Genetische Genealogisch Onderzoek (DNA)


Home Inhoud E-mail


Over onze naam
Naar de Stambomen
Familiewapens
Genetisch onderzoek
Portret Frans Hals
Karel de Grote reeks VOC
WIC
Nieuw Nederland Onderzoek vanaf 1965

 

Inleiding.
De genealogie heeft een nieuwe dimensie gekregen. Inmiddels staat DNA-onderzoek de genealoog ten dienste om hem of haar te ondersteunen bij de reconstructie van zijn stamboom. Daarnaast is het DNA-onderzoek een middel om te controleren of de “papieren” afstamming ook genetisch juist is.
Bij DNA-onderzoek moeten we twee soorten DNA onderscheiden. Het mannelijke Y-DNA en het vrouwelijke MtDNA. Door middel van het Y-DNA, dat alleen mannen hebben, kan informatie worden verkregen over de genealogische mannelijke rechte lijn: zoon, vader, grootvader, overgrootvader, enzovoort. Dat kan omdat het Y-DNA bijna ongewijzigd wordt overgedragen van vader op zoon. Door middel van het MtDNA, zowel aanwezig bij mannen als vrouwen, wordt informatie verkregen over de vrouwelijke rechte lijn: zoon of dochter, moeder, grootmoeder, overgrootmoeder, enzovoort. Mannen kunnen dus door middel van hun eigen DNA zowel de rechte lijnen van hun vader als moeder onderzoeken. Vrouwen kunnen door middel van hun eigen DNA alleen de rechte vrouwelijke stamboomlijn onderzoeken.

De zeven dochters van Eva.
Waar kom ik vandaan? Hoe dikwijls vragen wij ons dit niet af? Tot een paar generaties terug weten wij wie onze voorouders zijn, maar dan houdt het spoor vaak op. Wij dragen echter allemaal in elke cel van ons lichaam een boodschap van onze voorouders, die ligt opgesloten in ons DNA, (DNA een afkorting voor de Engelse woorden Desoxyribonucleic Acid) ons genetisch materiaal.
Met behulp van recente ontwikkelingen in de genetische technologie wordt de geschiedenis van het menselijk ras onthuld door professor Bryan Sykes, verbonden aan de universiteit te Oxford.
Deze hoogleraar deed onderzoek in de vrouwelijke lijn en in zijn theorie stamt de mensheid af van zeven oermoeders. Zeven DNA varianten die zijn te herleiden op het DNA van volkeren die tussen 40.000 en 50.000 jaar geleden Europa binnentrokken.
Het onderzoek van Prof. B. Sykes is gebaseerd op genetisch en archeologisch onderzoek.
In een boek met de titel `De zeven dochters van Eva� wordt deze studie in 300 pagina�s beschreven.)1


Zonen van Adam in Nederland)2
Zonen van Adam in Nederland is de titel van een boek waarin verslag wordt gedaan van het project ‘Genetisch Genealogie in Nederland’. Een boek op A4 formaat van meer dan 400 bladzijden.
In het boek gaat men er vanuit dat de Oermens ongeveer 60.000 jaar geleden Afrika verliet en de hele aardbol bevolkte. Gaandeweg pasten de mensen zich aan hun omgeving aan en ontstonden er kleine verschillen in de erfelijke aanleg. Zo verloren de mensen die de Noordelijke regionen introkken bijvoorbeeld het pigment in hun huid en kregen sommige blauwe ogen. Alhoewel alle mensen op de aarde familie van elkaar zijn en dezelfde, universeel menselijke trekken vertonen, zijn er clusters in die kleine verschillen te ontdekken. In wetenschappelijk jargon noemt men die clusters ‘haplogroepen’.
Dit boek presenteert de DNA profielen van 410 mensen en beschrijft welke haplogroepen hoe vaak en waar voorkomen in Nederland. Het zijn 410 mannen die aan dit project meededen, vandaar de naam zonen van Adam. Van deze mannen zijn stamreeksen in het boek opgenomen. In de stamreeksen wordt de mannelijke lijn gevolgd. Door de DNA profielen te koppelen aan stamreeksen kan worden nagegaan of men familie van elkaar is.


Afrika: De bron van ons bestaan. )3
Afrika geeft zijn geheimen niet gemakkelijk prijs. Op het continent liggen de antwoorden begraven op onze vragen naar de oorsprong van de mens. Na een eeuw van onderzoek hebben wetenschappers ons begrip van het begin van het menselijk leven volkomen veranderd.
Het eerste deel van dit boek richt de aandacht op het werk van de belangrijkste veldonderzoekers, te beginnen met de pioniers uit het begin van de twintigste eeuw.
Het tweede deel begint bij de vroegste oorsprong en volgt het lange spoor van ontdekkingen dat uitkomt bij het ontstaan van onze eigen soort, Homo sapiens, en zijn geleidelijke migratie over de hele aarde.
Wat daarbij duidelijk naar vorenkomt, is niet allen een opmerkelijke verzameling wetenschappelijke ontdekkingen, maar evenzeer de immense uitgestrektheid van het braakliggende terrein dat nog ontdekt moet worden.

Onderzoek in Belgi�
Onder de verantwoordelijkheid van de universiteit van Leuven zijn twee onderzoeken gedaan, ��n in Belgi� in 2010 en ��n in het Oud Hertogdom Brabant in 2009 ( waar ook een deel van het Ned. Noord Brabant onder valt ) Op de volgende pagina's leest u er meer over.)4 en 5

Voorzichtige samenvattende conclusie op grond van de informatie tot heden en verneld op deze drie pagina's en bronnen als vermeld.
VIJFmaal R1b (+ een aangetrouwde) afkomstig uit Afrika en via Noord Afrika langs de kusten omhoog getrokken.
DRIEmaal J, G en I (+ twee aangetrouwden) afkomstig uit het midden-oosten en via voornamelijk de Balkan naar West Europa.
De Meeste kans dat genealogie�n Verdonck kunnen worden samengevoegd zit dus bij de Haplogroep R1b

)1 ISBN 90-325-0862-8. Uitgever De Kern in Baarn
)2 ISBN 97890 5613 9407 Uitgeversmaatschappij Barjesteh van Waalwijk van Doorn & Co’s Rotterdam

)3 ISBN 97890 5977 780 4 door Martin Meredith
)4 DNA Belgi�. DNA-Project 2010. Belgi�, exclusief Oud-hertogdom Brabant
)5 DNA Brabant. DNA-Project 2009, Oud-hertogdom Brabant

Deelneming aan dit project door Verdonk, Verdonck, Van der Donckt en Van de Donk

Begin


Copyright by Piet Verdonk, Diemen (NL). All rights reserved.
Laatst bijgewerkt op 04-01-2023