Stamboom Verdon(c)k,
  Raamsdonk


Home Inhoud E-mail

Over onze naam
Naar de Stambomen
Familiewapens
Genetisch onderzoek
Portret Frans Hals
Karel de Grote
VOC
WIC
Nieuw Nederland Onderzoek '65 heden   code : ra
   streek : Noord-Brabant.
   plaatsen : Raamsdonk, Geertruidenberg.
   omvang : 217 personen, 96 relaties + Dordrecht 73-30.
   publicaties : GGV basisdeel.
   connectie : meerdere mogelijkheden.

         Op deze pagina:
          Genealogie
       Foto' pagina
        Maatschappelijke status
        Godsdienst
        Herkomst
met ondermeer ds. A.H.v.d. Donck
        Dordrecht een genealogisch fragment

          Van Donck naar: Verdonq, Verdonck en Verdonck.

          Genealogie.
          Klik op: Genealogie Raamsdonk, Geertruidenberg.
        Deze genealogie is voorzien van een index.
        Correcties of andere informatie Laat a.u.b. weten.
        Heeft u wensen omtrent het gepubliceerde?
        Wij vernemen dat graag.
        U kunt het ons laten weten via verdonk@xs4all.nl

                   
          begin

        
Fotopagina
      
Klik op foto pagina om kennis te nemen van een antal dia's in een
       PowerPoint presentatie of via YouTube

        

       begin

       

  In de oudste generaties zijn het landbouwers en veehouders die een zeer sober bestaan hadden. De rond 1630 geboren Jan Peetersz Verdonck werd bij registratie ten behoeve van belastingen als volgt aangeduid:

   Jan Peeters Verdonck met zijn vrouw en vier kinderen, drie onder de 18 jaar, houden een koe weydende op dorpswegen. Zijn arme en onvermogende lieden.

  Jan Pietersz Verdonck (ook wel geschreven Jan Petersz) is te Raamsdonk overleden op 09-02-1701. Hij trouwde circa 1652 met Anneken Lambertsen. Na haar overlijden hertrouwde Jan op 24-11-1689 te Geertruidenberg met Maritje Hermens en na haar overlijden trouwde Jan andermaal, nu met Heyltje Theunisse Cloosterman, weduwe van Cornelis van Fletterwijk.

  In deze zeer sobere levensomstandigheden kwam verandering aan het einde van de 18e eeuw. Het waren toen zalmvissers gedurende drie generaties. Doch ook het boerenbedrijf werd in stand gehouden. Ook was er een Verdonck die er naast zijn boerenbedrijfje een winkeltje op nahield. De zalmvissers van de derde generatie werden tevens leerlooiers en de daarop volgende generatie voegde er de lederhandel aan toe. Men verliet Raamsdonk eind 19e eeuw en vestigde zich te Rotterdam en aansluitend ook te Apeldoorn.

  Er was ook een uitzondering, mogelijk volgde hij een ontwikkeling in zijn tijd. Dat was de op 13-03-1695 te Raamsdonk gedoopte Jan of Johannes Verdonk, die zich als ondernemer van een schildersbedrijf aan de Breedehaven in 's-Hertogenbosch vestigde. In 1742 legde hij aldaar de poorterseed af. Johannes trouwde op 21-01-1731 te 's-Hertogebosch met Johanna Qutvliet die op 15-12-1706 was gedoopt te 's-Hertogenbosch als dochter van Hendrik Qutvliet en Maria van Dijssen. Qutvliet werd ook geschreven: Overvliet en Outvliet. Zij lieten te Den Bosch vier kinderen dopen.


          begin

Omhoog

  Het betreft in deze tak een protestantse familie Verdon(c)k waarvan de oudste generaties behoorden tot de Nederduits Gereformeerde Kerk (NGK). Kerkscheidingen gingen niet ongemerkt aan deze mensen voorbij.
  Johannes Gerardus Verdonk, zalmvisser en leerlooier, geboren op 14-11-1824 te Made en Drimmelen, overleden aan de Spaanse griep op 18-11-1918 te Made en Drimmelen, trouwde te Maassluis met Catharina Jacoba de Groot, geboren Maassluis 20-08-1822 als dochter van Gerardus de Groot en Wilhelmina Jansen, overleden op 28-07-1883 te Made en Drimmelen.
  Deze Johannes was, wat men toen wel noemde, streng in de leer en sloot zich aan bij de 'Vrienden van de waarheid'. De keuken van hun woning deed dienst als kerkruimte. Op haar grafsteen is de tekst Johannes 6:69 genoemd, waar wij lezen: 'en wij hebben geloofd en erkend, dat Gij zijt de Heilige Gods'.
  Voor zover wij dat - in de huidige tijd - konden waarnemen, deed ook secularisatie zijn werk in deze in oude tijden zo streng gelovige familie.

          begin

Omhoog

       

  Gelet op de hiervoor genoemde Jan Pietersz Verdonck, moet er dus een in circa 1600 geboren Pieter Verdonck geweest zijn als zijnde de stamvader van deze tak.

  In 's-Gravendeel kennen wij de circa 1565 geboren Pieter Pietersz Verdonck. In Gorinchem waren de Verdoncken in die tijd al talrijk aanwezig. Via de vaarwegen was de verbinding met de genoemde plaatsen vrij eenvoudig. We vonden tot heden echter geen bewijs voor een onderlinge relatie.

  Geertruidenberg, waar zich drie huwelijken voltrokken in de derde generatie van deze tak, was een garnizoenplaats. De daar geplaatste militairen werden regelmatig overgeplaatst en dat maakt het onderzoek in de oudste generaties niet gemakkelijk. Zo kwamen wij tijdens ons onderzoek aldaar in aanraking met een Verdonck die we niet in deze tak wisten te plaatsen.

  Dat betreft dan Jan Jansz Verdonck die op 02-11-1625 trouwde te Geertruidenberg met Maeicken Smeulders. Jan was afkomstig van Breda en was weduwnaar van Janneken Ariensdochter. Maeicken was geboortig van Turnhout. Uit dit huwelijk is Arent Verdonck geboren die op 10-04-1642 te Geertruidenberg in ondertrouw ging met Jennecken Bartels. Ook deze familie konden we niet invoegen in de genealogie Verdonck te Raamsdonk.

  Ds. Adrianus Hubertus van der Donck alias Vanderdonck.
  Ook deze predikant konden wij nog niet in een breder familie verband plaatsen. Mogelijk was hij verwant aan de bekende Adriaan Van der Donck de grondlegger van Nieuw Amsterdam (New York) en schoonzoon van de nog meer bekende Bredase turfschipper.
  Zie hier voor de pagina Breda van deze website.

  Ds. Adrianus Hubertus van der Donck werd op 01-06-1738 te Geertruidenberg predikant. In deze gemeente werd hij in het voorjaar van 1762 emeritus. Hij is ook vermeld als proponent in 1716 toen hij op 25 jarige leeftijd predikant werd te Gilze en Rijen en aldaar verbleef tot 1737. Hij woonde in Geertruidenberg in "De Sterre", dat zou nu perceel nr. 32 op de Markt zijn. In 1615 was het bekend als "De rode zevensterre". Voorganger van Van der Donck was ds. Joh. Math. Hoffman die in het zelfde huis woonde. Na het vertrek van ds. Van der Donck ging zijn ondergenoemde dochter er wonen.

  Geprezen als predikant.
  "Schoon zijn eerw. alhier de gemeente nu ��n en twintig jaaren met de uijtterste vergenoeginge ende lof heeft bediend gehad ende wij wel zeer gaerne hadden gewenscht dat zijn eerw. alhier tot nut van de gemeinte ende goede ingezetenen hadde moge blijven". 1)

  Ds. Van der Donk werd circa 1690 geboren te Breda als zoon van een koopman, Marijnus(Marinus) van der Donck. Op 10-9-1770 is hij te Geertruidenberg overleden. Gehuwd ( plaats en datum onbekend maar vermoedelijk te Gilze-Rijen na 1716, met Maria Thiers. Uit dat huwelijk is op circa 1720 een dochter geboren te Gilze, genaamd: Johanna Catharina van der Donk die op 3-5-1746 te Geertruidenberg, als jongedochter, in ondertrouw ging en aldaar trouwde op 24-5-1746 met Benjamin Cop een jongeman, commies van de Vivres en ammunitien van oorloge te Geertruidenberg. In de periode van 1747 tot 1757 zijn er uit dit huwelijk vier kinderen gedoopt te Geertruidenbrg, Op 4-6-1747 traden als doopgetuige op predikant Adrianus Hubertus van der Donk en zijn vrouw Maria Thiers. In 1757 was de predikant andermaal doopgetuige. Johanna is in 1770 vermeld als weduwe en erfgenaam van ds. Van der Donk. De predikant onertekende met Vanderdonck.

  Akte d.d. 17-7-1760 Adrianus Hubertus van der Donck, predikant tot Geertruidenberg, verkoopt aan Adriaen Peebergen en Willemina Cocx, echtelieden, het huis, "Het roodt Cruijs" staande op de Noordzijde van de Korte Brugstraat te Breda. Op 6-12-1697 woonde daarin zijn vader Marijnus Rochuz van der Donck. waarvan Adrianus eenig kind en erfgenaam is. Marinus wordt in een akte van 6-12-1697 vermeld als Coopman.

  Op 27-9-1710 op 20 jarige leeftijd ingeschreven als student in Leiden en deed een zeer goed classicaal examen.
  Over zijn optreden als predikant is geschreven in: "Vier eeuwen protestantisme in het zuidoosten van de Baronie van Breda. De geschiedenis van de Protestantse gemeente te Chaam c.a." Auteur B. Vroom.
  Er zijn ons twee publicaties van zijn hand bekend geworden
  :
  a. Het heilig dienstwerk van een Evangelisch leeraar, Dordrecht 1746.
  b. Gedenkwaardige benauwtheden en verlossingen der Isra�liten voorgehouden enz.,

      Breda 1749,

  1) Uit. "Protestanten in West Brabant" door Van Haastert. Bron van de tekst: Extract uit het register van resolutien van schout en schepenen in Gilze d.d. maandag 12-5-1738.

  begin

  Dordrecht een fragment dat behoort bij deze genealogie!?

  Tenslotte noemen we nog Hendrik Verdonk die op 13-12-1711 te Dordrecht trouwde met Marijke Jansdochter Wensel. Dit echtpaar liet te Dordrecht zes kinderen dopen waaruit verder nageslacht is voortgekomen. Van Hendrik is bij de huwelijksinschrijving genoteerd dat hij afkomstig was van Raamsdonk.
  Op grond van wat hiervoor is geschreven over Hendrik Verdonk zijn wij van mening dat
  hij behoort tot deze familie, maar hoe precies blijft nog een vraag.
  Voor het raadplegen van dit genealogisch fragment, met index, klikt u op Hendrik.

  Onderstaande Hendrik konden wij nog niet in verband brengen met de bovenvermelde Hendrik.

  Hendrik Verdonck/Verdonk.
  Uit het Oud Rechterlijkarchief van Raamsdonk is ons ondermeer het volgende gebleken: In inventarisnummer 88 met een akte gedateerd 1.3.1701 is genoeteerd dat Jan Pietersz Verdonck is overleden en dat zijn vrouw Heyltje compareerd en daarbij geassiteert wordt door haar zoon Hendrik. Zijn achternaam is niet genoemd.
  In dat zelfde archief Inventarisnummer 89 folio 119 verso, in 1722 compareerd Dingena Hendrick Verdonck weduwe, voor wijlen Jan Adriaen Buys en de nu in ondertrouw met Cornelis van der Sluys, ter eenre. Hendrik Petersz Verdonck als testamentair voogt over het onmondige kind van de voors. Jan Adriaen Buys verwekt bij Heyltje Timmers, ter andere.
  In de kantlijn van deze akte staat een notitie gedateerd 11-4-1727. Er vond een betaling plaats. Dit bijschrijft vond plaats in aanwezigheid van Hendrick Verdonck en is door Hendrick Verdonck ondertekend met deze schrijfwijze.
  Zie verder het hieronder gestelde bij Dordrecht

  begin

  Van Donck naar: Verdoncq, Verdonck en Verdonk

  In de eerste generaties van deze kleine genealogie wordt de familienaam geschreven op verschillende manieren. Wij lazen: Verdoncq, Verdonck en Verdonk. Ook de in die tijd gebruikte afkorting V'doncq kwam voor.

  Te Raamsdonk bevonden zich percelen land met de namen: In de Donck, Kleyndonck en
  Klyndonck. In ��n van de geraadpleegde akten laten wij: "Op de Donk van ouds genoemd het Papenweer". Ook schreef men over de Donckse Hoocht. Jan Verdonck bezat grond op het Papenweer. Dat perceel grond op de Donk kwam in zijn bezit via de erfenis van zijn vader die ook wel werd genoemd Jan Peeters.

  De vraag boeit nu wat de volgorde was. Jan Peeters vestigde zich op een Donck en verkreeg aldus de naam Jan Pieters Verdonck. Of bezat hij deze familienaam al en was het toeval dat ook hij grond bezat op de Donckse Hoocht!?

  Wie gaat de uitdaging van dit onderzoek aan?

  Dirc Bokel Uter Nesse, ridder wonende op kasteel Wena nabij Rotterdam
  Een klein bestand met biologisch verbonden personen die zich bedienden van verschillende namen. Door mij zijn de Van der Doncken
  er uitgelicht. Het is een bestand dat in de 13e eeuw aanvangt met heer Dirc Bokelsdochter, gehuwd met een onbekend gebleven vrouw uit welk huwelijk drie kinderen allen met een verschillende naam. Er was bezit in Raemsdonk en daarom kozen we er voor dit genealogisch fragment op de pagina Raamsdonk te plaatsen. Lees meer over dit bestand.

  Personen met een overeenkomstige naam die ik nog niet in verband kon brengen met het bovengestelde bestand. Het betreft de overdracht van bezit. Vermeld zijn:
  In akten d.d. 12-6-1473 en 6-5-1484 te Jutfaas en omgeving Gijsbert van der Donk en op 28-10-1485 en 12-5-1487 Bokel van der Donk Gijsbertsz zijn oudste zoon.
  Bron Ons Voorgelacht pag. 257
  In akten d.d. 16-2-1490 en 11-3-1495 Bokel van der Donk ook overdracht van goederen Culenborg en omgeving.

  Bron. Ons Voorgeslacht pag. 394

  begin

   


Begin


Copyright Piet Verdonk, Diemen (NL). All rights reserved.
Laatst bijgewerkt op 26-01-2023.