Genealogie Verdon(c)k,
    Bergeijk Reusel.Home Inhoud E-mail

Over onze naam
Naar de Stambomen
Familiewapens
Genetisch onderzoek
Portret Frans Hals
Karel de Grote
VOC
WIC
Nieuw Nederland Onderzoek '65 Heden


Samenvattende "rode draad"van deze genealogie.

Adriaens Verdonck is de man met wie wij deze genealogie zijn gestart. Afgaande op de eerste data die ons tot nu toe bekend zijn geworden is hij begin 1600 geboren. Vier generaties later is het Anthony Verdonck die zich met zijn vrouw in 1731 in Waddinxveen vestigde. Een vertrek "om den brode" van de arme zandgronden naar de vruchtbare gronden in de omgeving van Waddinxveen. Van landbouwers werden het metselaars en die vestigde zich daar waar hun werk was. Aldus zien wij een trek naar Utrecht en omliggende plaatsen zoals Abcoude en Baanbrugge maar ook naar De Rijp.
Het was Koos Verdonk de dorpsomroeper van De Rijp die aldaar voor de nodige naamsbekendheid zorgde.
Jacobus (roepnaam Koos) Verdonk, geboren 21-9-1924 te De Rijp aldaar overleden 18-5-2001. Zie de foto in Powerpoint
Met deze trek van Zuid naar Noord verdween ook de c uit de naam.
Aangezien de oudste generaties zeer onvolledig zijn zal nader onderzoek aantonen dat er ongetwijfeld ook uitgebreidere vertakkingen bestaan naar Vlaanderen en wellicht verbindingen gemaakt zullen worden met de overige stambomen Verdonck in het Kempenland.

terug

Beeldend kunstenaar Piet Verdonk ( Petrus Cornelis Paulus Maria ) geboren 2-7-1953 in De Rijp. Piet zijn levensbericht staat op https://youtu.be/BJfu6IU2x0k

terug

Hazerswoude
Een kleine fragment genealogie die mogelijk aansluiting zou kunnen vinden bij de Waddinxveen Verdonk(en). Er zijn echter ook aantekeningen die duiden op een herkomst van de Zaanstreek. Klik op Hazerswoude om dit bestandje te lezen.
Het betreft 35 personen en 16 relaties.
Voor correcties of aanvullende informatie houden wij ons aanbevolen.
Heeft u wensen omtrent het gepubliceerde? Wij vernemen dat graag.

U kunt het ons laten weten via verdonk@xs4all.nl

terug

Oude informatie te Reusel. Verbondenheid met Bergeijk genealogie?

Er bestaat een boek met de titel. "Reusel naar archieven van Postel's Abdy." Geschreven door Th. I. Welvaarts. Uitgegeven in 1877. In dat boek is vermeld dat er in 1157 reeds een kerk in Reusel was. Reusel werd in de oudste jaren van het bestaan ook aangeduid met de namen: Rosele; Roselo; Roesele en Reuscele.

In de 16e eeuw was er al een schepen Verdonck te Reusel aktief.
In 1571 wordt genoemd Peeter Huybert Verdonck die een huis met hof en land bezat.
Op 3-2-1644 lezen wij over de gezwooren heymraed Jan Wouters Verdonck. Andere Verdoncken die we nog niet indeze genealogie konder onderbrengen maar als, borgemeester; zetter; schepene en als declarant te Reusel functioneerden zijn:
Jan Verdonck 1659-1679
Jan Peeters Verdonck 1651 en 1653-1668
Lenaert Verdonck 1656-1657
Peeter Jan Verdonck 1678-1679
Wouter Peeter Adriaen Verdonck 1657-1658

Een bewijs van de verbondenheid met Bergeijk troffen wij aan bij Jacobus Verdonck,
geboren te Reusel 29-7-1689 en getrouwd Johanna Ham, lezen wij in
RA Bergeyk Inv. nr. 81 fol. 53vs d.d. 3-11-1732.
Jacob Verdonk blijkt een huis buiten de veste, een een schuur binnen de veste met een wei en teulland gehuurd te hebben voor een periode van 6 jaar te beginnen in maart 1733. De huur is f.4,- per jaar.
1742 Pachtovereenkomst voor 6 jaar tussen Bartel Bijnen c.s. en Jacob Verdonck aangaande huis, hof, aangelag met aenhorige weij en teulanden gelegen tot Bergeijk bij het slot, 4gl huur per jaar boven de Lands- en dorpslasten, met speciale condities o.a.: huurder moet jaerlijx 2 vijmen dakstroij verleggen tot sijnen costen en den decker den cost geven, huurder sal jaerlijx op het goet mogen cappen een hondert mutsaen. Bron van bovenstaande twee akten: Dingbank Bergeijk inventarisnummers 81a en 82 op respectievelijk blz. 53vs en 128
. Meer informatgie over het slot op de pagina Bergeijk
Vooralsnog blijft het bij deze aanwijzingen.

terug

Een klein nog op zich zelfstand genealogisch overzicht te Eersel
Klik hier voor dit genealogisch fragment

Zie voor Eersel ook op  Genealogie Retie

terug

Reusel thans op de grens van Vlaanderen maar vroeger gewoon het Kempenland in Brabant.

In de directe omgeving van Reusel liggen Arendonk, Turnhout en Retie evenals de plaatsen Bladel, Eersel en Bergeyk met Lommel op iets grotere afstand. Allen plaatsen waar al in de 16e eeuw Verdoncken woonden. In bijna al deze plaatsen vangt een genealogie Verdonck aan.

Het is dan ook meer dan waarschijnlijk dat een aantal van deze stambomen teruggeleid kunnen worden naar een zelfde voor vader.
Een dergelijke samenhang bewezen we al met een lijn Arendonk-Lommel-Liempde en evenzo met een lijn Retie-Bergeyk-DenBosch-Tilburg.
Om tot een grotere samenbundeling van deze stambomen te komen is meer onderzoek nodig in archieven die zich niet zo gemakkelijk laten lezen. De laatste jaren gaan de ontwikkelingen echter snel met de digitale ontsluiting van meer en meer archief materiaal. Misschien worden het dus nog spannende, zo niet spectaculaire jaren.
In onze dossiers bevinden zich nog diverse kleinere fragment stambomen die wellicht kunnen helpen bruggen te slaan naar de nu nog afzonderlijk beschouwde stambomen.

Wij noemen hierna een klein fragment, waarmee andermaal de verbinding naar elders in Vlaanderen is aangetoond.

terug

Rumoldus Verdonck te Eersel.

Rumoldus Verdonck werd omstreeks 1541 te Eersel geboren, is overleden op 79 jarige leeftijd op 12 juni 1620 te Antwerpen. Hij trouwde circa 1565 met Maria Blijhoofd van Herenthals die geboren is circa 1541 en eveneens overleden is in Antwerpen op 77 jarige leeftijd op 8-12-1618.
In de Sint Jacobskerk te Antwerpen is een grafsteen van dit echtpaar aanwezig.
Rumoldus was 52 jaar schoolmeester eerst te Lieren en later te Antwerpen. Uit dit huwelijk zijn 13 kinderen geboren waarvan ons bekend zijn:
Hubert Verdonck geboren circa 1586 te Antwerpen en

Henri Verdonck geboren 19-6-1589 te Antwerpen, overleden te Brugge in 1643.

In de periode dat hij te Lieren onderwijs gaf, zond hij aan Simon Verrepaeus een gedicht van vijfentwintig latijnse versregels, dat opgenomen werd in de inleiding van de Institutiones scholasticae van deze schrijver. Uitgegeven door J. Bellary, Antwerpen 1573.

In 1579 werd Rumoldus te Antwerpen toegelaten tot het onderwijzen van Latijn en Grieks aan het College Notre Dame, ook wel Papenschool genoemd.
In 1580 werd hij te Antwerpen toegelaten tot het schoolmeestersgilde en op 7 juli 1581 werd hij poorter van Antwerpen.


Leerlingen van Rumoldus waren de schilders Petrus Paulus Rubens en Bathasar Moretus I. Deze laatste wijdde een kort gedicht aan hem "Ad rectorem" dat bewaard is gebleven in het Manuscript CCII folio 7, van het archief van het Museum Plantin.
In dit archief zijn talrijke gegevens te vinden over Rumoldus Verdonck in zijn hoedanigheid als rector

Hubert Verdonck,
geboren in 1586 Zoon van: vader Hubert, villicus (grondeigenaar) 1597-1601 jezuiet, koopman en moeder Maria Vermeulen)

Studeert deels te Antwerpen bij de paters jesuieten en zijn oom Rumoldus Verdonck, deels te Douai, met name dichtkunst en welsprekendheid, in totaal 7 jaar;  2 jaar wijsbegeerte te Douai, arts / dr in wijsbegeerte; daarna gaat hij naar Gent om daar gedurende 2 jaar medicijnen en plantkunde (les ‘simples’ / kuiden) te studeren, keert terug naar Douai om daar nog 3 jaar zijn studie medicijnen te vervolgen, gaat na het einde van zijn studie / relicto studio, in 1610 op 24 jarige leeftijd, naar Brussel als chirurgijn aan het Divi Joannis hospitaal (Hospital St Jean); hij moet dus tussen 1597 en 1601 aan het college / het college van de paters jezuiten te Antwerpen hebben gestudeerd.

Pater Verdonck vertrok in 1617 naar Zuid Amerika waar hij in 1652 te Lima stierf.

terugBegin


Copyright by Piet Verdonk, Diemen (NL). All rights reserved.
Laatst bijgewerkt op 5 mei 2021.