Stamboom van Gerbe Tames te Mantgum
          Gevolgd door Janse van Mantgem en van Mantgem


Home Inhoud E-mail

Over onze naam
Naar de Stambomen
Familiewapens
Genetisch onderzoek
Portret Frans Hals
Karel de Grote
VOC
WIC
Nieuw Nederland Onderzoek 1965 heden


   codes : mantg137
   streek : Oorsprong IJlst, circa 1615, daarna Mantgum en Jelsum, in Friesland.
   plaatsen : Beilen, Leiden, Amsterdam, Randstad, USA
   omvang : 321 personen en 133 relaties
  kwartierstaat 1215 personen en 577 relaties
   publicaties : Deze website
   connectie:

Begin


Genealogie Janse van Mantgem

Een genealogie die aanvangt circa 1615 in IJlst 2 generaties later te Mantgem. Lees meer

Oude informatie
Op 5 augustus 2015 bezocht Piet Verdonk met zijn kleinzoon Mark Janse van Mantgem de gemeente Mantgum. Wij werden door de koster Siebolt Dijkstra zeer gastvrij ontvangen. Hij voorzag ons van veel informatie. Maar wij werden door hem zeer verrast toen hij ons het Avondmaalstel van de kerk toonde. Op een beker gedateerd 1726 stond de naam Gerben Tames, ouderling. Mogelijk was hij al eerder ouderling want hij liet in deze kerk in 1705, 1709 en 1713 kinderen dopen.
Voor een afbeelding van de beker met inscriptie zie de onderstaande PowerPoint presentatie. Een meer algemen informatie over de Friese zilversmeden leest u hier.

Poorter te Leiden Gerrebe Janse van Mantgem
Van Mantgem van IJlst naar Mantgum, dan naar Jelsum en vandaar naar Leiden. Te Leiden werd werd Gerrebe op 8-11-1776 ingeschreven als poorten. Deze intekening in het Poortersregister is vermeld in als dia opgenomen in de bij deze website behorende PowerPoint. Zie hieronder.
Eed van de Poorter.
"Dat swert ghij. Datghij den lande van Hollandt / en die wetten selver vereenigt zullen blijven /  mitsgaders deser Stede / sult wesen gehouw ende getrouw Den Staten van Hollandt / ende den burgemeesteren dezer steden / sult gehoorsaam weesen: De rechten ende privilgien van't gemeene lant / ende van deser stede / sult helpen houden ende stercken naer u vermogen ende beste wetenschap. Ende indien ghij vermeent dat op vermandt met woorden ofte met wercken met gedaen / onder wonde ofte / beraed- slaeghe werde dat tot naerdeel soude moge strecken van de voors. Vereenigde landen ende namentlijck van den lande ofte stede van Hollandt of eenige der selven / ende bevonden oock van dese stede dat ghij t'selve terstont ende sonder vertreck der burgemeesteren deser stede te kunnen geven / ende voorts al doen ende laten sulle dat een goel ende getrouw poorter dezer stede behoort te doen en te laten"

Gerrebe woonde te Leiden, Heeregragt Wijk VII nr. 128.
Later Kort Rapenburg Wijk I nr. 39.

Begin

Aanvullende documentatie
Foto's van personen en gebouwen, familieberichten uit de kranten, het avondmaalstel enz. zijn samengebracht in een powerpoint presentatie. Deze presentatie bestaat uit meer dan 92 afbeeldingen. U klikt hier voor kennisneming.


Het foto bestand in Power Point wordt actueel gehouden met door mij ontvangen/gevonden afbeeldingen. YouTube kan daarbij achterlopen.
Afbeeldingen via YouTube bekijken, klik op film.

Bron vermeldingen

Een aantal generaties uit deze stamboom woonde jaren in Leiden. Bij een aantal mannen is informatie toegevoegd afkomstig uit: Erfgoed Leiden en omstreken te Leiden. Het betreft inschrijvingen voor de nationale Militie 1869. Deel 2404. Bij sommigen is een beperkte persoonbeschrijving vermeld.

Begin

Volkstellingen
1947 en 2007
Bij de volkstelling van 1947 woonden 5 personen Janse van Mantgem in Nederland. 1 in Groningen en 4 in Zuid-Holland. In 2007 was dit aantal verdubbeld tot 10 en woonden men te Amsterdam, Amstelveen, Nieuwegein, Oegstgeest en Halderberge,
De naam van Mantgem kwam in 1947 20 maal voor en in 2007 was dit aantal teruggebracht tot 5 personen.Kwartierstaat van Mark JANSE VAN MANTGEM

Mark is een kleinzoon van de beheerder en onderhouder van deze website Piet Verdonk die behoort tot deze genealogie met als oudste vindplaats 's-Gravendeel.

Voor de kwartierstaat van Mark, klik hier.
Thans 1215 personen en 577 relaties.
Najaar 2022 is deze kwartierstaat laatstelijk aangevuld. Wij zijn daarbij geholpen via de site van: https://www.genealogie.nl/genealogie-van-pelt-van-leewen/1505679.php
In de oudste generaties wijzigen de familienamen, zijn veel bastaarden vermeld en een kind van een pastoor. Veel data met circa aanduiding. Allemaal inherent aan onderzoek tot bijna het begin van de jaartelling. Er loopt informatie door tot 686 en 700.  De oudste informatie is door mij niet overgenomen. Voor meer informatie zie bovenstaande link. Wij zijn veel dank verschuldigd aan de heer Leen van Pelt.

Voor correcties of aanvullende informatie houden wij ons aanbevolen.
Heeft u wensen omtrent het gepubliceerde? Wij vernemen dat graag.

U kunt het ons laten weten via verdonk@xs4all.nl

Begin
Predikanten van Mantgem
Een ouderling en vijf predikanten in vijf generaties.
1.
Gerben Tames 1674-1755, ouderling te Mantgum. In de Nederduits Gereformeerde kerk. Op zijn avondmaalsbeker staat: Geroepenen Gerben Tames ouderling 1726.

Dit is in de IV generatie.
2.
Generatie VIII. Jan van Mantgem 1834-1900. Predikant in de Gereformeerde kerk te: Chairlois, Rotterdam;  Dordrecht en Harderwijk.
3.
Generatie IX, zoon van Jan onder 2. Johannes Cornelis (Johan) van Matgem 1861-1940.
Predikant in de Gereformeerde kerk te Borger waar hij in 1888 werd bevestigd door zijn vader. Vervolgens te Hijken gemeente Beilen en Oegstgeest. Tijdens de mobilisatie i.v.m. WO I legerpredikant.
4.
Generatie X. De oudste dochter. Hermina van Mantgem, van Johan onder 3 trouwde met de predikant Simon G. de Graaf 1889-1955. Predikant in de Gereformeerde kerk waar diende in de gemeenten; Oosterzee; Rijswijk en per 1923 tot zijn emeritaat in 1950 in de Amsterdamse Nassaukerk gevestigd aan de De Wittenkade 14. Aldaar diende de predikanten een formulier te ondertekenen. De inhoud van het formulier, met van zijn handtekening kunt u hier lezen.
5.
Generatie XI.1 Johannes Cornelis van Mantgem, geboren 1936 te Leiden. Predikant met emeritaat van de Reformed Church in Amerika en diens broer.
6.
Generatie XI.2 Jacob Jan van Mantgem, geb. 1937 te Leiden. Predikant met emiritaat van de Reformed Church in Amerika en thans ook werkzaam in de United Methodist Church te Iowa.

Voor meer informatie over deze predikanten kunt u de genealogie raadplegen door hier te klikken op Lees mee

Begin

Over de gemeente Mantgum (volgens Wikipedia)
In bronnen uit 1329 wordt het dorp Mantiga-heem genoemd, het hiem of erf van de Mantinga's. Het dorp bestaat uit veel kenmerkende dorpswoningen. Deze hoofdplaats van de voormalige gemeente Baarderadeel trok veel renteniers. De rentenierswoningen zijn er in allerlei soorten en maten, alle met ruime tuinen met dikwijls monumentaal geboomte. Een tuin, aangelegd in 'Engelse landschapsstijl', compleet met een prieeltje en een vijver, bevindt zich nog in originele staat. De dorpskom van Mantgum is aangewezen als beschermd dorpsgezicht en is daarmee een van de beschermde stads- en dorpsgezichten in Friesland.
Tot het dorpsgebied behoren ook de buurtschappen Tjeintgum en Schillaard.

Begin

Maria kerk van Mantgum
(volgens Wikipedia)
De kerk uit circa 1500, oorspronkelijk gewijd aan Maria, werd gebouwd ter vervanging van een middeleeuwse voorganger uit circa 1200. In 1865-1867 is de eenbeukige kerk met vijfzijdig gesloten koor naar plannen van J.I. Douma verhoogd, gepleisterd en van spitsboogvensters voorzien. In 1868 is de oude zadeldaktoren afgebroken en vervangen door een nieuwe toren van drie geledingen met ingesnoerde spits. Er hangt een door Geert van Wou gegoten klok (1499) en een klok (1896) van de firma Van Bergen.

Het interieur wordt gedekt door een tongewelf. Het gebrandschilderd glas (1939) met afbeeldingen van kerken en torens is afkomstig uit het voormalige gemeentehuis van Baarderadeel en werd vervaardigd door J.H. Wijkmans. Het eikenhouten meubilair (1779-1781) is vervaardigd door Hermannus Berkebijl. Het snijwerk is in Lodewijk XVI-stijl. De ronde preekstoel in de dooptuin is uniek voor Friesland. Er liggen zerken van de bewoners van Hoxwier.

Van de in de kerk begraven personen is door de heer Robyn Steensma een inventarisatie samengesteld. Daarin komt geen Van Mantgem voor of patroniem Gerben Tames. De
heer Steensma informeerde ons uitgebreid voor de historie van de gemeente Mantgem.
Wij zijn hem daarvoor zeer erkentelijk.

Begin

Oudste informatie te IJlst
Frans Andries geb. ca. 1613, ondertrouw Sneek 25-5-1638 en trouwem te IJlst 10-6-1638 met Karstijnke Tammeris Baarda. Uit dit huwelijk zijn ye IJlst 10 kinderen geboren. De 4e van deze 10 was Tammerins Everts geboren IJlast 19-7-1646. Hij trouwde net Doedtie Hendrix. Uit dit huwelijk is ondervermelde Gerben geboren.
Bekend is dat Gerben Tames (Tammerius) in 1726 ouderling was in de Nederduits Gereformeerde kerk te Mantgum en gedoopt is te IJlst waar ook zijn vader en grootvader konden worden vastgesteld. Om meer over Gerben aan de weet te komen is vermoedelijk het archief van de kerk te Mantgem de aangewezen bron.
Voorbehoud.
In de oudste generaties is een veelzijdig gebruik van patronimica toegepast. Voor het bewijs van de nu gekozen afkomst is aanvullende informatie gewenst. Het aantal Gerbens is talrijk.
Tammeris/Tameris en Tamerus levert via Geneanet al direct 16e eeuws informatie op te Genderen. Via dezelfde zoekmachine zoeken op Tames levert 314 meldingen op waarvan de oudste aanvangen begin 17e eeuw in Noord-Holland.
Leiden
Bekend is dat nazaten van Gerben zich via Jelsum in Leiden vestigden. Daar kwamen wij ook de naam Jan Claas van Mantegem, een jongeman uit Lieden, lakenbewerker, die aldaar trouwde op 27-4-1687 met Catharina Rijckers gedoopt te Leiden op 22-4-1668. Vooralsnog zien wij geen verbinding met de onderwerpelijke genealogie.

Incomplete informatie
Niet van alle personen in deze genealogie is de informatie compleet. Beschikt u over informatie wij houden ons aanbevolen! verdonk@xs4all.nl

Begin


Copyright by Piet Verdonk, Diemen (NL). All rights reserved.
Laatst bijgewerkt op 22-02-2023.