Stamboom Verdon(c)k, Zaanstad - Nauerna


Home Inhoud E-mail

Over onze naam
Naar de Stambomen
Familiewapens
Genetisch onderzoek
Portret Frans Hals
Karel de Grote
VOC
WIC
Nieuw Nederland Onderzoek '65 heden
    code : za
   streek : Zaanstreek.
   plaatsen : Nauerna, Assendelft, Zaanstad en De Merode (be).
   omvang : 1975 personen, 882 relaties.
   publicaties : GGV deel I
   connectie : mogelijk afkomstig uit Vlaanderen via Haarlem of Amsterdam, zie de hierna opgenomen toelichting.
  Zie ook de hieronder geplaatste link naar Fragment genealogie.

  Verdon(c)k in Noord-Holland

          Op deze pagina:
        Genealogie
       Fotopagina
       Herkomst Antwerpen
        Jan Verdonk 1926-1998
        Carbaretier Jos Brink
        Verdonk in Noord-Holland
        Zaanstad
        De Rijp, metselaars
        Hendrik Verdonk plannenmaker en molenbouwer
        Lommel, Heestede blekersknecht, later Bremen
        Nauerna Zaanstad

        Verzet 1940-1945
        Verwantschappen met?:
        Haarlemse en Amsterdamse kooplieden
        Rotterdamse lakenkoper
        Geportretteerde "Gentse" Verdonck

       Plaats van herkomst van deze genealogie De Merode (be) 
               
Genealogie.
Klik op:
Genealogie

Deze genealogie is voorzien van een snel raadpleegbare
index.
Voor correcties of aanvullende informatie houden wij ons aanbevolen.
Heeft u wensen omtrent het gepubliceerde? Wij vernemen dat graag.

begin
      
Fotopagina
Klik hier om naar de fotopagina te gaan.
Met een powerpoint en YouTube presentatie kunt u kennisnemen van
tientallen
foto's en familieberichten die wij aantroffen in kranten enz.
aantroffen.

begin
        

Herkomst Antwerpen?

Joost Verdonck wordt in Amsterdam genoemd als een schuitvoerder van
Antwerpen die circa 1620 is overleden. Toen zijn weduwe hertrouwde
had zij een zoon Cornelis. In de oudste generaties komt de naam Joost,
soms genoemd Jochems, veelvuldig voor. Bijvoorbeeld Cornelis
Joschems. Zie echter onder aan deze pagina over een nieuw
onderzoek resulaat.

Ook is er nog een Dirk Joosten die in 1645 poorter is te
Amsterdam.

begin
       

Jan Verdonk 1926-1998

Jan Verdonk, toen we hem leerde kennen wonende te Amersfoort, later
te Hoogland, was de initiatiefnemer om tot de Stichting Genealogisch
Onderzoek Verdon(c)k te komen. Jan, die tot deze genealogie behoort
werkte met een enorme inzet, niet alleen aan deze genealogie maar
deed heel veel onderzoek in bijna alle archieven van ons land. Hij nam
tevens het initiatief tot het uitbrengen van het losbladig boekwerk
Genealogie van de geslachten Verdon(c)k. Gedurende enkele jaren was
hij tevens de samensteller van deze uitgave. Op Jan is van toepassing
wat Jan Huyghen van Linschoten schreef in 1584 vanuit Goa.
       
"Mijn hart denct anders niet nacht ende dach
dan om vreemde landen te besien.
Soo weet men wat te vertellen als men oudt is
Daer en is geen tijt quader versleten
als een jongman op zijn moeders keucken te blijven"  

Bron: Een zestiende eeuwse Hollander in het verre Oosten en Hoge Noorden.


Voor een foto van Jan zie Powerpoint of YouTube
       
begin

Jos Brink
Deze bekende veelzijdige cabaretier is een klein zoon van het
echtpaarman
Hendrik Jan Brink 1869-1950 die op 5-9-1901 te
Amsterdam trouwde met Johanna Verdonk 1881-1951, dochter Jan
Verdonk en Antje Fray van de Zaanstad genealogie. Voor meer infor-
matie raadpleegd u deze genealogie.
Voor foto's van Jos zie Powerpoint of YouTube.
      
begin

  Genealogieën Verdonck-Verdonk in Noord-Holland
  Van de Verdon(c)k-stambomen in Noord-Holland is de tak Zaanstad-Nauerna de omvangrijkste.

  Op de tweede plaats komt een uitloper van de genealogie Waddinxveen-Reusel-De Rijp. Vanuit Waddinxveen, via Utrecht, vestigden leden van deze tak zich in De Rijp. Nageslacht woont thans nog in De Rijp en naaste omgeving, waaronder Alkmaar.

  begin

  In Zaandam woonde in de 19e eeuw ook een familie Verdonk waarvan enkele leden naam maakten als molenbouwers. Deze familie behoort tot de genealogie Gorinchem. Voorouders van deze mensen kwam via Tiel en Deventer naar Zaandam. Thans woont er in de Zaanstreek geen nageslacht meer van de man die zich als eerste in Zaandam vestigde, Hendrik Verdonk, molenbouwer, uitvinder en plannenmaker.

  begin
  .

  Van de Lommel genealogie, vetrok uit Liempde een Verdonk die in de blekerijen nabij Heemstede ging werken. Nazaten vertrokken via Winschoten naar Bremen. Thans wonen in Bremen en omgeving nazaten van deze familie Verdonck/Verdonk.
  begin

  De tak Zaanstad-Nauerna

Omhoog

  De tak Zaanstad-Nauerna neemt een aanvang met een huwelijk op 2 december 1657 te Assendelft van Cornelis Jochemsz (Verdonck) en Duyfje Jans. Nageslacht woonde en woont te Nauerna, te Westzaan en in alle andere gemeenten in de Zaanstreek. Maar ook elders in Noord-Holland woont thans nageslacht van deze tak, bijvoorbeeld in Amsterdam, in Haarlem en in en rond Alkmaar.

  Het hiaat in de doop- en trouwboeken van de Gereformeerde kerk van Assendelft in de periode 1659-1728 is een moeilijkheidsfactor bij het verder terugvoeren van deze genealogie. Ook het veelvuldig gebruik van patronymica (vadersnamen) vertraagt de voortgang van het onderzoek.

  Vader gefusilleerd voor het ondergrondsverzet van zoon
  Lees het bericht over "Tof" de zoon van Grietje Verdonk zoals dat werd gepubliceerd in de dagbladpers. Zoon Hermanus had in het verzet tijdens de tweede wereldoorlog de schuilnaam Manus. Vader Dirk Hofland weiderde zijn medewerking te verlenen om zijn zoon door de Duitsers te laten aanhouden. Dat leverde hem de kogel op. Zijn naam staat ter nagedachtenis op het monument te Zaandijk.
  Voor een foto en krantenbericht van Tof zie Powerpoint of YouTube.

  begin

Omhoog

  Verbinding met Haarlem en Amsterdam Verdon(c)ken?
  In Haarlem en Amsterdam beschikken wij over andere genealogieën Verdon(c)k die aanvangen aan het eind van de 16e eeuw en begin 17e eeuw. Assendelft en Nauerna waren via het water uitstekend te bereiken vanuit Amsterdam en Haarlem. Alle hier bedoelde genealogieën nemen een aanvang in de periode dat veel inwoners van de Zuidelijke Nederlanden naar het noorden trokken (zie ons jubileumboek 1997). Van één van de drie bedoelde genealogieën is de plaats van herkomst

  Dendermonde.

  begin

  Lakenkopersfamilie Verdonck te Rotterdam
  Uit ons onderzoek is gebleken dat een flink aantal van de andere Verdon(c)k-genealogieën een aanvang neemt in Vlaanderen. Zie in relatie van de hier bedoelde genealogieën ook die van Balten Verdonck te Rotterdam die zich daar omstreeks circa 1565 vestigde, komende van Antwerpen. Van deze genealogie vestigde zich in de 17e eeuw ook nageslacht te Amsterdam.

  Gelet op de wijze van het ontstaan van onze naam is de zuidelijk afkomst van veel Verdon(c)ken welhaast iets vanzelfsprekends.

  begin

  Gent en portret van Frans Hals
  Van diverse andere 'individuele' Verdoncken stelden wij de Vlaamse afkomst vast. Daartoe behoort ook Pieter Verdonck van Gent, die op 7 september 1597 te Haarlem trouwde met Catharina Gelaynis (ook Geleyns) van Vlissingen. Vermoedelijk is het deze Pieter die door Frans Hals in 1625 is geportretteerd. Dit portret is ook wel bekend als 'Den Haarlemschen woesteling'. Zou dit echtpaar verantwoordelijk kunnen zijn voor het ontstaan van één of meer van de hiervoor bedoelde genealogieën? Wie het weet, mag het zeggen...

  Voor een foto een foto van de "Woesteling" zie Powerpoint of YouTube

  begin

  Vermoedelijke herkomst Zaanstad Genealogie Verdonck/Verdonk
  Een akte voor schout en schepenen te Antwerpen opgemaakt in 1618. Uit deze akte nemen wij over:
  Alexander Eenmans, wonende binnen Antwerpen, stelt deze akte op. Daartoe is hij "volkomenden gemachtigt ende geconstitueert van Servaes Joachims Verdonck, van Harsselt, woonende tegenwoordig tot Assendelft in Noord Holland bij procurantie......als erfgenaam van zaliger Elisabeth Verdonck, dochter van wijlen Peeter Joachimszn Verdonck zijnen comparants broeder"....

  In deze akte is ook vermeld...."van wege de voornoemde Elisabeth Verdonck ende Elisabeth Verheyden zijne constituants moeder"....

  "... Dat Joachim Joachimszn Verdonck zijns contractants broeder die nu eenigen jaren buytenslant geweest wedercomme te lande quam dat den selve Joachim zjne aenpaert int voors. goet sal moeten volgen sonder tegenseggen van de voorn. compers...."

  Het gaat om het bezit van een "Parcheelt lant opte eerste gelegen onder lackendorp onder aerschot" Nu Langdorp en Aarschot.
  Ook is er een :"huysinghe mette helft van den block lants daar vane gelegen tot harsselt.." Nu Hasselt of is bedoeld Herselt? Wij veronderstellen de plaats Herselt, 10 km. Noordelijk van Aarschot en Langdorp gelegen. Een gebied waar meer genealogieën Verdonck een aanvang nemen. Voor de genealogie De Merode leest u hier meer.

  Toelichting:
  Algemeen bekend is de 80 jarige oorlog van 1568-1648. Eveneens is algemeen bekend is dat reeds voor de aanvang van deze oorlog en in de jaren daarna velen de Zuidelijke Nederlanden verlieten en naar het Noorden trokken.
  Tijdens die oorlog was er van 1609-1621 een bestand. In dat 12 jarige bestand vonden verkopingen plaats van inbeslaggenomen bezittingen van de "vluchtelingen". Deze verkopingen voltroken zich voor de schepenen van Antwerpen.
  In een 94 pagina's tellend boekje zijn deze akten in geindiceerde vorm vermeld door R.M.A. de Jong. Deze publicatie raadpleegden wij op het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag. Rayond Verdonck te Mortsel was zo vriendelijke de akten, waarin de naam Verdonck voorkomt, te fotograferen. Bovenstaande akten informatie komt voor in inventaris nr. 534 op pagina 440-441.

  Hoewel onze koppeling van de in deze akten genoemde personen Verdonck niet geheel sluitend kon worden gemaakt met de oudste op patroniem aangetroffen personen uit wie de naam Verdonck voortgekomen is en waarvan alle Zaanse Verdonken afstammen, is het zeer aannemelijk dat met deze informatie een verbinding is gemaakt naar oudere generaties in België.
  Dat is geen verrassing maar wel het feit deze link nu, als voorlopig onderzoek resultaat, kon worden gemaakt.

  Dat wij deze verbinding konden invoeren is vooral te danken aan Jan Pieter Ouweltjes te Sint-Pancras die reeds in 2001 per e-mail reageerde op onze op de website geplaatste Genealogie Verdon(c)k te Zaanstad. Wij zijn hem veel dank verschuldigd.
  Jan Pieter noemde toen de naam van Joachem en van Servaes Joachem, alleen met de patronimica genoemd in de verpondingsregisters van Assendelft.
  Ook na het verkrijgen van de hiervoor genoemde akten, eind 2009, verleende de heer Ouweltjes andermaal op een zeer constructieve wijze zijn medewerking en verschafte ons zeer veel informatie uit oude bronnen van Assendelft.

  Hiermee is dit onderzoek niet afgerond. Integendeel wij zijn een nieuwe fase van onderzoek ingegaan. Voor hulp houden ons aanbevolen!

  beginBegin

Copyright by Piet Verdonk, Diemen (NL). All rights reserved.
Laatst bijgewerkt op 26-01-2023