Genealogie Van Der Donckt, (meer naamsvariaten zie hieronder )
  in Zuid Oost-Vlaanderen


Home Inhoud E-mail

Over onze naam
Naar de Stambomen
Familiewapens
Genetisch onderzoek
Portret Frans Hals
Karel de Grote
VOC
WIC
Nieuw Nederland

Onderzoek '65 heden   code :
   streek : Zuid Oost-Vlaanderen
   plaatsen : Berchem, Etikhove, Maarke-Kerkem, Nukerke, Pamele, Oudenaarde, Ronse, Schorisse, Zegelsem, Zulzeke, en omgeving.
   omvang : 9786 personen, 3727 Stamboom Vanderdonckt, tak Zuid Oost-Vlaanderen relaties, 25 generaties
   publicaties : Genealogie van der Donckt, 2018, 484 bldz, auteur Raf van der Donck.
   naamsvarianten : Van der Donckt, Van der Doenckt, Van der Doenck, Van der Dounckt, Van der Donct, Van der Donck, Vanderdonckt, Verdonck, Verdonckt, Verdonct en Verdoncq en meer variaties.
Op deze pagina
      
    Genealogie
          Verantwoording
          Aanvullingen in vier kleine afzonderlijke bestandjes
          Oorsprong van de naam
          Stamvader
          Kasteel Ter Donck
          Een aardbeving in 1580
          Godsdiensttwisten en de Pest

Omhoog

Genealogie
Voor het lezen van deze genealogie in de omgeving van Ronse en de andere hier boven genoemde plaatsen klinkt u op Zuid-Oost-Vlaanderen.

Het grootste deel van deze informatie is afkomstig van de hier onder genoemde Raf van der Donckt.
Aanvankelijk bestond dit bestand uit twee delen. Wij vonden goede argumenten om deze twee bestanden samen te voegen. Dit is van veel belang bij de voortgang van dit onderzoek waarmee wij streven, waar mogelijk, meer bestaande genealogie�n samen te voegen. In januari 2013 nog vier afzonderlijke bestanden toegevoegd. Zie hieronder onder het opschrift aanvullingen.
Het onderzoek is niet afgerond. De bewijsvoering in de oudste generaties is hier en daar nog niet zo sterk. Daar is gewerkt met aannamen.

                                                                                       Omhoog
Verantwoording
De auteur besteedt veel tijd & energie aan zijn genealogische opzoekingen die hij langs deze weg publiekelijk toegankelijk maakt.
Hij zou het derhalve op prijs stellen mocht iedereen die hier gegevens ontleent een seintje geven via onderstaand e-mailadres en in eigen publicaties deze bron vermelden.e-mailadres

foto-raf_small.JPG (4702 bytes) Foto van Raf van der Donckt

De genoemde personen vormden de aanzet voor Raf van der Donckt, die reeds de Nukerkse tak had uitgezocht, om zijn opzoekingen te verbreden naar de parallel lopende takken in de buurgemeenten zoals Etikhove, Schorisse, Maarke, Zegelsem enz.
Door onderlinge huwelijken blijken deze takken vaak met elkaar verstrengeld, en uiteindelijk versterken veel argumenten het vermoeden dat zij op een gemeenschappelijke stamvader teruggaan (zie hieronder).
Daarom werd er voor geopteerd deze takken te verzamelen onder de noemer Regio Zuid-Oost-Vlaanderen.
Het onderzoek is nog steeds lopend, maar een gedeelte is te consulteren op de

http://www.rafvanderdonckt.be/genea/terdonckt.htm
Hij houdt zich aanbevolen, via zijn e-mailadres voor opmerkingen of aanvullingen.

                                                                                                             Omhoog
Aanvullingen.
In het voorjaar van 2012 ontvingen wij van de heer Jan Pierre Pannekoek een forse informatie, voor welke medewerking wij hem zeer erkentelijk zijn en waarmee deze genealogie met bijna 450 namen kon worden uitgebreid.
Tevens maakten wij gebruik van de via geneanet beschikbaar gestelde informatie door Johan Allard; Domiq Geslain, Didier Vancoppemolle, Raymond Praet, Jean Luc Verdonckt en anderen kleinere informatie bronnen.

                                                                                                                                      Omhoog

Kasteel 'Ter Donct' te Berchem
Kasteel Ter Donct te Berchem (bij Kwaremont). De heerlijkheid Berchem behoorde eens toe aan illustere geslachten zoals Van Gavere, Van Meersche en Van Pottelsberghe. Ter Donct hing af van deze belangrijke heerlijkheid. Het hardstenen gedeelte links van de onthoofde toren, is het oudste. In de 13e eeuw stond hier een versterkt huis. In de 16e eeuw werd het vergroot en versierd met gebeitelde blazoenen in de trapgevel. Toen noemde bewoner Flip Pietvake zijn huis trots 'Een hof van plaisantie'.
Bron: Steven Wilsens, Kastelen in Oost-Vlaanderen, Uitgeverij Concentra, Hasselt
.
Oorsprong familienaam Van der Donckt
Hoogstwaarschijnlijk ontleent de familienaam Van der Donckt zijn ontstaan aan het leenhof 'Ter Donct' en/of aan de gelijknamige heerlijkheid te Berchem aan de Schelde (Oudenaarde). Voor meer informatie over de heerlijkheid 'Ter Donct' kijk op een speciale pagina van Raf van der Donckt
http://www.rafvanderdonckt.be/genea/terdonckt.htm
Het eerste perkament met familienaam Van der Donckt is te vinden in het archief van de abdij van Petegem bij Oudenaarde, opgesteld in Franse tekst, waarvan hier een ingekorte vertaling:
   Ik Jehane, dochter van Jehan de Lai [van der Hagen] geeft te kennen dat ik voor mij en voor Gherard de Waudimont mijn baron hebben verkocht en ter goede trouw aan de abdesse en aan het klooster van Beaulieu op Schelde, van de orde van St. Clara gelegen in Petegem alzulke thienden dat ik bezit in de prochie van Quarmont [palend aan Berchem] dat ik Gherard mijnen baron houden in leen van Gherard Van der Donckt onze heer, en mevrouw zijn moeder en hebben verkocht voor 180 pond van Artois vlaamse munt...
   Als getuigenis en tot verzekering van het voorgaande hebben wij Jehane, dochter van Jehan de Lai en Gherard de Waudimont en Gherard Van der Donckt onze zegel aan deze akte gehangen. Dit was gemaakt en gedaan in het jaar van gratie duizend twee honderd eenennegentig de juli maand [juli 1291].

   Op de keerzijde van dit manuscript staat ondermeer het volgende: De zegel op de rechterkant is deze van Gherard Van der Donckt. Het is een rond zegel met een doorsnee van 32 mm, het schild bestaande uit zes balken waarover een Sint Andrieskruis (sautove) is geplaatst. Boven de ingangspoort van het kasteel Ter Donct in Berchem (foto) is hetzelfde wapenschild te vinden. Zie ook de wapenbrief van de familie Verdonck, ook wel VanderDonck
.
 
Stamvader Omhoog

Van een Gheeraert, heer van ter Donct, is een akte bewaard (zie hierboven) waarin hij toelating geeft tot het verkopen van tienden op zijn leengrond te Kwaremont, aan de abdij van Beaulieu te Petegem.
(akte van 1291, met zijn zegel. Cartularium & renteboek van de heerlijkheid Petegem, juli 1291 opgemaakt voor graaf Gwijde van Vlaanderen. A.R.A.Brussel, Rekenkamer, n�45357, f�15r� & R.A.Ronse, Fonds Beaulieu, inv. 40, akten 14 & 15)

Van deze Gheeraert, de oudst bekende naamdrager, zijn afstammelingen bekend die doorgang vinden tot heden. In de oudste generaties is de samenstelling van deze genealogie opgebouwd uit informatie uit de Staten van Goed van Oudenaarde. Dat maakte het noodzakelijk te werken met onderbouwde aannamen. Het is werkelijk uniek te noemen dat de uittreksels van de Staten van Goed digitaal beschikbaar zijn gesteld. Wij namen kennis van deze duizende pagina's en slaagden er in het najaar van 2012 deze genealogie met 1500 namen uit te breiden. Hulde aan de samenstellers!! Ook kon de ons in 1983 beschikbaar gestelde informatie door Mw. H. Van de Merckt-Verdonckt worden toegevoegd c.q. kon een verbindende schakel worden gemaakt met de uit de Staten van Goed verkregen informatie.
                                                                                                             
Omhoog

Kasteel Ter Donck

Twee afbeeldingen van Kasteel ter Donck te Berchem aan de Schelde. Oudst bekende kasteelheer Gherard van der Donck(t) geboren circa 1260. Hij had een zoon Joes van der Donct die circa 1320 trouwde met Coelaert Cabeliau.
Bron van de foto's: Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium te Brussel. Ons terbeschikking gesteld door Raymond Verdonck te Mortsel.
Zie foto archiet http://www.rafvanderdonckt.be/fotoarchief.htm overzicht kasteel en foto twee detail.
Ter Donck nu volgens informatie van www.standaard.be
In Kluisbergen, deelgemeente Berchem nabij de Kasteelstraat en Ter Donck is het kasteel Ter Donck gelegen. Midden in de akkers zijn daar nog restanten gevonden van wat eens een prestigieuze woonstede was van de heerlijkheid Ter Donck.
Volgens geschriften zou het bouwsel ooit een omwalde kasteelhoeve zijn geweest. Later werd het gedegradeerd tot een bescheiden vervallen hoeve waarvan de grachten werden gedempt en de toegangsdreven gekapt. Nu blijft enkel nog een woonhuis over dat stilaan wordt opgeknapt. Nog volgens geschriften had Ter Donck destijds een eigen baljuw en zeven schepenen. De heerlijkheid Ter Donck telde 30 bunder ( hectaren) grond. De heerlijkheid Ter Donck had op zijn beurt 38 achterlenen. Die waren onder andere gelegen in Berchem.


                                                                                                             
Omhoog
Een aardbeving in 1580
Den VIe aprilis sgoensdaeghs naer Paesschen XV C LXXX tusschen vijf en ses hueren
naer middagh wesende claer en stille weder, es binnen deser stede van Audenaerde ghebuert een eertbeving duer welcke diveerssche steenen van caven ende tiechellen vanden huysen ghevallen zijn daar duere eenighe lieden doot ende eenighe tot op der doot ghequest zijn gheweest.
Welcke voorseide eertbevinghe duerde wel twee zoo drie paternosters. Eerst beghinnende al bevende ghelick of daer eenen grooten vaerwaeghen up straete voorbij ghepasseert hadde, waerbij alle ghelaesveynsters, mueren ende lijsen duenden ende hoerde lutsen ende in tleste met een groot ghedruyst ende dammellinghe ghelick eenen cleenen grollende donder al schuffellende de eerde haer up hief in dier voughen dat men ghekennellick, de eerde, de boomen, huysen, caven, solders, torren ende mueren wel twee voeten oft daer omtrent sagh vertrecken, zoo dat elck daervan beroert en benaut was. Die in huysen waeren meende dat thuys in viel zoo dat elck vuyt zijnen huyse ende zijn huys verloochende op straete quam gheloopen niet wetende watter schulde, ende den eenen ghelrier den anderen quam zijn ghevaert vertellen. Die te platte lande waeren hoerden ende saghen tghedruyst comen van uyt den Westen treckende naer dhoeste, ende de eerde haer upheffen ghelick drie zoo vier baren in dwatere, alzoo voorts loopende. Welcke voorseide eertbeving bevonden es niet alleendellick hier gheschiet tzijnen maer allomme gheheel Vlaendre duere ende andere circum voisine landen.

Bron Staten van Goed geregistreerd door de gezorenen van Pamele. Inventarisnummer 14. P.98 fo. 168v. Onderstaande informatie uit dezelfde bron fo. 179r                                                                                                                                        
Omhoog
Godsdiensttwisten en de pest oorzaak van een uittocht en vele doden

Beminde alzoo dit jaer den staet vande Pepubliek gheheel tourbel gestaen binnen deser stede duer de faiten ende anselten vande ghuenen vande Religie Calviniste hemlieden loevende ghereformeerde, zoo oock duer de ziecte contagieuse vande peste van alwelck luttel huysen binnen deser stede vrij ende exempt ghegaen zijn. Indier wijs datter het dan - duysent binnen deser stede in eenen jaere overleden zijn onder andere vier ghezwoornen te weten Jacob van Eerpe, Jan Pennewaart, Joos vande Velde ende Adriaen vander Muelene ter saligher memorien met andere notabele vanden rade. Mijn heere van Pamele in den wille hadde de ghezwoornen voor noch een jaer te continueren maer mids der door voorseit de drie ghecontinueert ende in dier plecke vanden dooden vier nieuwe gheassocieert heeft.

Voor meer historisch informatie over de boven omschreven omgeving is een aanrader
www.mou-oudenaarde.be  

 


Begin


Copyright by Piet Verdonk, Diemen (NL). All rights reserved.
Laatst bijgewerkt op 11-03-2023.