 
Aangaande het bezit wordt er geschreven over: "eene huysinge staende en gelegen binnen de stadt Geertruidenberge." Oost daarvan is Anneke Wouters en west Jacob More.
Er zijn wat meubels, goederen en inboedel. Heyltje mag het haar leven lang blijven gebruiken. Het is voor de helft haar bezit.
Tevens heeft ze recht op ¼ part van het vruchtgebruik van een acker en bogaert die bij het huis zijn gelegen.
 
Dan moet er door Heylte fl 150,-- betaald worden en door de andere comparanten samen ook fl 150,-- Totaal fl 300,-- aan Corne. Knaep op de voorz. stede te precentere.
 
Heyltje moet eventuele schulden voldoen.
 
Gedateerd op 21-4-1701 zijn er in de kantlijn van deze akte bijschrijvingen gedaan.
De eerste aantekening laat weten dat Jacob Verdoncq alle schuld op zich neemt die uit de akte voortvloeid en tenlaste gebracht zou worden van de kinderen van Adr.Clauwers en Pieter Verdoncq.
De tweede aantekening vertelt ons dat Jacob de bovengenoemde fl 150,-- van zijn moeder ook voor zijn rekening neemt.
 
In de betreffende archieven, in het zelfde boek, vonden wij nog een aantal akten waarin de kinderen van Jan Pietersz zijn vermeld.
Aantekeningen omtrent deze akten zijn hierna bij de kinderen vermeld.
 
Het grondgebied van Raamsdonck was verdeeld in lange smalle strooken land. Eén van die stroken komt voor op een 18e eeuwse kaart van Raamsdonck met de naam Papenweer. Deze kaart is aanwezig in het archief in het gemeentehuis van Raamsdonk.
In diverse akten lezen wij over percelen land gelegen in de Donck. Soms wordt er geschreven Kleyndonck of Klyndonck. In het verpondingsboek van Raamsdonk Inventarisnummer C.13 folio 44 verso lezen wij echter over een perceel grond gelegen "op de Donk van ouds genoemd het Papenweer".
Uit dezelfde inventatris op folio 63 blijkt dat Jan Verdonck daar een perceel grond bezat. Zie ook het gestelde bij Jan.
 
In 1674 werden de inwoners van Raemsdonck geregistreerd.
Deze gegevens en die van een registratie van 1680 zijn getranscribeerd en uitgegeven door Ir. Drs. G.A. v.Strien in mei 1995.
De bundel is aanwezig in het archief te Raamsdonk.
Zie ook de informatie uit deze bron die wij vermeldde bij de vrouw van Jan Jans Verdonck. Uit deze bundel citeren wij:
 
"In 1674 Jan Peeters Verdonck met zijn vrouw en vier kinderen, drie onder de 18 jaar, houden een koy (koe) weydende op dorpswegen. Zijn arme en onvermogende lieden."
Dit was in de periode van Jan zijn eerste huwelijk.
 
Uit nader onderzoek in het archief te Geertruidenberg is gebleken dat Jan Pietersz Verdonck, (ook Jan Peeters genoemd) eigenaar werd van het genoemde perceel, thans perceel Dordtsestraat 18, via het huwelijk met Heyltje Cloostermans. De woning was bezit van de familie Fletterwijck.
Bron. Rechterlijk archief Raamsdonk Boek 29 folio 162 verso.
 
Rechterlijkarchief van Raamsdonk Inventarisnummer 89 aangaande een erfdeling.
14-5-1667 Jans Peeter Verdonck, wonende te Raemsdonck genoemd met anderen, ondermeer Broeders en Buys, allen volcomen efgenamen van alle naergelaten goederen bij Peerken Jacobs Buys zaliger, in haer leven gewoont hebbende tot Raemsdonck.
Zij liet na een stede, huys, boomgaert acker en weylant. Wij begrepen uit de akte dat het huis naar Jan. P. Verdonck ging en dat daar nog een hypotheek op zat van fl 100,--, Blijkens een aantekening in de margine, gedateerd 18-3-1676 had Jan Peeter Verdonck aan zijn verplichtingen voldaen.
Zoon van Pieter VERDONCK (zie I.1).
Gehuwd voor de kerk (1) circa 1652 met Anneken LAMBERTSEN, overleden vóór 1689.
Ondertrouwd (2) op 24‑11‑1689 te Geertruidenberg met Maritje HERMENS (Marike Hermans,Germans, Harmens), overleden circa 1693. Jan is weduwnaar en Maritje weduwe.
Ondertrouwd (3) op 25‑07‑1694 te Geertruidenberg, gehuwd op 12‑08‑1694 te Geertruidenberg met Heyltje Theunisse CLOOSTERMANS (Heiltje Teunis ook Cornelia Anthonissen), geboren te Geertruidenberg. Jan als weduwnaar en Heyltje, "laatst weduwe van Cornelis van Fletterwijk," die geboren is te Geertruidenberg.
Zij trouwden Geertruidenberg 10-11-1673. Cornelis als jongeman en Heyltje als weduwe van Abram Meyers.

Uit het eerste huwelijk:
1.
Neeltje Jansz VERDONCK (Cornelia Jans), geboren circa 1652, overleden vóór3‑1695. Oud Rechterlijk Archief Raamsdonck Inventarisnummer 88 Streekarchief Oosterhout.
Akte d.d. 12-3-1693 wordt genoemd:
Adriaen Jansz Clauwert als weduwnaar van wijle zaliger Neeltie Jansz Verdonck en Pieter Verdoncq als vooght over een kint van omtrent 1 jaar.
Zij bezaten een huis op het dorp onder Raemsdoncq.
Ook was er het bezit van enkele percelen land, waaronder ook een perceel in de Kleyndonq. Zie voor deze laatste benaming ook bij Neeltje haar vader.

Gehuwd voor de kerk op 19‑01‑1690 te Geertruidenberg met Arien Jans CLAUWERS (Claver(s)en Clasen), 44 jaar oud, gedoopt (rk) op 26‑12‑1645 te Oosterhout (getuige(n): Stephanus Wouters (Boeven) en Anna Ariens), begraven op 12‑03‑1698 te Raamsdonk op 52-jarige leeftijd. Als Adriaen is overleden wordt in een akte van 21-10-1700 de voogdij over een kind uit het 1e huwelijk geregeld.
Pieter Jansz Verdoncq wordt dan voogt van moeders kant.
Het kind zal echter worden onderhouden door de voogt van vaders kant Zeger Janssen Klauwers.
Uit het 2e huwelijk zijn ook twee kinderen geboren op 5-2-1699 worden ze genoemd 1 jaar en 3 jaar.
Er is tenslotte ook nog een akte van 16-4-1698 waarin blijkt dat Adriaan reeds is overleden en Pieter Jansz Verdoncq als voogt wordt genoemd.
Zoon van Joannes CLAVERS (Jan (Joes) Claessen) en Maria ARIENS. Hij bij het huwlijk jongeman geboren en wonende in Raamsdonk. {Hij is later ondertrouwd op 06‑03‑1695 te Waspik, gehuwd voor de kerk op 49-jarige leeftijd op 20‑03‑1695 te Waspik (ngk) met Cathalijn Adriaensz DOLCK, overleden vóór1‑1705. Bij haar huwelijk jongedochter van Waspik.
Na het overlijden van haar man hertrouwde zij te Raamsdonk in de Nederduitsgerefeormeerde kerk ondertrouw 6-2-1699 en trouw 22-2-1699 met Peter Isaacks Timmermans.
Mogelijk is haar vader Adriaen Gerrits Dolck die bij een telling i.v.m. belastingen, in 1674 te Raamsdonk woont. Hij is dan cleermaecker en heeft een vrouw en drie kinderen waarvan de oudste 8 jaar is.
}
2.
Peter Jansz VERDONCK (zie III.3).
4.
Jacob Jansz VERDONCK (zie III.7).

III.3
Peter Jansz VERDONCK, geboren circa 1655, overleden rond 1700. Tussen 21-10-1700 en 1-3-1701 overleden. Op 21-10-1700 is Pieter Jansz Verdoncq genoemd als moederlijke oom en voogt van het kind van Adriaen Janz Clauwers, zaliger en Neeltje Jans Verdonck.
Adriaen tevens genoemd als later getrouwd met Cathalijn Adriaensz Dolck
Inverband met het bovenstaande compareerde hij voor schout en heemraden van Raamsdonck op 31-12-1701.
Zoon van Jan Pietersz VERDONCK (Petersz) (zie II.1) en Anneken LAMBERTSEN.
Gehuwd circa 1691 met Anneke Adriaansse BUYS, geboren te Raamsdonk, overleden op 14‑04‑1733 te Raamsdonk. Betreft aangifte van begraven door haar dochter Cattelyn Verdonk als huisvrouw van Niclaas van Dubben. {Zij is later ondertrouwd op 16‑06‑1707 te Raamsdonk, gehuwd voor de kerk op 03‑07‑1707 te Raamsdonk (NGK) met Jan Adriaansz TIMMERMAN (Jan Aerden), overleden op 19‑01‑1743 te Raamsdonk. Betreft aangifte voor begraven welke pro deo werd uitgevoerd. Hij is bij huw. een j.m. van Raamsdonk en zij is wed. van Peter Jansz Verdonck.}
Uit dit huwelijk:
1.
Catelijntje (Caatje) VERDONCK (Catrina, Catarina), gedoopt (NGKerk) op 20‑07‑1692 te Raamsdonk, overleden op 04‑12‑1771 te Raamsdonk op 79-jarige leeftijd. Betreft aangifte voor begraven. Er werd f.3--, betaald en de aangifte werd gedaan door haar zoon Pieter van Dibben. Als Catelijne op 14-4-1733 aangifte doet van overlijden van haar moeder, wordt ze genoemd als huisvrouw van Niclaas van Dubben.
Als Cattalijn Verdonk, zijnde weduwe van Nicolaas van Dippen, genoemd in notariële akte d.d. 9-7-1753 folio 22 verso, te Raamsdonk waarbij de voogdij wordt geregeld. Er blijkt op 19-7-1741 een testament op de langstlevende te zijn gemaakt. Rechterlijkarchief Raamsdonk nummer 25.

Ondertrouwd (1) op 28‑04‑1726 te Raamsdonk. Pro Deo, gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 19‑05‑1726 te Raamsdonk (NGKerk) met Niclaas (Klaas) van DUPPEN (en Nikolaas van Diepen en Dubben), 33 jaar oud, geboren te Loon op Zand, gedoopt op 18‑02‑1693 te Loon op Zand, overleden op 13‑03‑1753 te Raamsdonk op 60-jarige leeftijd. Betreft aangifte tot begraven door zijn vrouw Cattelijn die daarvoor f.3,-- betaalde. Er worden te Raamsdonk drie kinderen begraven met de aanduiding:"kind van Claes van Duppen". Ook wel geschreven Nicolaus. Begraven vond plaats in 1733, 1737 en 1739.
Klaas bezat een huis nummer C 52 te Raamsdonk.( Bron. Huizenlijst 1730.)
, zoon van Nicolaus van DUPPEN en Catharina HELDERS. Uit dit huwelijk zijn te Raamsdonk vijf kinderen gedoopt in de periode van 1726-1737.
Gehuwd (2) op 65-jarige leeftijd op 23‑06‑1758 te Raamsdonk. Het betreft aangifte impost trouwen. Trouwden echter Pro deo. Echtgenoot is Jans Coenraet SIEBERT (Siewert). Jan Coenraet is weduwnaar van Maria Schoorbrant.
2.
Johannes VERDONCK (zie IV.4).
3.
Adriaan VERDONCK, gedoopt (NGKerk) op 15‑12‑1697 te Raamsdonk, overleden op 03‑02‑1698 te Raamsdonk, 50 dagen oud. Bij het doen van aangifte van overlijden werden zeer summier aantekeningen gemaakt. Hier werd genoteerd:"kind van Peter Verdonk". Bezien we onze namen van Raamsdonk dan komt alleen dit kind in aanmerking.
4.
Adriana VERDONCK, gedoopt (NGKerk) op 16‑08‑1699 te Raamsdonk.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 03‑04‑1726 te Raamsdonk (getuige(n): DTB nr 9 pag.76). Betreft aangifte impost op trouwen. Gehuwd voor de kerk op 06‑04‑1726 te Sommelsdijk met Jacob Jansz ARENDONK, geboren te Sommelsdijk. Hij was afkomstig van Sommelsdijk en is een jongeman Zij is jongedochter en afkomstig van Arendonk. Zij wonen in Sommelsdijk.

IV.4
Johannes VERDONCK, schilder, verver en glazenzetter, gedoopt (NGKerk) op 13‑03‑1695 te Raamsdonk. In het stadsarchief van 's-Hertogenbosch troffen wij in de dtb (doop- trouw- en begraafboeken) nummer 186 Jan Verdonck aan geboren te Raamsdonk.
Zijn huwelijk en kinderen worden genoemd.
Al onze informatie van de genealogie Verdonck te Raamdonk beziende komt alleen deze Johannes hiervoor in aanmerking.
 
Johannes of Jan woonde Breedehaven 's-Hertogenbosch en legde op 24-11-1741 de Poorterseed af.
Uit Poorterboek te 's-Hertogenbosch: "Jan Verdonck geboren tot Raemsdonck is bij apostille van Heeren Scheepenen van dato den 9 Novemb. XVII C twee en veertig poirter et prestitit juramentum ead die Coram DD Scab.Pels en Chombach."
Bij de vier gevonden dopen worden de beroepen van Jan vermeld waaruit wij concluderen dat hij een schildersbedrijf had.
Jan en zijn vrouw maken testament op 16-9-1751. Inventarisnummer 3149 folio 101
Notaris is Leendert Willem van Beusekom.
Johannes lag ziek op bed. Johanna was gezond nae den lichaeme.
Er werd een testament opgemaakt op de langstlevende.
Getuigen waren Hendrik Reuselar en Hendrick Moll. De eerste kon niet schrijven. Johannes en Johanna tekenden beiden. Johannes schreef zijn naam met ck en Johanna tekende Qutvliet. De notaris noteerde Verdonk, dus zonder de c en Oudfliet.
Er wordt in dit testament alleen maar geschreven over hun zoon Johan Hendrik Verdonk. We gaan er daarom vanuit dat de andere drie kinderen die ons met hun doop bekend zijn geworden, zijn overleden voor 16-9-1751.
Zoon van Peter Jansz VERDONCK (zie III.3) en Anneke Adriaansse BUYS.
Ondertrouwd op 06‑01‑1731 te 's-Hertogenbosch, gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 21‑01‑1731 te 's-Hertogenbosch met Johanna QUTVLIET (Overvliet en Outvliet), 24 jaar oud, gedoopt op 15‑12‑1706 te 's-Hertogenbosch, dochter van Hendrik QUDVLIET en Maria van DIJSSEN. Bij de trouw inschrijving is Jan een jongeman geboren te Raemsdonk, wonende op de Breede Haven in Den Bosch. Zij is jongedochter geboren 's-Hertogenbosch eveneens wonende op de Breede Haven.
Uit dit huwelijk:
1.
Pieter VERDONCK, gedoopt (ngk) op 18‑11‑1731 te 's-Hertogenbosch, overleden vóór 1752.
2.
Johannes Hendrikus VERDONCK, geboren op 14‑02‑1735 te 's-Hertogenbosch, gedoopt op 16‑02‑1735 te 's-Hertogenbosch, overleden op 05‑03‑1817 te Raamsdonk op 82-jarige leeftijd. Woonde toen hij in april 1773 werd aangenomen in de Nederduitsgereformeerdekerk te Den Bosch aan de Bredehaven. Op 6-10-1784 ging hij naar Raamsdonk.
Hij is ongehuwd overleden.

3.
Hendrikus VERDONCK, gedoopt op 06‑09‑1741 te 's-Hertogenbosch, overleden vóór 1752.
4.
Arnoldus VERDONCK, gedoopt op 27‑03‑1744 te 's-Hertogenbosch, overleden vóór 1752.

III.5
Jan Jansz VERDONCK (Verdonq), geboren circa 1659, overleden op 24‑02‑1727 te Raamsdonk. Betreft aangifte van overlijden c.q. verzoek tot begraven. Pro Deo begraven. De aangifte werd gedaan door Kalijn Verdonck, bedoeld zou Cattelijn kunnen zijn die dan dus aangifte van overlijden van haar oom doet. Het kan ook zijn dochter Anneke geweest zijn omdat er nogal slordig met de namen werd omgesprogen. Rechterlijkarchief nummer 25 d.d. 8-4-1757 folio 117 verso erfenisdeling
Het geslacht Coninc is vermeld in Genealogisch tijdschrift voor midden en west Brabant (GTMWB), 1985 bladzijde 129.
 
Akte 21-12-1697 Oud rechterlijkarchief Raamsdonk, boek 88 is genoemd Jan Jansz Verdoncq in huwelijke hebbende Annecken Jans Koninck, samen met Marcelis en Pieter Adriaen Konincx.
Zij allen compareerden voor schepenen en heemraden der Ambachts Heerlyckheyt van Raamsdonck, inverband met de nalatenschap van Adriaen Konincx.
 
Verpondingsboek Raamsdonck Inventarisnummer nummer C.13. folio 63 Jan Verdonck genoemd als eigenaar van een belendend perceel van Cornelis Corn. Nabelijn.
Het perceel lag achter op de Donck. Oostelijk van dat perceel bezat Jan een stuk grond en westelijk de erfgenamen van Ad. Janse Knaep.
Uit een akte van 9-1-1697 folio 69 van bovengenoemde inventaris blijkt dat Jan belasting betaald voor, vermoedelijk dat eerder bedoelde perceel land. Nu is er echter bijvermeld dat Jan Jans Verdoncq dit stuk grond had bekomen uit zijn vaders mast ( bezit van vader dus) en dat hij tevens in het bezit was gekomen van ¼ part uyt de stede van zijn vader.
Het aardige is dat deze informatie aansluit bij de bij zijn vader geciteerde akte van boedelscheiding.
Het betreffende perceel werd alsvolgt belend:
oost door Bastiaen Stevens c.s.
west door Jan van Strien
zuid door Corn. Knaep en liep tot de schouwsloot.
 
Uit dezelfde inventaris folio 63 blijkt dat Jan zijn vader deze grond kocht van Peerke Jacobs helaas is de datum van aankoop niet geheel duidelijk maar het is vermoedelijk rond 1689 geweest.
Zoon van Jan Pietersz VERDONCK (Petersz) (zie II.1) en Anneken LAMBERTSEN.
Ondertrouwd op 06‑03‑1693 te Geertruidenberg, gehuwd voor de kerk op 23‑03‑1693 te Raamsdonk (NGKerk) met Anneke Jans KONINGS (Konink en Conincks), overleden op 25‑02‑1750 te Raamsdonk. Vermoedelijk overleden 25-2-1750. Aantekening uit overlijdensboek Raamsdonk luidt: "weduwe van Jan Verdonck". Genoemd in verpondingsregister Raamsdonk 1730-1734 als weduwe van Jan Verdonck. Er is een huis en erve.
Zie ook Rechterlijkarchief Raamsdonk "scheiding en deling", Partijen zijn Jan Verdonk en Willem Koning.
In 1730 nummer 147 later 153. In 1742 ook in Verpondingsboek.
Dochter van Jan Adriaensz KONINGS (Conincks). Bij het huwelijk is hij een jongeman en zij een jongedochter, beiden van Raamsdonk.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes VERDONK, gedoopt (NGKerk) op 31‑01‑1694 te Raamsdonk. Vermoedelijk jong overleden gelet op de naam van het kind dat hierna werd geboren.
2.
Johannes VERDONK, gedoopt (NGKerk) op 06‑02‑1695 te Raamsdonk. Eveneens vermoedelijk jong overleden, gelet op de naam van het 5e kind.
3.
Maria VERDONK, gedoopt (NGKerk) op 16‑12‑1696 te Raamdonk, overleden op 27‑04‑1708 te Raamsdonk op 11-jarige leeftijd.
4.
Anna VERDONK, gedoopt (NGKerk) op 23‑10‑1701 te Raamsdonk, overleden op 24‑01‑1704 te Raamdonk op 2-jarige leeftijd.
5.
Anneke VERDONK (Anna), gedoopt op 25‑12‑1704 te Raamsdonk, overleden op 12‑09‑1763 te Raamsdonk op 58-jarige leeftijd. Betreft aangifte tot begraven door haar man Willem Konings. Wordt Pro Deo begraven. Bij akte van 8-4-1757 folio 117 verso wordt de verdeling geregeld van de goederen van Anneke Koning die weduwe is van Jan Verdonk.
Bij akte van 6-10-1763 wordt Willem Koning als voogd aangesteld over de minderjarige kinderen van Anna Verdonk.
Rechterlijkarchief nummer 25 Raamsdonk.
Uit het doopboek van Raamsdonk zijn ons de volgende kinderen bekend:
1. Helena Konings gedoopt 13-11-1735
2. Johannes Konings gedoopt 7-4-1737
3. Anna Konings gedoopt 25-12-1738
4. Gerritje Konings gedoopt 17-6-1742
.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 21‑01‑1735 te Raamsdonk. Betreft aangifte impost trouwen. Pro Deo. Echtgenoot is Willem Maurits KONINGS (Coninks), 30 jaar oud, gedoopt (ngk) op 03‑08‑1704 te Raamsdonk, overleden vóór 1763, zoon van Maurits Paulussen KONINGS en Lena Willems ROOKES.
6.
Huybrecht VERDONK, gedoopt op 04‑12‑1707 te Raamsdonk, overleden op 11‑05‑1749 te Raamsdonk op 41-jarige leeftijd. Betreft aangifte tot begraven door Jan Verdonk die daarvoor fl 3,- betaalde.
8.
Jacob VERDONK, gedoopt op 04‑03‑1719 te Raamsdonk.
9.
NN VERDONCK, geboren op 13‑12‑1719, gedoopt op 26‑12‑1719.

IV.16
Johannes VERDONK (Jan Baptist), geboren op 29‑03‑1711 te Raamsdonk, gedoopt op 29‑03‑1711 te Raamsdonk, overleden op 20‑02‑1779 te Raamsdonk op 67-jarige leeftijd. Zoon Johannes Jansz Verdonk doet aangifte. Er werd classis begraven en f.3,- betaald. Zoon van Jan Jansz VERDONCK (Verdonq) (zie III.5) en Anneke Jans KONINGS (Konink en Conincks).
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 25‑04‑1749 te Raamsdonk. Betreft aangifte impost. Zij betaalden 2 x f.3,- met Margarita SAGHT (Maria Jacht en Grietje Saght, Sagtor en Zagtor```), 29 jaar oud, geboren op 14‑04‑1720 te Dussen, begraven op 27‑09‑1794 te Geertruidenberg op 74-jarige leeftijd. Bij overlijden 74 jaar. Aangifte van overlijden werd op 26-9-1794 gedaan. De begrafeniskosten bedroegen f.15.19.0. Van deze kosten maakten deel uit kosten voor grafsteen lichten. We nemen daarom aan dat ze in een familie graf werd begraven. Zij was weduwe van Jan Verdonk. Dochter van Willem Gerrits SAGT en Neeltje Jacobs Van KRIMPEN.
Uit dit huwelijk:
2.
Anna Maria VERDONK, gedoopt op 04‑02‑1753 te Raamsdonk, overleden op 19‑02‑1829 te Geertruidenberg op 76-jarige leeftijd. Aangifte van overlijden werd gedaan door de 48 jarige neef Jan Verdonk, zalmvisser te Drimmelen. Deed belijdenis 21-4-1774 Nederduitsgereformedekerk van Geertruidenberg.
Op 27-4-1780 verkreeg zij een attestatie van Raamsdonk voor de kerk in Geertruidenberg.
Bron. Kr.19f.27 f.34 verso en 7 P 346, archief Geertruidenberg.

Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 14‑12‑1787 te Raamsdonk. Betreft aangifte impost trouwen. Zij betaalden f.3,-. Echtgenoot is Johannes van der WEES, 32 jaar oud, Winkelier en landbouwer, gedoopt op 09‑02‑1755 te Bourtange, overleden op 20‑06‑1843 om 1700 uur te Geertruidenberg op 88-jarige leeftijd. Bij overlijden wonenden in Wijk B nummer 11. In de geboorte akte staat vermeld: "ouders onbekend". Raamsdonk Rechterlijkarchief 75 d.d.23-9-1797, compareerden Johannis van der Wees, in huwelijk hebbende Anna Maria Verdonk, wonende te Geertruidenberg, en Geertrui van Raamsdonk weduwe van Jan Verdonk, wonende te Drimmlen. Verkopen aan Adriaan Bot een huis en land staande op het Hooge veer in het nieuwe land van Raamsdonk, voor de prijs van fl 1.300,00. Hollands, tot 20 stuivers het stuk.
Memorie van Successie Rijksarchief Den Bosch Inventaris 95-100 en 2-90, opgemaakt naar aanleiding van het overlijden van Anna Maria Verdonck - haat naam werd in deze akte met ck geschreven - in 1829, geeft de volgende informatie.
 
Van Johannes is vermeld dat hij "exercerende den landbouw en doende winkelnering in kruidenierswaren, wonende te Geertruidenberg."
In Geertruidenberg woonden zij in wijk B nummer 91
De bezittingen waren de volgende:
- Inboedel werd geschat op fl 200,-
- Levende have en bouwgereedschap fl 310,-
- Voorraad veevoeder fl 110,-
- Brandhout en turf fl 25,-
- Winkelwaren fl 367,65
- Kontanten fl 150,23
- Kleding fl 75,-
- Zij was sedert 1826 werkzaam voor het gesticht"Het ouden mannen en vrouwen huis" en had daar een vordering van fl 165,56.
Het huis met schuur en erf werd geschat op fl 400,-
Dan bezat men in wijk B op nummer 93 nog een burgerwoonhuis met erf fl 100,-
In de Noeystraat wijk J nummer 44, een pakhuis geschat op fl 300,-
Een bouwvallige schuur of loods met erf werd geschat op fl 125,-
Een ander bouwvallig schuurtje met erf fl 40,-. Beide schuren in de Snoeystraat nummer 99 en 102
Dan waren er nog een perceel weiland, fl 1.000,=, bouwland, fl 700,-, 2 percelen zayland fl 300 gelegen in de Peutelaar, Amiliepolder. En nog voor fl 150,- grienden.
Na aftrek van schulden was het saldo fl 3.788,87.
Zoon van Pieter van der WEES en Christina SLUITERS. Anne Marie trouwt als jongedochter, Van der Wees is weduwnaar van Johanna van Grondel.
3.
Neeltje VERDONK, gedoopt op 03‑04‑1757 te Raamsdonk, overleden op 05‑06‑1774 te Raamsdonk op 17-jarige leeftijd. Betreft aangifte tot begraven door haar vader. Zij werd Pro Deo begraven.

V.5
Johannes (Johan) VERDONK (Jan Jans), zalmvisser, gedoopt op 05‑04‑1750 te Raamsdonk, overleden op 03‑07‑1797 te Drimmelen op 47-jarige leeftijd, zoon van Johannes VERDONK (Jan Baptist) (zie IV.16) en Margarita SAGHT (Maria Jacht en Grietje Saght, Sagtor en Zagtor```).
Ondertrouwd op 07‑01‑1780 te Drimmelen, gehuwd op 29-jarige leeftijd op 23‑01‑1780 te Drimmelen met Geertruy Jansse van RAAMSDONK, 35 jaar oud, gedoopt op 10‑05‑1744 te Raamsdonk, overleden op 01‑10‑1824 te Drimmelen op 80-jarige leeftijd. Als hun zoon in 1867 komt te overlijden is hij zoon van:
Jan Verdonk en Catharina Maria van Raamsdonk.
Bij het huwelijjk van deze zoon in februari 1824 is de naam van moeder Geertruy van Raamsdonk, 79 jaar oud. In oktober van dat jaar overleed ze.
 
In het jaar van overlijden van haar man lezen wij in het rechterlijk archief inventarisnummer 75 d.d. 23-9-1797, dat zij woonachtig was te Drimmelen en als weduwe aan Adriaan Bot een huis en land, staande op het Hooge Veer in't Nieuweland, onder Raamsdonk, verkocht voor fl 1.300,00.
Dochter van Johannes van RAAMSDONK en Maria KNAAP. {Zij was eerder ondertrouwd op 04‑10‑1769 te Drimmelen, 5-10-1769 te Raamsdonk, gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 08‑10‑1769 te Drimmelen met Claas van der SLUIJS, 38 jaar oud, gedoopt op 07‑10‑1731 te Zwaluwe, begraven op 02‑06‑1777 te Drimmelen op 45-jarige leeftijd. Claas was diaken, zoon van Leendert van der SLUIJS en Maria KETELAER.}
Uit dit huwelijk:

VI.1
Johannes VERDONK (Jan), zalmvisser, geboren op 05‑07‑1780 te Drimmelen, gedoopt op 09‑07‑1780 te Drimmelen, overleden op 10‑04‑1867 te Drimmelen op 86-jarige leeftijd. In de successie memories: Oosterhout inventarisnummer 46, memorienummer 161, aanwezig in het Rijksarchief te 's-Hertogenbosch, worden Jan Verdonk zijn bezittingen opgesomd in een lijst van 18 punten. Wij vermelden deze punten hieronder waarbij wij opmerken dat enkele punten door ons verkort zijn weergegeven.
Jan Verdonk, 89 jaar, overleefde zijn vrouw, 59 jaar, bijna 23 jaar.
Hij woonde laatstelijk in wijk C nummer 19 te Drimmelen. Aldaar waren op 8 juni 1867 verzameld: "
1e. Johannes Gerardus Verdonk, zalmvisscher;
2e. Willem Verdonk, zalmvisscher en
3e. Johannes Leonardus Adrianus Blankenbijl, Openbaar Hoofd onderwijzer als
in gemeenschap van goederen gehuwd met Geertruida Maria Verdonk, allen
wonende te Drimmelen"......Zij verklaren.
 
"Dat hun vader de Heer Jan Verdonk te Drimmelen alwaar deze laatst gewoond heeft op den tienden April achttienhonderd zevenen zestig is overleden. Dat hij tot zijne erfgenamen heeft nagelaten zijne drie bovengenoemde wettige kinderen verwekt uit zijn huwelijk met Petronella van Drimmelen. Dat de onroerende Goederen door den Erflater nagelaten bestaan uit de navolgende."
 
1. huis, erf, tuin en boomgaard staande en gelegen te Drimmelen 22 roeden
en 80 ellen;
2. helft van huis, erf en tuin te Drimmelen, het geheel 13 roeden en 31
ellen;
3. onverdeelde helft hooiland, gelegen den polder de Rib te Drimmelen, met
daarbij behoorende aandeel in den bij den polder behoorende Riethel
geheel 2 bunder, 16 roeden en 30 ellen;
4. helft van een stuk bouwland, gelegen aan Zeggeweg onder Made en
Drimmelen, 1 bunder, 17 roeden en 36 ellen;
5. helft van een stuk bouwland gelegen aan de Zandvaart onder Made en
Drimmelen groot voor het geheel 1 binder, 13 roeden en 20 ellen;
6. helft van een stuk bouwland gelegen in Kerkenpolder onder Drimmelen,
78 roeden en 70 ellen;
7. helft van bossem gelegen in de Worp onder Drimmelen, 43 roeden en 90
ellen;
8. helft van bossen gelegen in de Prinsenpolder onder Drimmelen 4 roeden en
8 ellen;
9. Drie vierde van een stuk Hooiland en Rietgors gelegen onder de gemeente
Raamsdonk genaamd de Aanwas, 2 bunder, 93 roeden en 40 ellen;
10.stuk bouwland aan de Zandvaart, 1 bunden 3 roeden en 90 ellen;
11.heeft van stuk bouwland gelegen in de Heelenmoer onder Drimmelen, 62
roeden;
12.helft, onderverdeeld in de helft van een perceel dijk gelegen onder
Drimmelen 86 roeden en 10 ellen. Benevens de onderverdeelde helft in een
perceel rietgors en hakhout 40 roeden en 30 ellen;
13.een perceel Boschland gelegen in het Oost Noord Einde 25 roeden en 10
ellen;
14.de helft van den Korenleend van den Heelen Moer;
15.helft van een stuk bouwland gelegen aan de Zeggeweg onder Made en
Drimmelen, 94 roeden en de helft van een perceel bouwland ook gelegen
aan de Zeggeweg, 97 roeden en 50 ellen;
16.helft van een stuk bouwland gelegen in de Kerkenpolder onder Drimmelen, 87 roeden en 20 ellen;
17.helft in het onverdeeld 1/168 aandeel in de polder genaamd Het Oude Gors
en de Volharding, gelegen onder de gemeente Zwaluwe, tezamen 84 Bunders,
47 roeden en 20 ellen, alsmede de helft, in een gelijk aandeel hooiland
gelegen in den polder De Ret onder Drimmelen, 1 bunder, 72 roeden en 30
ellen;
18.de helft in een aandeel in Keerenpolder onder Raamsdonk, groot in het
geheel 134 bunders, 79 roeden en 70 ellen, zijnde dit aandeel voor het geheel groot 3 bunder, 23 roeden en 54 ellen alsmede nog een aandeel in dezelfde polder ter grootte van 3 bunder, 32 roeden en 81 ellen.
Het inventarisnummer van zijn memorie van successie is 46-1867, aanwezig
in het Rijksrachief te Den Bosch.
 
In een notulen van 23 september 1828 van Burgemeester en Wethouders van Brielle blijkt dat er aan ene Jan Verdonk, zalmvisser, wonende onder Boordesluijs, gemeente Maasland, toestemming werd verleend tot het slopen van een zalmschuur.
Van Jan zijn zoon weten we dat hij te Maassluis trouwde. Er waren voor de verkoop van zalm banden met het huidge Nieuwe Waterweg gebied. Mogelijk is de Jan die toestemming kreeg voor het slopen van een zalmschuur dus Johannes Verdonk uit Raamsdonk. Of hij daar dan ook echt woonde blijft nog een vraag.
Zoon van Johannes (Johan) VERDONK (Jan Jans) (zie V.5) en Geertruy Jansse van RAAMSDONK.
Gehuwd op 43-jarige leeftijd op 21‑02‑1824 te Drimmelen met Petronella van DRIMMELEN (Pieternella), 39 jaar oud, geboren op 31‑10‑1784 te Drimmelen, overleden op 10‑06‑1844 te Drimmelen op 59-jarige leeftijd. Uit de huwelijksbijlagen werden ons niet alleen haar ouders bekend maar ook haar grootouders: Cornelis van Gent en Maria van Drimmelen. Dochter van Willem Jasper van DRIMMELEN en Elisabeth van GENT.
Uit dit huwelijk:
2.
Willem VERDONK (zie VII.3).
3.
Geertruida Maria VERDONK, geboren op 26‑01‑1829 te Drimmelen, overleden op 08‑05‑1872 te Drimmelen op 43-jarige leeftijd. Na haar overlijden werd een memorie van succesie opgemaakt en ingeleverd op 9-12-1872. Er was een testament gemaakt op de langstlevende. Het bezit bestond uit een huis en land te Drimmelen genaamd "De heele moer". Bron Rechterlijkarchief Den Bosch 50-55.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09‑11‑1853 te Drimmelen met Johannes Leonardus Adrianus (Jan) BLANKENBIJL, 26 jaar oud, hoofdonderwijzer, geboren op 07‑02‑1827 te Drimmelen. Johannes is, naar wij lazen in het bevolkingsregister van Drimmelen, hertrouwd op 31-8-1876. Dat huwelijk vond niet plaats te Drimmelen. Op 26-8-1878 wordt hij uitgeschreven naar 's-Heerenberg in Gelderland. Te Drimmelen woonden zij, met 6 kinderen, Dorp C nr. 46. Eén van de kinderen ging naar Kampen en de anderen gingen mee naar 's-Heerenberg.
De namen van deze zes kinderen zijn:
Petronella Maria; Maria Helena Johanna, Leendert Jan, Johannes Gerardus, Johanna Mida en Geertruida Maria.
Zoon Leendert werd opzichter bij Rijkswaterstaat en trouwde op 33 jarige leeftijd te Assen op 30-5-1895 ( akte nr. 44) met Margaretha Geziena Lambers, geboren te Assen, 32 jaar en dochter van Egbert Lambers, een apotheker en Hermanna Elisabeth Rensing.
Zoon van Leendert BLANKENBIJL en Maria van DRIMMELEN. Uit dit huwelijk is geboren: Petronella Maria Blankenbijl die trouwde met Cornelis van Gulik, Petronella is overleden te Leiden op 81 jarige leeftijd op 12-7-1937. Akte van overlijden nr. 575.

VII.1
Johannes Gerardus VERDONK, zalmvisser en leerlooier, geboren op 14‑11‑1824 te Made en Drimmelen (gezindte: geref.), overleden op 18‑11‑1918 te Made en Drimmelen op 94-jarige leeftijd, overleden aan de Spaanse griep. De gevangen zalm werd naar Maassluis overgebracht. Mogelijk was het hierdoor dat hij een meisje uit Maassluis leerde kennen met wie hij trouwde.
 
Johannes was wat men toen wel noemde, streng in de leer. Omdat het godsdienstig leven verwaterde sloot hij zich aan bij "Vrienden van de waarheid."
De keuken van hun woning deed dienst als kerkruimte.
Zoon van Johannes VERDONK (Jan) (zie VI.1) en Petronella van DRIMMELEN (Pieternella).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 09‑12‑1846 te Maassluis met Catharina Jacoba de GROOT, 24 jaar oud, geboren op 20‑08‑1822 te Maassluis, overleden op 28‑07‑1883 te Made en Drimmelen op 60-jarige leeftijd. Op haar grafsteen is de Bijbeltekst Johannes. 6-69, genoemd, waar wij lezen: " en wij hebben geloofd en erkend, dat Gij zijt de Heilige Gods.", dochter van Gerardus de GROOT en Wilhelmina JANSEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Petronella Johanna VERDONK, geboren op 26‑08‑1847 te Made en Drimmelen (gezindte: geref.), overleden op 20‑11‑1939 te Voorst op 92-jarige leeftijd. Als doodsoorzaak is bronchitis vermeld. Begraven te Rotterdam.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 01‑06‑1870 te Rotterdam met Hendrik Johannes van ALPHEN, 21 jaar oud, kantoorbediende, bij overlijden schrijnwerker, geboren op 04‑01‑1849 om 0800 uur te Rotterdam, overleden op 10‑06‑1925 om 2100 uur te Rotterdam op 76-jarige leeftijd. Begraven in graf nummer 1523 te Rotterdam. Zoon van Dirk van ALPHEN en Johanna BRAS.
2.
Wilhelmina Gerardina VERDONK, geboren op 28‑01‑1849 te Drimmelen, overleden op 01‑12‑1941 te Raamsdonk op 92-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 17‑10‑1873 te Made en Drimmelen met Johannes Pieter van DONGEN, 26 jaar oud, molenaar, geboren op 01‑03‑1847 te Raamsdonk, overleden op 20‑10‑1937 te Raamsdonksveer op 90-jarige leeftijd, zoon van Johannes Pieter van DONGEN en Johanna DORRENBOOM. Een zoon van dit echtpaar, Wilhelmus Gerardus van Dongen, 34 jaar en onderwijzer, trouwde op 16-4-1924, akte nr te Zaamslag met Johanna Adriana van Dis, geboren Zuidzande, 26 jaar en dochter van Govert van Dis, predikant en Christina Duvekot.
Wilhelmus was het laatste kind van de 11 kinderen.

3.
Geertruida Maria VERDONK, geboren op 27‑09‑1850 te Drimmelen, overleden op 15‑12‑1941 te Drimmelen op 91-jarige leeftijd. Geertruida was ongehuwd.
5.
Johanna Catharina VERDONK, geboren op 09‑02‑1855 te Drimmelen, overleden op 11‑03‑1931 te Zevenbergen op 76-jarige leeftijd. Op 26-10-1886 werd het gezin van Drimmelen overgeschreven naar Zevenbergen.

Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 11‑06‑1880 te Drimmelen met Willem Cornelis NELEMANS, 33 jaar oud, bouwman, geboren op 30‑09‑1846 te Klundert, overleden op 10‑10‑1941 te 's-Gravenhage op 95-jarige leeftijd, zoon van Denis Adrianus NELEMANS en Sijntje Lydia de LINT.
6.
Catharina Jacoba VERDONK, geboren op 07‑12‑1856 te Drimmelen, overleden op 23‑04‑1943 te Drimmelen op 86-jarige leeftijd. Catharina was ongehuwd.
8.
Helena Anna Elisabeth VERDONK, geboren op 28‑06‑1863 te Drimmelen, overleden op 23‑12‑1950 te 's-Hertogenbosch op 87-jarige leeftijd. Helena woonde in 1947 in de Jan Heinsstraat 12 te 's-Hertogenbosch.
Gehuwd op 44-jarige leeftijd op 18‑10‑1907 te Made en Drimmelen met Cornelis Leonardus STAL, 51 jaar oud, polderopzichter, geboren op 22‑02‑1856 te Made en Drimmelen, overleden op 09‑02‑1941 te Made en Drimmelen op 84-jarige leeftijd, zoon van Johannes Abraham STAL en Josina STAL.
9.
Jacoba Catharina VERDONK, geboren op 21‑12‑1867 te Made Drimmelen, overleden op 05‑03‑1952 te Vianen op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 12‑11‑1891 te Made Drimmelen met Cornelis Johannes van der MEULEN, 28 jaar oud, Opzichter Hoogheemraadschap, Dijkgraaf en Wethouder, geboren op 14‑12‑1862 te Lollum gemeemte Hondereradeel, overleden op 20‑12‑1940 te Vianen op 78-jarige leeftijd. Cornelis was ondermeer buitegewoon opzichter bij het waperschap van het Hoogheemraadschap der Vijfheerenlanden. Daar was hij later Dijkgraaf. Tevens was hij wethouder te Vianen.
De familie Van der Meulen voert een familie wapen. Een kleinzoon van Cornelis liet het registreren. Diens weduwe, Cornelia Sophia Genesis stelde het ons beschikbaar. Tevens verschafte zij ons de in deze genealogie voorkomende oude foto's.
Uit het gezin van Cornelis Johannes van der Meulen en Jacoba Catharina Verdonk zijn 10 kinderen geboren.
De vader van Cornelis was Nederlands Hervormd predikant. Hij ging echter met de doleantie mee en werd derhalve gereformeerd predikant.
Hij stond ondermeer te Hedel en dat bracht de familie Van der Meulen dus in de richting van Drimmelen.
 
De oudste van de 10 kinderen, Jan van der Meulen, werd eveneens predikant. Hij trouwde te Amsterdam met Christina Kircher die een dochter was van Willem Kircher en Elisabeth Christina Goldschmeding. Deze Willem Kircher was boekhandelaar en uitgever. Hij was ook de oprichter van het christelijk weekblad "De Spiegel".
 
Hun vierde zoon is Gerardus Johannes die KNIL officier werd en trouwde met Olga Alida van der Tas. De eerder genoemde kleinzoon ( gehuwd met Jacoba Catharina Verdonk, tante Co) J.G. van der Meulen, is een zoon van het laatst genoemde echtpaar.
Zoon van Jan van der MEULEN, predikant, en Martha MORREES.

VIII.6
Gerardus Johannes VERDONK, leerlooier en leerhandelaar, geboren op 18‑09‑1852 te Made en Drimmelen, overleden op 02‑11‑1918 te Drimmelem op 66-jarige leeftijd. Overleden aan de Spaanse griep. Op zijn grafsteen is ondermeer vermeld een Bijbeltekst uit Efeziërs 2-8, met het opschrift "Uit genade zaliger.", zoon van Johannes Gerardus VERDONK (zie VII.1) en Catharina Jacoba de GROOT.
Ondertrouwd op 04‑02‑1887 te Made-Drimmelen, gehuwd op 34-jarige leeftijd op 18‑02‑1887 te Made-Drimelen met Adriana Johanna STAL, 34 jaar oud, geboren op 06‑08‑1852 te Made en Drimmelen, overleden op 25‑08‑1930 te Made en Drimmelen op 78-jarige leeftijd, begraven op 28‑08‑1930 te Made en Drimmelen, dochter van Johannes Abraham STAL en Josina STAL.
Uit dit huwelijk:
1.
Catharina Jacoba VERDONK, geboren op 14‑09‑1887 te Made-Drimmelen, overleden op 03‑01‑1968 te Dordrecht op 80-jarige leeftijd. Catharina was ongehuwd. In 1947 woonde zij met haar zuster Johanna Gerdina Verdonk aan de Krommedijk 66 te Dordrecht.
2.
Josina Johanna Abramina VERDONK, geboren op 27‑01‑1889 te Made en Drimmelen (gezindte: geref.), overleden op 30‑12‑1983 te Raamsdonksveer op 94-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 27‑06‑1919 te Made en Drimmelen met Adrianus Jacobus van der SLUYS, 28 jaar oud, oliehandelaar, geboren op 12‑11‑1890 te Made-Drimmelen, overleden op 04‑09‑1971 te Breda op 80-jarige leeftijd. Woonden van 1960 tot 1982 Burgemeester Prinssenlaan 82 te Raamsdonk.
Het adres I 11, werd vernieuwd in januari 1949 in Haven 17.
Zoon van Adrianus Jacobus van der SLUYS, schipper, en Catharina van DRIMMELEN. Uit dit huwelijk zijn 6 kinderen geboren.
3.
Johanna Gerardina VERDONK, geboren op 07‑09‑1891 te Made en Drimmelen (gezindte: geref.), overleden op 16‑03‑1989 te Dordrecht op 97-jarige leeftijd.
Gehuwd op 77-jarige leeftijd op 02‑07‑1969 te Dordrecht met Johan Lammert STEGEMAN, 78 jaar oud, leerhandelaar en schoenmaker, geboren op 02‑07‑1891 te Dordrecht, overleden op 18‑08‑1971 te Dordrecht op 80-jarige leeftijd. Maakte deel uit van het Leger des Heils en later van de vrijevangelische gemeente.
Toen zij op 78 jarige leeftijd trouwden was Johan L. Stegeman weduwnaar van
Gijsberdina Johanna van Scheers Alblas, geboren Dordrecht 18-7-1890 en aldaar overleden op 2-12-1965, trouwde 1e.te Dordrecht op 28-11-1912. Uit dat huwelijk werden 10 kinderen geboren.
Zoon van Johan Lammert STEGEMAN en Anna Catharina van LEER.

VIII.11
Johannes Willem Jacobus VERDONK, koffiehuishouder, leerlooier en schoenmaker laatstelijk te Apeldoorn, geboren op 11‑09‑1860 te Made en Drimmelen (gezindte: geref.), overleden op 15‑01‑1940 te Apeldoorn op 79-jarige leeftijd. In de geboorte akte d.d. 31-12-1891 te Rotterdam, van de kort geleefd hebbende Cornelis Johannes Gerardus, staat genoteerd dat hij koffierhuishouder was en woonde aan de Van der Takstraat te Rotterdam.
 
Blijkens een aangetroffen krantenbericht uit 1894 vestigde hij zich toen in de Dorpsstraat 40 te Apeldoorn. Later werd dit Hoofdstraat 89.
Zoon van Johannes Gerardus VERDONK (zie VII.1) en Catharina Jacoba de GROOT.
Ondertrouwd op 01‑08‑1889 te Rotterdam, gehuwd op 28-jarige leeftijd op 15‑08‑1889 te Rotterdam met Agenita Paulina van de GRAAF, 21 jaar oud, geboren op 17‑11‑1867 te Rotterdam, overleden op 13‑05‑1958 te Apeldoorn op 90-jarige leeftijd, dochter van Kornelis van de GRAAF, kofiehuishouder, en Paulina Lijntje Angenita van der GRAAF.
Uit dit huwelijk:
1.
Catharina Jacoba Paulina VERDONK, geboren op 28‑08‑1890 te Made en Drimmelen, overleden op 23‑01‑1967 te Apeldoorn op 76-jarige leeftijd.
2.
Cornelis Johannes Gerardus VERDONK, geboren op 30‑12‑1891 te Rotterdam. Grootvader was getuige bij de geboorte aangifte. Overleden op 24‑03‑1893 te Rotterdam op 1-jarige leeftijd.
3.
Johanna Gerardina (Jo) VERDONK, onderwijzeres, geboren op 14‑11‑1893 te Rotterdam (gezindte: geref.), overleden op 14‑12‑1983 te Apeldoorn op 90-jarige leeftijd. Was enkele jaren vriendin van onze stichting genealogisch onderzoek Verdon(c)k.
In 1913 deed ze examen en verwierf de akte nuttig en fraai handwerken voor meisjes
Woonde te Apeldoorn op de volgende adressen: Mr. Van Hasseltlaan 3, Anklaarseweg 91 en Bandalaan 13.

5.
Johannes Gerardus VERDONK (Johannes Gradus), geboren op 28‑04‑1899 te Apeldoorn. Informatie uit Gijsbert zijn stamboek. Bron nationaal archief Toegang 2.13.04, Inventarisnr. 561, blz. 552.
In dienst op 2-8-1916 bij het 19e Regiment Infanterie als vrijwilliger en als aspirant vaandrig.
In werkelijke dienst 2-10-1916; reserve korporaal 17-2-1917;reserve sergeant 8-6-1917; vaandrig 22-2-1918.
Overgeplaatst op 6-8-1918 naar het 11e Regiment Infanterie.
Bij Koninklijke besluit d.d. 1-7-1919 reserve 1e luitenant.
Grootverlof 1-12-1919.
1-7-1923 reserve 1e luitenant bij KB van 26-6-1923.
 
Op 11-9-1919 werd hij te Apeldoorn uitgeschreven als vertrokken naar Sloten alwaar hij verbleef tot 18-10-1920 om op 9-1-1922 naar het toenmalige Nederlands Indië te vertrekken.
Was in 1939 alhier met verlof maar vertrok dat zelfde jaar weer naar Songai Penoek in Nederlands Indië. Hij diende als reserve 1e luitenant bij de Infanterie en was ingedeeld bij IIe Landstorm Bataljon te Soerabaja
In 1947 wooachtig in Van Swietenstraat 45 Den Haag.
In 1973 wonende 22 Fyansstreet, Colac 3250 Victoria Autralië.

6.
Angenita Paulina VERDONK, verpleegster, geboren op 25‑01‑1902 te Apeldoorn, overleden op 29‑08‑1976 te 's-Gravenhage op 74-jarige leeftijd. Angenita verliet Apeldoorn op 14-3-1922 en ging naar Utrecht waar ze tot april 1924 verbleef. Op 20-5-1924 wordt ze weer uitgeschreven naar Den Haag om op 11 december 1925 weer terug te keren in Apeldoorn. Op 29 oktober 1926 vertrok ze andermaal naar 's-Gravenhage.
Angenita verbleef van 1937 tot 1946 in het voormalige Nederlands Indië, ondermeer te Malang.

Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 08‑12‑1932 te Apeldoorn met Petrus Jacobus de GREEUW, 35 jaar oud, geboren op 05‑01‑1897 te Amsterdam. Geboren op het adres Reguliersdwarsstraat 123 te Amsterdam. Overleden op 26‑03‑1944 te 600 mijl ten zuiden van Colombo/Ceylon op 47-jarige leeftijd. Overlijdensakte werd opgemaakt te Batavia. Petrus voer op het Stoomschip "Tjisalak", gebouwd in 1917, brt. 5787, eigenaar de Java-China-Japan-Line. Kapitein was dat schip was C. Hen. Op 26 maart 1944 was het onderweg van Melbourne naar Colombo en werd in de Indische Oceaan op 02°30'N.B. 78°40'O.L. getorpedeerd door de Japanse onderzeeboot I 8 en tot zinken gebracht. 100 mensen kwamen om het leven.
Het bovenstaande is ontleend aan "Nederlandse Zeemansgraven 2e Wereldoorlog deel 1 van E. Melis en W.v. Wamel.
Zoon van Arie Dirk de GREEUW, pakhuisknecht, en Maria van der PLAS.
7.
Johannes Willem Jacobus VERDONK, geboren te Apeldoorn. Johan woonde kennelijk enige tijd in Beerta want op 24-9-1923 werd hij in Apeldoorn in het bevolkingsregister opgenomen, komende van Beerta op 31-1-1925 werd hij uitgeschreven naar Canada.
Hij is aldaar overleden. In 1995 woonde zijn vrouw Mary, nog te Martin's Ferry, Ohio in Canada.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren.

Gehuwd met Mary.

IX.9
Cornelis (Kees) VERDONK, hoofdwerktuigkundige, geboren op 05‑02‑1896 te Apeldoorn, overleden op 27‑03‑1988 te Gouda op 92-jarige leeftijd. Dit gezin, met de oudste vier kinderen, emigreerde per vliegtuig naar Australië, alwaar ze op 7-2-1946 te Brisbane op de luchthaven Archerfield aankwamen. Ze bleven daar niet zo lang want hun jongste zoon werd in 1952 te Rotterdam geboren. Zoon van Johannes Willem Jacobus VERDONK (zie VIII.11) en Agenita Paulina van de GRAAF.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 28‑07‑1932 te Apeldoorn met Helena Maria Geertruida GOVAARS, 24 jaar oud, geboren op 10‑11‑1907 te Amsterdam, overleden op 16‑06‑1989 te Gouda op 81-jarige leeftijd, dochter van Johannes Petrus GOVAARS, officier bij het Leger des Heils, en Maria Wilhelmina Geertruida van KLAVEREN, kapitein bij het Leger des Heils.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis VERDONK (zie X.1).
3.
Angenita Paulina (Angeniet) VERDONK, geboren te Kaban Djahé.
Gehuwd te Rotterdam met Andrew Graham BLACK, predikant, geboren te Birkenhead (Engeland), zoon van Frederick James BLACK en May Grace LEWIS.

X.1
Cornelis VERDONK, bedrijfsleider, geboren te Makassar, zoon van Cornelis (Kees) VERDONK (zie IX.9) en Helena Maria Geertruida GOVAARS.
Gehuwd te Schiedam met Cornelia Maria van der KOOY, geboren te Schiedam, dochter van Douwe Klaas van der KOOY en Neeltje Maria Nicolazina BERKHOUT.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis VERDONK, geboren te Rotterdam.
2.
Maria Nicolazina VERDONK, geboren te Rotterdam.
Gehuwd te Amsterdam met David Paulus SCHUILWERVE, geboren te Amsterdam, zoon van Ivo Henry SCHUILWERVE en Maria Adriana Elisabeth DEKKER.

X.3
Johannes Willem Jacobus VERDONK, werktuigkundige, geboren te Singapore, zoon van Cornelis (Kees) VERDONK (zie IX.9) en Helena Maria Geertruida GOVAARS.
Gehuwd te Rotterdam met Geertruida Alida van SPIJKER, geboren te Maracaibo (Venezuela), dochter van Gerrit van SPIJKER en Aaltje VEENINGEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes Willem VERDONK, geboren te Oosterhout.
2.
Johanna Petronella VERDONK, geboren te Spijkernisse.

X.7
Johannes Petrus (Joop) VERDONK, directeur general motors Nederland, geboren te Malang. Naar aanleiding van zijn benoeming tot directeur van general motors Nederland te Sliedrecht verschenen er krantenberichten met foto. Zoon van Cornelis (Kees) VERDONK (zie IX.9) en Helena Maria Geertruida GOVAARS.
Gehuwd te Rotterdam met Tannie Cornelia FIERET, geboren te Breskens. Er is nog een tweede kind geboren uit dit huwelijk.
Uit dit huwelijk:
1.
Bastiaan Michiel VERDONK, geboren te Alblasserdam.

X.9
Benjamin (Ben) VERDONK, directeur van een instituut voor leerling- en studiebegeleiding, geboren te Rotterdam. Benjamin was de eerste onderzoeker van deze genealogie en was ook enkele jaren vriend van onze stichting. Zoon van Cornelis (Kees) VERDONK (zie IX.9) en Helena Maria Geertruida GOVAARS.
Gehuwd te Deventer met Charlotte Mathea Johanna Maria ROEBBERS, docent wiskunde en biologie, geboren te Deventer, dochter van Martinus Anthonius Hermanus ROEBBERS, architect, en Miriam Johanna Josephina GROOT ANTINK.
Uit dit huwelijk:
1.
Martinus Cornelis (Marc) VERDONK, geboren te Gouda.
2.
Angenita Johanna VERDONK, geboren te Gouda.

VII.3
Willem VERDONK, zalmvisser, geboren op 24‑07‑1826 te Made en Drimmelen, overleden op 28‑01‑1918 te Rotterdam-overschie op 91-jarige leeftijd. Het gezin verhuisde in 1881 naar Rotterdam. Het dienstmeisje Maria Christina Kerkhoff geboren 1-4-1861, ging ook mee. Zoon van Johannes VERDONK (Jan) (zie VI.1) en Petronella van DRIMMELEN (Pieternella).
Gehuwd (1) op 32-jarige leeftijd op 29‑07‑1858 te Made en Drimmelen met Helena STAL, 24 jaar oud, geboren op 12‑10‑1833 te Made en Drimmelen, overleden op 03‑04‑1868 te Made en Drimmelen op 34-jarige leeftijd. Haar man schreef het volgende in de overlijdens advertentie: "Heden overleed, in den ouderdom van ruim 34 jaren, tot diepe droefheid van mij, hare ouders, broeders en zusters, mijne veel geliefde echtgenote Helena Stal, mij nalatende vier kinderen, te jong om hun groot verlies te beseffen.", dochter van Willem STAL en Neeltje de BRUIN.
Gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd op 09‑12‑1870 te Made en Drimmelen met Cornelia Huiberdina STAL, 27 jaar oud, geboren op 23‑02‑1843 te Made en Drimmelen, overleden op 11‑11‑1881 te Rotterdam op 38-jarige leeftijd, dochter van Willem STAL en Neeltje de BRUIN.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Petronella Cornelia VERDONK, geboren op 06‑01‑1860 te Drimmelen, overleden op 26‑04‑1860 te Drimmelen, 111 dagen oud.
2.
Willem Jan VERDONK (zie VIII.18).
3.
Petronella Cornelia VERDONK, geboren op 27‑02‑1863 te Drimmelen, overleden op 21‑06‑1863 te Drimmelen, 114 dagen oud.
4.
Johannes Leonardus VERDONK, geboren op 09‑05‑1864 te Drimmelen, overleden op 19‑12‑1944 te Rotterdam-Overschie op 80-jarige leeftijd. Johannes Leonardus had bijna zijn studie medicijnen afgerond, moest nog 1 of 2 examens doen, toen bleek dat hij doof werd. Hij mocht niet afstuderen omdat hij de hartslag van een ongeboren kind niet goed kon horen.
Hij is toen bij een bank gaan werken.

Gehuwd op 50-jarige leeftijd op 08‑04‑1915 te Rotterdam met Cornelia Johanna BLOM, 37 jaar oud, geboren op 11‑05‑1877 te Delfshaven, overleden op 05‑02‑1974 te Rotterdam-Overschie op 96-jarige leeftijd, dochter van Jan Cornelis BLOM en Lavina HARREWIJN. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren.
5.
Cornelis Pieter VERDONK, geboren op 24‑04‑1866 te Drimmelen, overleden op 26‑04‑1925 te Rotterdam op 59-jarige leeftijd. Cornelis bleef ongehuwd.
6.
Petronella Cornelia VERDONK, geboren op 18‑07‑1867 te Drimmelen, overleden circa 1885. Petronella was geestelijk gehandicapt en is op 17 of 18 jarige leeftijd overleden.

VIII.18
Willem Jan VERDONK, In het bevolkingsregister treffen we hem aan als timmerman, later veranderde dat in: bouwkundig architect; projectontwikkelaar, aannemer en huizenbezitter-verhuurder. Geboren op 16‑06‑1861 te Drimmelen, overleden op 22‑08‑1944 te Rotterdam op 83-jarige leeftijd. Voor zijn huwelijk vestigde Jan Willem zich op 2-4-1883 te Amsterdam alwaar hij woonachtig was op het adres Marnixstraat 78 en later 1e Nassaustraat 14. In februari 1884 werd hij weer uitgeschreven te Amsterdam.
Bladzijden uit het trouwboekje, zijn persoonsbewijs en foto's uit zijn eerste levensjaren zijn op de cdrom geplaatst.
Zoon van Willem VERDONK (zie VII.3) en Helena STAL.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 03‑11‑1887 te Rotterdam met Maria Margaretha HARREWIJN, 22 jaar oud, geboren op 16‑09‑1865 te Rotterdam, overleden op 15‑02‑1941 te Rotterdam op 75-jarige leeftijd, dochter van Dirk Cornelis HARREWIJN en Johanna Maria ACKEMA.
Uit dit huwelijk:
1.
Willem Dirk VERDONK (zie IX.16).
2.
Johanna Maria Helena VERDONK, geboren op 21‑02‑1904 te Rotterdam, overleden op 11‑07‑1962 te 's-Gravenhage op 58-jarige leeftijd. Johanna volgde een opleiding als apothekersassistente maar maakte deze opleiding niet af. Zij bleef in het ouderlijk huis trouw en verzorgde haar vader tot zijn dood.
Bij de volkstelling van 1947 woonde zij op het adres Schiebroekschlaan 60a te Rotterdam.
De laatste maanden van haar leven verbleef in de woning van haar broer waar ze door haar schoonzuster werd verpleegd.


IX.16
Willem Dirk VERDONK, na een start als ambtenaar werkte hij achtereenvolgens bij: De Nederlandsche Bank; Mees en Zonen; Handelsonderneming Vobu; Taams en Keyzer en tenslotte bij De Wetstein Pfister en Co. Geboren op 11‑06‑1896 te Rotterdam, overleden op 11‑09‑1992 te 's-Gravenhage op 96-jarige leeftijd, zoon van Willem Jan VERDONK (zie VIII.18) en Maria Margaretha HARREWIJN.
Gehuwd te 's-Gravenhage, gescheiden te 's-Gravenhage van Johanna Jacomina GEELHOED, geboren te 's-Gravenhage, dochter van Abraham GEELHOED en Lubberta MOOI.
Uit dit huwelijk:
1.
Carla Johanna VERDONK, deed een deel van de administratie van het bedrijf van haar man, geboren te 's-Gravenhage.
Gehuwd te Loosduinen met Arthur JACOBS, ondernemer, geboren te Utrecht, zoon van Johannes Wilhelmus JACOBS en Paula PRUIS. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren.
2.
3.
Lubertine Maria Margaretha VERDONK, administratief medewerkster, geboren te 's-Gravenhage. Vriendin van onze stichting, vriendennummer 2410783-Ra.
Gehuwd te Rijswijk (Z-H), gescheiden te Zwolle van Maarten VOORWIJK, geboren te Ommen, zoon van Gerard Herman VOORWIJK en B. LUCA.

X.13
Robert Willem VERDONK, ondernemer. Eigenaar van enkele winkels maar voornamelijk inporteur/groothandel in Belgische chocolade artikelen. Geboren te 's-Gravenhage. Uit een krantenknipsel bleek ons dat Robert en Catherine zich verloofden op 23-8-1969 in Johannesburg te Zuid Afrika.
Een foto van de winkel van Robert Wiullem in Salisbury is afgedrukt in Gens Nostra, jaargang 54, Nummer 6, van juni 1999, bladzijde 368.
Zoon van Willem Dirk VERDONK (zie IX.16) en Johanna Jacomina GEELHOED.
Gehuwd te Inyanga Zimbabwe ( toen nog Rhodesië) met Catherine Serpell BAYNES, geboren te Ipwich, dochter van Norman BAYNES en Elizabeth PAYNE‑JAMES.
Uit dit huwelijk:
1.
Allison Elizabeth VERDONK, geboren te Salisbury (Harare Zimbabwe).
2.
Claire Johanna VERDONK, geboren te Salisbury (Harare Zimbabwe).

III.7
Jacob Jansz VERDONCK, geboren circa 1665, overleden op 04‑03‑1719 te Raamsdonk. Anneke doet aangifte van begraven. Bij overlijden is vermeld:"Jaco vader van Anneken Verdonck". Begraven op de kleine begraafplaats. Jacob werd op 1-3-1701 benoemd als voogd over de kinderen van zijn broer Peter. (Rechterlijkarchief Raamsdonk nummer 24.)
Op 31 december 1701 wordt hij genoemd als toeziener.
Blijkens het verpondingsboek woonde het gezin in 1712 op huis nummer 152, wijk C 4.
Zoon van Jan Pietersz VERDONCK (Petersz) (zie II.1) en Anneken LAMBERTSEN.
Ondertrouwd op 27‑03‑1694 te Raamsonk, gehuwd voor de kerk op 18‑04‑1694 te Raamsdonk met Digna Adriaansse KONING (Konink en Conincx), overleden op 20‑11‑1726 te Raamsdonk. Betreft aangifte voor begraven, gedaan door zoon Adriaan. In 1674 en 1680 werd de bevolking van Raamsdonck geregistreerd inverband met belasting heffingen.
Bij de geregistreerde personen is aanvullende informatie verschaft die ons informeert over de welstand van de betrokkennen.
Aangezien het hier over belastingen gaat mogen we wel aannemen dat men er geen belang bij had de zaken zo goed mogelijk voor te stellen.
In 1674 werd er over de vermoedelijke vader van Anneke geschreven: "schoolmeester Adriaen Conincx met vrouw en 7 kinderen. Geene middelen. Generende met schoolhouden en vissen bij somer."
In 1680 over dezelfde Adriaen: "Cleyn van vermoogen met vrouw en twee kinderen boven de acht jaar. Geneerende hem met arbeiden, biesen snijden en weynigh roggebroot backen."
Zie ook een overeenkomstige informatie bij Jan Peeters Verdonck.
Bij het huwelijk is hij een jongeman en zij een jongedochter, beiden van Raamsdonk.
Uit dit huwelijk:
1.
Anna VERDONCK (Anneke), gedoopt (NGKerk) op 13‑03‑1695 te Raamsdonk, overleden op 21‑12‑1756 te Oosterhout op 61-jarige leeftijd, begraven op 24‑12‑1756 te Oosterhout. Er werd fl 4,-- luidgeld betaald.
Ondertrouwd (1) op 15‑11‑1724 te Oudenbosch. Ook werd de ondertrouw ingeschreven in de Nederduits Gereformeerdekerk op 25-11-1724 te Klundert. Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 12‑12‑1724 te Oudenbosch. Attestatie van Sommelsdijk met Huybert van HOOF, geboren te Oudenbosch. Doopgetuigen bij ondergenoemd kind zijn mogelijk haar broer en zuster.
Hij was eerder gehuwd met Anna van Durij die in 1725 is overleden.
Kind uit dit huwelijk: Dingena Sophia van Hooft gedoopt Oudenbosch 21-8-1727 Doopgetuigen Adriaan Verdonk en Adriana Verdonk.
Bij de inschrijving van het huwelijk lezen we:
"Deze met consent van den heer drossaart op een extraordinaire dag in de week omdat den bruijdegom dien zelfde avond noodzakelijk moest vertrekken ondertrouw gedaan."
{Hij was eerder gehuwd voor de kerk vóór 1724 met Anna van DURIJ, overleden vóór 1725.}
Ondertrouwd (2) op 16‑10‑1738 te Raamsdonk. Pro Deo. Echtgenoot is Willem van der LOO (Wilhelmus bij doop), 38 jaar oud, gedoopt (nh) op 29‑08‑1700 te Oosterhout. Doop en zijn ouders alleen aan de hand van doopboek en het feit dat er attestatie was verleend door de kerk in Oosterhout. Leeftijd kan juist zijn en een andere Willem/Wilhelmus komt niet voor. Zoon van Hendrik van der LOO en Johanna van DONGEN. Willem was weduwnaar van Anna van Amelrooy en woonde te Oosterhout. Wij kozen deze Anna voor dit huwelijk omdat er naar de huidige informatie geen andere Anna Verdonk te Raamsdonk is gevonden. Zij was een jongedochter wonende en geboren te Raamsdonk.
Op 2-11-1738 gaf de predikant te Oosterhout een attestatie af en kon daarna dus het huwelijk plaatsvinden te Raamsdonk.

2.
3.
Adriaantje VERDONCK, gedoopt (NGkerk) op 10‑10‑1700 te Raamsdonk.
Bij haar 1e. huwelijk is zij jongedochter geboortig van Raamsdonk.
Bij haar 2e huwelijk, met Jan Janse Lijte, wordt Adriana Jacobs Verdonk genoemd als weduwe van Dirk Opstal. Beiden wonen dan te Middelharnis.

Ondertrouwd (1) op 12‑11‑1728 te Sommelsdijk, gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 02‑12‑1728 te Sommelsdijk met Dirk van OPSTAL (Dirck), 30 jaar oud, geboren te Fijnaard, gedoopt (ngk) op 13‑07‑1698 te Fijnaard, begraven op 27‑11‑1739 te Middelharnis op 41-jarige leeftijd. Woonde bij huwelijk te Middelharnis. Zoon van Dirck van OPSTAL en Geertruij Leendertsdr. van STEEN. Dirck was bij zijn huwelijk een jongeman (j.m.).
Ondertrouwd (2) op 13‑01‑1741 te Oude Tonge, gehuwd voor de kerk op 40-jarige leeftijd op 01‑02‑1741 te Middelharnis met Jan Janse LIJTE, geboren te Oude Tonge. Jan een jongeman van Middelharnis.
4.
Grietje VERDONCK, gedoopt (NGKerk) op 22‑06‑1704 te Raamsdonk, overleden op 17‑05‑1730 te Raamsdonk op 25-jarige leeftijd. In het begraafboek is aangetekend: Grietje Verdonck zuster van Adriaan Verdonck. Zij werd Pro Deo begraven.

IV.23
Adriaan Jacobus VERDONK, gedoopt (NGKerk) op 16‑12‑1696 te Raamsdonk, overleden op 11‑08‑1747 te Raamsdonk op 50-jarige leeftijd. Mogelijk overleden Raamsdonk 11.8.1747. Een andere Adriaan is er naar wij thans weten niet. Aangifte werd gedaan door Lijntie van Hamburgh. Begrafenis vond Pro Deo plaats. In de verpondingslijsten van 1730-1734 van Raamsdonk worden genoemd de kinderen van Jacob Verdonk. Er is een huis met erve.
 
Wij kennen ook nog de aantekening: overleden Raamsdonk 17-5-1730 Grietje Verdonck zuster van Adriaan Verdonck
, zoon van Jacob Jansz VERDONCK (zie III.7) en Digna Adriaansse KONING (Konink en Conincx).
Ondertrouwd (1) op 20‑07‑1730 te Raamsdonk, gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 06‑08‑1730 te Raamsdonk met Maria Jacobs BOMMELAER, 22 jaar oud, gedoopt (NGKerk) op 25‑03‑1708 te Waspik, overleden op 28‑02‑1737 te Raamsdonk op 28-jarige leeftijd, dochter van Jacob Thomassen BOMMELAER en Sara Gijsberts DEKKERS. Hij was bij huwelijk een jongeman en Maria een jongedochter.
Ondertrouwd (2) op 31‑05‑1737 te Raamsdonk met Wilhelmina TIMMERMAN. Wilhelmina was wed. van Johannis Visser zo laat het boek op impost van trouwen en begraven, van Raamsdonk van 1719-1736, ons weten. Nader onderzoek maakte duidelijk dat het gaat om Jan Jacob Visser die op 4-10-1721 trouwde met Willemijna Timmermans. {Zij is later gehuwd op 27‑08‑1756 te Raamsdonk. Betreft aangifte impost trouwen. Echtgenoot is Adriaan RUYTENBERG.}
Uit het eerste huwelijk:
1.
Levenloos geboren VERDONK, geboren op 30‑08‑1732 te Raamsdonk. Betreft een levenloos geboren kind. In het begraafboek is geschreven: "Ongedoopt kind van Adriaan Verdonk.".
2.
Dingena VERDONK, gedoopt (NGKerk) op 31‑08‑1732 te Raamsdonk, begraven op 22‑09‑1780 te Geertruidenberg op 48-jarige leeftijd. Aangifte tot begraven 21-9-1780 Geertruidenberg (boek 12).
Werd begraven in de kerk. Begrafeniskosten bedroegen f.4.10.0
In het begraafboek is niets aangetekend omtrent de naam van de ouders of andere verwanten. Een andere Dingena is ons echter niet bekend zodat wij de vrijheid namen dit begraven te verbinden met deze Dingena.

3.
Jacobus VERDONK, gedoopt (NGKerk) op 24‑04‑1735 te Raamsdonk.


Homepage | E-mail