Genealogie van STEVENS
 
Bestand:
C:\PG30\NL\DATA\STEVVERD
Datum:
27-04-2020
Selectie:
'Personen in genealogie van STEVENS [33]'
Sortering:
Per tak

I.1
STEVENS.
Kinderen:
2.
Hendrik STEVENS (zie II.3).

II.1
Joannes (Johan) STEVENS VERDONCK (Jan).
Ouders met kinderen genoemd in RAA 3175 nummer 9, Notaris Boonen, Meerhout 1709.
 
Bron Schepenregister Mol-Balen-DesselIn 1587 uit Bron Schepenregister Mol-Balen-Dessel: Voogdij 18/21. Jan Stevens Verdonck goedt Jacob Vercammen en Hendr. Lenaerts in huys genoemd "De Wildeman."
`
In 1616 uit Bron Schepenregister Mol-Balen-Dessel Raam 39/164 Jan Steven laat sommeren onder Hulsen eersaeme en discrete persoenen Cosman Eelen en Hendr. Vermiert, die verslaeren dat Jan Stevens gehuwd met Marije Verdonck hadden verweckt 7 sonen alck van eender dracht, daeraf den oudsten was genaempt Hendrik Stevens 24 jaer, welcke al te saemen waeren gedoopt binnen MEERHOUT, daeronder de gehuyschen waeren geesterlijck geseten.
 
1663 Raam 45/104v Schepenregister Mol-Balen-Dessel. Jan Stevens Verdonck calengiert bempt als Mar ia Stevens Verdonck heeft vercocht aen Eustaes van Hoolst.
Heer And. Verdonck....Schouth consigneert gout en silver tot onderstand van land, verkocht bij Maria Stevens aen Matheus Cremers.
Zoon van STEVENS (zie I.1).
Gehuwd voor de kerk circa 1595 met Maria VERDONCK.
Uit dit huwelijk:
2.
Hendrik STEVENS VERDONCK (Verdoncq), pastoor van het begynhof te Aerschot, gedoopt te Meerhout. Testament 5 mei 1657 bij notaris Legius blijkens Schepenakte Mol, Balen, Dessel R.A.A.M. 47 pagina 88. 1672.
Blijkens dit testament werden door pastoor Verdonck twee studiebeurzen totstand gebracht. Hij werd derhalve ook wel aangeduid als fondateur. Veel van deze studiebeurzen bestaan nog altijd. De opbrengst is veelal geslonken tot enkele duizend franken.

3.
Peter STEVENS VERDONCK, Priester bij de Abdy van Tongerlo, gedoopt te Meerhout, overleden op 12‑04‑1687 te Postel. Het is niet geheel zeker dat het om deze Petrus gaat de akte was destijds voor ons niet te raadplegen. Onze informatie is slechts afkomstig uit een index. Leefde nog 5-3-1666.
5.
Aert STEVENS VERDONCK, gedoopt te Meerhout.
6.
Abel STEVENS VERDONCK, gedoopt te Meerhout, overleden vóór 1672. De echtgenote van Abel is ons nog niet bekend geworden. Toch blijkt uit de geraadpleegde en genoemde bronnen dat hij een dochter had met de naam Maria Stevens die trouwde met Hermand. Dit echtpaar had een zoon mr. Peeter Hermans gehuwd met Joanna Putchys. Hij is vermeld in een akte van Notaris Ruiz van 21 augustus 1719, RAA afdeling Meerhout nummer 3257. Deze akte omvat verklaringen over de familiebanden.
Samenvattend geven wij daarom het volgende weer uit bovenstaande akte:
"Joanna Putchys weduwe Peeter Hermans, 47 jaar, Jan Aerts 69 jaer, Hendrik Stevens Willemsse 48 jaer, verklaren
dat Abel Stevens, grootvader van Peeter Hermans voors. heeft gehad 5 broeders n.l.:
Andreas; Hendrik pastoor van het begynhof tot Aerschot; Peeter; Jan; en Aert.
Andreas Stevens is geweest vader van advocaat Verdonck. "
"Eerste comparante met haar man Peeter Hermans is geweest op de uytvaert van Catharina Stevens, dochter van Jan Stevens, alwaer insgelijks was advocaat Verdonck, denwelcken van de voors. Hermans was vragende oft Willem Stevens, gewesen oom des requirants huysvrouwe, die sich aldaer bevonde op d'uytvaert, oock maegschap was, alsdan antwoordde: jae."
"Tweede comparant verklaart dat hy is geweest op de uytvaer van Peeter Stevens, vader des requirants huysvrouwe, alwaer geweest syn Catharina Stevens voors. en Joachim Stevens, byde kinderen van Jan Stevens, en Catharina en Joachim Stevens, als nichte en neve, hebben genomineert hem attestant syne moeder met naeme Maria Stevens"
Derde comparant verklaart dat hij met syn vader Willem Stevens is geweest ten woonhuyse van Catharina en Joachim Stevens en waer sy werden genoemd neve ofte cosyns.


III.1
mr Andreas (Andries) STEVENS VERDONCK (André Etienne Verdonck), advocaat bij de Raad van Brabant te Brussel, gedoopt 1592 te Meerhout. In een akte van 1616 ver meld als 24 jaer oud. Overleden op 15‑05‑1663 te Mol/Postel.
Alleen via dit echtpaar wordt de naam Stevens Verdonck voortgezet. Hun kleinkind Guillaume Jean Alphonse gebruikte alleen van de naam Verdonck.
26-9-1641 akte voor Schepenen van Olmen.
Betreft rente op een transport van 10-1-1663 aan de kerk van Olmen door Stephanus ( ook Andreas ) Verdonck gehuwd met Margriet van Lommel ( soms ook van Lommelen)
 
Akte 3-2-1617 voor schepenen van Olmen. Vermeld transport is van 1663 en gedaan door Jan Binnemans t.b.v. May Toelen getrouwd met Henrick Joos.
 
1652 Raam 43/141 en145v Schepenregister Mol-Balen-Dessel.
Govaert Henricx is borg voor costen van processe van Peeter Ooms onderschouth t egen Heer Andreas Stefano Verdonck, hoogschouth.
 
1669 / 185 Schepenregister Mol-Balen-Dessel.
Marg. Loemelen wed. van Andreas Steph. Verdonck, transporteert aen Lenaert Venmans een renthe als Gerard van Baelen in 1650 ten sijnen laste heeft genomen
 
1674/183v Schepenregister Mol-Balen-Dessel. Margr. Lommelen wed. Andr. Steph. Verdonck, hoogschauth deser voogdij, stelt zich borg voor 400 gld, als Maria Duys, begynken (Diest) bij testament heeft gemaakt aen Jan Sels, voor de tocht en aen sijn kinderen.
Zoon van Joannes (Johan) STEVENS VERDONCK (Jan) (zie II.1) en Maria VERDONCK.
Gehuwd circa 1640 met Margarita (Anna) LOMMELEN (Anne Lommelen).
In Goedenisboek, van de voogdij Mol, Balen en Dessel, in boekdeel V nummer 227, pagina 30, wordt Magareta Lommelen genoemd als weduwe van Andreas Stevens (Steph.). Verdonck maar nu getrouwd met Laurent Buyens. Dan worden alleen haar zonen genoemd: Mr. J.B. Stevens-Verdonck en Eerwaarde heer Ferdinand.
Margareta is vermeld als weduwe in RAA en OGO van Olmen Invnr. 49/044r. Betrof een geding tegen Jan Dillen. Akte d.d. 18-3-1665.
Margarite ( verschillende schrijfwijzen aangetroffen) 7-5-1693 rente t.b.v. Ferdinand Verdonck.
Adriaens Stevens 1-1-1754 rente t.b.v. Anna Verdonck.
 
1686 RAAM 49/230vv Schepenregister Mol-Balen-Dessel. Hr . Mr. Laurentius Buyens gehuwd met Margr. van Lommelen wed. van Hr. Andr. Stephani Verdonck, verclaert te approberen en renunciatie van Toucjt als door zijn huysvrouw is gedaen voor de wethouders van Olmen int creëren van een titel patrini voor hr. Ferd. Stephan Verdonck haeren soone
, dochter van Christiaen LOMMELEN en Dymphna van STRAET.
De drie kinderen Stevens Verdonk komen voort uit het dossier van Ridder Verdonck.
De twee kinderen zijn gedoopt in de romaanse kerk van de abdij te Mol-Postel. De doopgetuige Joannes Stephani Verdonck zou een oom kunnen zijn, n.l. Jan Stevens Verdonck gehuwd met Anna Vos. Lommelen als doop getuige is duidelijk. De andere twee doopgetuigen laten wat zinspelingen toe jegens verwanten doch vooralsnog laat ik dat maar zo.
Bij de dopelingen komt de naam Stevens niet meer voor.
{Zij is later gehuwd na 1663 met Laurent BUYENS.}
Uit dit huwelijk:
1.
Norbertus VERDONCK, gedoopt op 26‑10‑1660 te Postel (getuige(n): Jean Willeniums(vermoedelijk Jan Willems) en Catarina Hannes). Vader zijn naam wordt hier en bij de doop van Anna Magarta, geschreven: Andreas Stephanus Verdonck.
2.
Anna Margarta VERDONCK, gedoopt op 26‑08‑1663 te Postel (getuige(n): Joannes Stephani Verdonck ipv Jacobi Luijten en Anna Lommelen), overleden op 16‑11‑1680 te Mol op 17-jarige leeftijd.
4.
Ferdinand Andreas professor VERDONCK (Dominus Ferdinandes Andreas), pastoor te Waelhen, geboren te Mol, overleden op 25‑07‑1706 te Mechelen - Waelhen. Kopie uit begraafboek Stadsarchief Mechelen, zie de afbeelding op de pagina Mechelen van deze website, begraven op 26‑07‑1706 te Mechelen. Begraven in het koor tegenover het altaar.
Was regent der pedagogie te Leuven Kasteel.
In 1687 hoogleraar der wijsbegeerte.
In 1694 pastoor te Waelhem.
Bron: "Kempische personalia" aanwezig op het Gemeentearchief te Turnhout.
Zijn overlijden aangetroffen in het begraafregister van Mechelen. Zie een copie van deze inschrijving op de pagina van Mechelen van deze website.


IV.3
mr Jean Baptista VERDONCK (Joannes Baptista), Advocaat bij de Raad van Brabant te Brussel. Overleden in 1711 of kort daarvoor.
De naam Stevens werd minder gebruikt.
Akte d.d. 14-9-1695 van schepenen te Olmen.
Erven van Christiaen van Lommelen, Jan van Lommelen en Advovaat Verdonck ev voor zusteren en voor Fernandus Verdonck erfgenaam. Margareta en Anna van Lommelen, Christianus en Henr. Emmens voor zijn kind bij Peternet Smets verkopen aan Merte Scheps een huis
 
Zijn naam aangetroffen in de schaepenakten van Olmen d.d.15-4-1698 en 19-5-1698
Zoon van Mr Andreas (Andries) STEVENS VERDONCK (André Etienne Verdonck) (zie III.1) en Margarita (Anna) LOMMELEN (Anne Lommelen).
Gehuwd voor de kerk op 24‑02‑1681 te Olmen met Maria Catharina SCHOOFS (Maria Anna).
De familie Schoofs had veel bezittingen te Olmen.
Als haar grootouders worden genoemd Maria Meir gehuwd met Guillaume Schoofs, schout te Olmen.
Maria Meir was een dochter van Jacob Meir.
Jacob had ook een zoon Ludovicus Meir gehuwd met Elisabeth Conen.
Twee kinderen van dit echtpaar zijn:
Jan Conen, drossaert te Meerhout en Martia Catharina Conen gehuwd met Anselm Duchateau.
Bron. Schepenakten Meerhout RAA nummer 53 akte 29.
RAA en OGA Olmen, inventarisnr. 39/077r. d.d. 14-7-1713 Cath. Schoofs, als weduwe van Advocaat Verdonck verkoopt een plack land op den Lichtebos voor 195 gld. aan Nicolaes Mangelschots.
Soort gelijke akten komen veel voor in het rechterlijk archief van de Schepenen van Olmen. Advocaat Verdonck alleen in twee akten d.d. 7-3-1700.
Catharina Schoofs ook wel geschreven Johanna of Maria Catharina Schoofs als weduwe van advocaat Verdonck.
Gelezen akten d.d.:
7-5-1711; 18-12-1711;14-7-1713; 24-7-1714; 1-12-1723; 8-11-1724; 20-6-1725; 31-7-1724; 11-8-1724 en 13-2-1726.
 
Op enig tijdstip is ook vermeld Chevalier Verdonck, waarmee bedoeld kan zijn Ridder Verdonck omdat als zijn weduwe is vermeld Maria Catharina Meer.
Zie ook de hiervoor ver meldde namen.
Dochter van Guilaume Schoofs SCHOOFS, Schout te Olmen, en Maria MEIR (Meer).
Uit dit huwelijk:
1.
Ridder van het Heilige Roomse Rijk Guillelmus Jean Alphonse VERDONCK (Joannes Alphons en Guillaume Joannes) mr, Was heer van Tichel, drossaert van Olmen en advocaat bij de raad van Brabant te Brussel. Geboren op 07‑08‑1687 te Olmen, overleden op 19‑09‑1743 te Brussel op 56-jarige leeftijd, begraven te St.Michiel en Gudula kathedraal te Brussel. Oud Gemeente Archief van Olmen (R.A.A. afdeling Olmen nummer 10 bladzijde 31r) staat een erfdeling van Guillaume vermeld op 19-5-1763, nadat er vonnis was gesproken door de Raad van Brabant op 9-5-1762.
Deze erfdeling is ook beschreven in een akte van 16-1-1769 folio 102 vs.
12 personen met "aanhang" worden genoemd maar daarbij komt geen Verdonck voor zodat we moeten aannemen dat er geen kinderen Verdonck zijn geboren c.q. nog in leven waren.
De erfgenamen worden ook genoemd in akte 33 van notaris Wouters in 1763, en in 1754 akte 1 bladzijde 692.
Guileaume bezat een huis "De Meyboom" te Brussel. Het werd verkocht aan Alex Joseph De Turnhout, ridder van Paddeschoot. Heren van Paddeschoot en Arckel.
Hij had een zeer omvangrijk bezit. De beschrijving omvat, uitgetypt, meer dan acht blz. van het formaat A4.
In de adelstand verheven op 6-7-1737 door Keizer Karel VI te Wenen en door dezelfde keizer op 28-12-1737 tot Ridder benoemd.
Bron Brussel Inventarisnummer ARB Hk NW.787,83.
Guillaume bezat een familie wapen. Het is vermeld in:
a. Wapenboek van de Belgische Adel, Brussel 1992, uitgegeven door het Gemeentekrediet. Deel N-Z bladzijde 715. Brussel 1992;
b. Jubileumboek van de Stichting genealogisch onderzoek Verdon(c)k, 1987, bladzijde 46;
c. Baron de Herckenrade: Het Adelboek der Nederlanden en het Graafschap Bourgondië.
d. Armorial van Vegiane door S.D. Hoven nr. 31070, Gegraveerd onder nummer 2089.
De korenschoven op het wapen komen voort uit het wapen van moeder Schoofs.
Het schild is blauw (azuur) van kleur. De kroon en korenschoven goudkleurig. De leeuwen, ook van het helmteken, zilverkleurig.
 
3212. Daer-en-boven het point eitentieel van het gemelt Vonnis van den 16. Maerte 1750., is uytdruckelyck vermaeckt by het gene van den 26. Juny 1751. aen Replique fub fope di&o N. 12., waer by pertinentelyck verklaert word, " Dat de Impetranten al" daer waeren Defcendenten van Peeter Stevens ende Digna Swae" len Gehjuyfíchen , ende dat den felven Peeter Stevens Broeder " was geweeft van wylen Jan Stevens getrouwt geweeil zynde met " Maria Verdonck N. B. Oud-Grootvader ende Oud-Grootmoeder van " den overledenen Guilielmus Alphonfus Verdonck , (gelyck alhier " deGedaegde) over welckers Succeffie tuffchen partyen quef" tie, ende diensvolgens dat de Impetranten gerechtigt waeren ." als Vaders-vaderlycke Vrienden van den felven Overledenen, tot
alzulcken paert ende deel als volgens de refpeclive Coilumen " der fituatie van de Goederen ende Renten by den Overledenen " achtergelaeten, zoude bevonden worden te behooren &c.
`
.
Gehuwd voor de kerk (1) op 41-jarige leeftijd op 27‑11‑1728 te Brussel (St.Gudula kerk) (getuige(n): Dominius Joannes Baptista de Wilde en Priester Augidio de Beaufaijs) met Adelijke juffrouw (Domicella) Maria Anna de WILDE, dochter van Dominus Joannes Baptista de WILDE. Er werd dispensatie verleend i.v.m. bloedverwantschap in de 4e graad.
Gehuwd (2) met Douarière Elisabeth van TURNHOUT, geboren juni 1698, overleden op 12‑07‑1752, begraven te Paddeschoot te St.Niklaas-Waas.
2.
Joannes Alphonsus VERDONCK.
3.
Marie Flore Dymphe VERDONCK (de Verdonck).
Gehuwd voor de kerk op 14‑05‑1718 te Brussel (St.Gudula kerk) (getuige(n): Guillemus de Verdonck broeder van de bruid en Joannes Carolus Jozef Lefebure broer van de bruidegom) met Ridder Jacques Joseph LEFEBURE (Jacques Joseph Lefèvre = Faber = Smets), 31 jaar oud, Ridder, Schepen van de stad Brussel. Gedoopt op 11‑12‑1686 te Brussel St. Gudula kerk, overleden op 05‑01‑1764 te Brussel op 77-jarige leeftijd. Uit het 1e. huwelijk zijn twee kinderen geboren:
Guillaume Joseph gedoopt Brussel 10-5-1721, doopgetuigen waren Guillaume Alphonse Verdonck, zijn oom en Madeleine Joseph le Mesureur weduwe van Guillaume Albert Lefebure, zijn grootmoeder.
Maria Catherine Joseph Lefebure gedoopt Brussel 23-7-1722, doopgetuigen Charles Jean Joseph Lefebure, oom en Marie Catherine Schoofs weduwe van advokaat Jean Baptiste Verdonck.
{Hij is later gehuwd voor de kerk op 40-jarige leeftijd op 17‑04‑1727 te Brussel (St.Gudula kerk) met Cécile Claire LEFEBURE, 32 jaar oud, gedoopt op 27‑11‑1694 te Brussel, overleden op 11‑04‑1745 op 50-jarige leeftijd, dochter van Francois LEFEBURE en Cècile Louise Therese van BROECHEM.}

III.5
Jan STEVENS VERDONCK (Joannes Stefanie), gedoopt te Meerhout.
Wordt ook genoemd Hendricksse. Ook is er de aanduiding, Jan en Hendrik Stevens Hendrikissone.
Vervolgens zijn er de aanduidingen waaruit een familierelatie blijkt:"Jan Stevens is eigen broer van E.H. Hend. Stevens-Verdoncq, pastoor van het begynhof te Aerschot"; en "...welcke Andreas Stevens is geweest vader van adv. Verdoncq..."
Nots Ruiz. 1719 nr. 38 en 44 RAA 3257.
Zoon van Joannes (Johan) STEVENS VERDONCK (Jan) (zie II.1) en Maria VERDONCK.
Gehuwd met Anna VOS.
Uit dit huwelijk:
1.
Catharina STEVENS.
2.
Joachim, STEVENS.

II.3
Hendrik STEVENS. Mogelijk is het deze Hendrik Steven Verdonk die in 1677 een testament maakt.
Bron Schepenregister Mol-Balen-Dessel Raam 88
, zoon van STEVENS (zie I.1).
Kind:

III.9
Hendrik STEVENS (Hendrik Stevens Hendriksse), zoon van Hendrik STEVENS (zie II.3).
Gehuwd met Margareta LODEWIJCKX. Declaratie schepenen van Olmen 9-3-1744. Hierin genoemd de drie kinderen van dit echtpaar, zijnde Jan, Peter en Willem Stevens. De naam Verdonck wordt niet genoemd.
Getuigen:
Lenaert Van Hove en Maria Bens, respectievelijk 83 en 82 jaar verklaren: dat Willem Stevens getrouwd met Maria Willems verwekt hebben Hendrik Stevens die gehuwd is met Catharina Cools, beiden nog in leven en verwekt hebben een zoon Hendrik Stevens.

Uit dit huwelijk:
1.
Jan STEVENS.
Gehuwd met Dympna BOGAERTS. Uit dit huwelijk is geboren Maria Stevens getrouwd met Ambroos Boeckmans. Dit echtpaar had het kind Catharina Boeckmans.
2.
Peter STEVENS (zie IV.10).
3.
Willem STEVENS (zie IV.12).

IV.10
Peter STEVENS. Had mogelijk een dochter Maria die trouwde met Peter van der Biest. Indien dat juist is dan hadden zij een kind Anselmus Van Der Biest "welke heeft geprofiteerd van de beurs gefondeerd door zijn oom eerwaarde heer Hendrik Stevens. Zoon van Hendrik STEVENS (Hendrik Stevens Hendriksse) (zie III.9) en Margareta LODEWIJCKX.
Gehuwd met Maria DAEMS.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan STEVENS.
Gehuwd met Anna van OOSYTERWYCK. Uit dit huwelijk is geboren:
A.M. Cath. Stevens die trouwde met Jan Bertels;
.
2.
Maria STEVENS.
Gehuwd met Peter van de BIEST. Uit dit huwelijk zijn geboren:
Elisabeth Franqoise v.d. Biest die trouwde met Adriaen Toelen. Kinderen van dit echtpaar zijn: J.B. Toelen en Anselm Toelen.
Anna Maria v.d. Biest;
Catharina v.d. Biest
Peeter Fr. v.d. Biest en
Anselm v.d. Biest die priester was.
Bron. Nots. Ruiz 1715 nr.39 RAA Nr.3253.


IV.12
Willem STEVENS, zoon van Hendrik STEVENS (Hendrik Stevens Hendriksse) (zie III.9) en Margareta LODEWIJCKX.
Gehuwd met Maria WILLEMS (Wilms).
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrik STEVENS (zie V.11).

V.11
Hendrik STEVENS, zoon van Willem STEVENS (zie IV.12) en Maria WILLEMS (Wilms).
Gehuwd met Cath. COOLS.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrik STEVENS.


Homepage | E-mail